Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

1. Politologia:

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne


W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne


W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego, z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne


Zasady rekrutacji dla kandydatów z "nową maturą":

 

 

waga przedmiotu

Nazwa przedmiotu obowiązkowego branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym**

Język polski na poziomie podstawowym

0,3

Język polski na poziomie rozszerzonym

0,5

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot do wyboru spośród  czterech przedmiotów (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka) na poziomie podstawowym

0,5

Jeden przedmiot do wyboru spośród  czterech przedmiotów (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka) na poziomie rozszerzonym

0,8

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

0,1

Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

0,2

Uwagi

W przypadku obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski stosowane będą przepisy ogólne Uchwały Senatu

** W przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną cześć egzaminu maturalnego. Waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

*** Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

     a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny

     b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze "starą maturą":

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

Język polski

0,5**

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot do wyboru spośród  czterech przedmiotów (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka)

0,8

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

Język obcy nowożytny

0,2

Uwagi

W przypadku obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski stosowane będą przepisy ogólne Uchwały Senatu

* np. w przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną cześć egzaminu maturalnego.

** waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

*** „Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit”.

 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

Przewidywany limit przyjęć na studia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne":

  • Studia stacjonarne I stopnia: 60 osób
  • Studia niestacjonarne I stopnia: 60 osób