Sylabusy

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo osób i mienia

Decydowanie polityczne

Dziennikarstwo internetowe

Ekonomia społeczna

Etyka w polityce

Filozofia i etyka polityki

wykładowcy:     prof. nadzw. dr hab. D. Stasi

Finanse publiczne

Formy demokracji

Gatunki dziennikarskie

Geografia polityczna

Gospodarka komunalna

Historia instytucji politycznych

Historia polityczna Polski XX i XXI w.

Integracja europejska

Komunikowanie międzykulturowe

Komunikowanie międzynarodowe

Komunikowanie polityczne

Komunikowanie społeczne

Marketing polityczny

Media lokalne i środowiskowe

Metodologia badań politologicznych

Metody badań medioznawczych

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Myśl polityczna

Najnowsza historia polityczna

Nauka o komunikowaniu

Nauka o państwie i prawie

Nauka o polityce

Nowe media

Nowe ruchy polityczne

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie

Organizacje międzynarodowe

Organy ochrony prawnej

Partie polityczne i systemy partyjne

Podkarpackie strategie regionalne i lokalne

Podmioty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym

Podstawy socjologii

Polityka bezpieczeństwa III RP

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

Polityka gospodarcza

Polityka konsumencka

Polityka społeczna

Polityki Unii Europejskiej

Polski system medialny

Praktyka zawodowa

Prawa człowieka w Polsce

Prawa osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Prawo europejskie

Procesy migracyjne we współczesnym świecie

Przedsiębiorczość i rynek pracy

wykładowcy:     dr inż. T. Surmacz

Przestrzeganie praw człowieka

Przygotowanie wniosków

Psychologia polityki

wykładowcy:    

Public Relations

Publicystyka polityczna

Regionalna i lokalna polityka społeczna

Religie i związki wyznaniowe

Retoryka i erystyka

wykładowcy:     dr A. Iskra-Paczkowska

Rozwój regionalny i lokalny

Samorząd i polityka lokalna

Seminarium dyplomowe

Seminarium magisterskie

Socjologia polityki

Spory i konflikty międzynarodowe

Społeczeństwo obywatelskie

Statystyka i demografia

wykładowcy:     prof. nadzw. dr hab. S. Rejman

Stosunki międzynarodowe

System polityczny RP

Technologia informacyjna

Teoria polityki

Teorie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Terroryzm międzynarodowy

Uwarunkowania pozyskiwania środków zewnętrznych

Warsztat dziennikarski

Współczesna polska myśl polityczna

Współczesne doktryny polityczne

Współczesne ruchy społeczne

Współczesne stosunki polityczne

Współczesne systemy polityczne

Współpraca międzysektorowa

Wstęp do badań politologicznych

Wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych

Zewnętrzne środki finansowania rozwoju

Źródła informacji dziennikarza