Efekty kształcenia

Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

Wiedza

Absolwent studiów podyplomowych zna w pogłębionym stopniu:

SP_W01  teorie i metody dotyczące zarządzania zasobami instytucji publicznej
SP_W02  metody dotyczące reguł organizacji pracy w urzędzie administracji publicznej
SP_W03  pojęcie coachingu, definiuje kompetencje menadżerskie potrzebne do zarządzania pracownikami instytucji publicznej
SP_W04  elementy, fakty i zjawiska wpływające na wizerunek organizacji
SP_W05  zasady dotyczące dress-codu i etykiety pracownika administracji publicznej i ich znaczenie w pracy zawodowej
SP_W06  procedury dotyczące procesu negocjacji instytucji publicznej z otoczeniem biznesowym

Umiejętności

Absolwent studiów podyplomowych potrafi:

SP_U01  ocenić rozwiązania organizacyjne w urzędzie oraz dobrać właściwe metody ich udoskonalenia
SP_U02  dokonać oceny i poddać krytycznej analizie dysfunkcje administracji publicznej
SP_U03  ocenić i poddać analizie system zarządzania kadrami w instytucji, wskazać jego ewentualne mankamenty i zaproponować nowe rozwiązania w tym obszarze
SP_U04  potrafi dobrać i zastosować narzędzia wpływające na poprawny wizerunek organizacji
SP_U05  wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy wykorzystania mediów społecznościowych do budowania wizerunku organizacji  
SP_U06  w zależności od sytuacji potrafi w praktyce zastosować zasady dotyczące dress codu pracownika administracji publicznej
SP_U07  wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy elementów wpływających na proces negocjacji, wskazuje błędy zakłócające efektywność tego procesu
SP_U08  zastosować w pracy zawodowej i sytuacjach publicznych zasady dotyczące etykiety pracownika administracji publicznej
SP_U09  komunikować się z różnymi grupami odbiorców stosując zasady dotyczące wystąpień telewizyjnych i przemawiania publicznego


Kompetencje społeczne

Absolwent studiów podyplomowych jest gotów/ma świadomość do:

SP_K01  odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej przez samokształcenie i indywidualny rozwój
SP_K02  ma świadomość znaczenia wiedzy i inspiruje innych do doskonalenia kompetencji
SP_K03  jest gotowy do działania w sposób przedsiębiorczy i otwarty na innowacyjne rozwiązania
SP_K04  ma świadomość znaczenia funkcji kierowniczej w organizacji i posiada aspiracje do jej pełnienia