Strategiczne cele oddziału koncentrują się wokół badań prowadzonych w zakresie:

·         administracji publicznej, zwłaszcza zarządzania jej zasobami;

·         samorządu terytorialnego w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych;

·         instytucji demokracji bezpośredniej;

·         procesów komunikowania politycznego i społecznego;

·         roli nowych mediów w procesie komunikowania;

·         relacji zachodzących w obrębie systemu politycznego;

·         ewolucji ideologicznej partii politycznych w Polsce oraz jej znaczenia dla kształtu współczesnej rywalizacji politycznej;

·         języka polityki i mitologii politycznej;

·         wielokulturowości, polityki migracyjnej i integracyjnej państw;

·         polityki energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej;

·         geopolitycznego znaczenia surowców energetycznych;

·         polityki bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;

·         mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej;

·         instytucjonalno-prawnych aspektów polityki zagranicznej;

·         identyfikacji czynników destabilizujących współczesne społeczeństwa na poziomie  państwowym i regionalnym.

 

Realizacja celów odbywa się w drodze:

·         prowadzenia badań naukowych;

·         organizowania konferencji i seminariów naukowych;

·     udziału w debatach publicznych dotyczących zakresu i obszaru badań rzeszowskiego Oddziału PTNP – dotyczy również spotkań z mediami, w tym bieżącego komentowania najważniejszych wydarzeń  politycznych;

·         udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych dziedzinom wchodzącym w zakres zainteresowań członków Oddziału; 

·         udziału w międzynarodowych sekcjach badawczych w ramach IPSA oraz EPSA;

·         wydawania czasopism naukowych oraz zwartych publikacji;

·         upowszechniania wiedzy w zakresie nauk politycznych.

 

Zrealizowane zadania:

·         W trakcie obrad III Kongresu Politologii odbywającego się w dniach 22-24 września w Krakowie członkowie rzeszowskiego oddziału PTNP powołali Sekcję Administracji i polityk publicznych PTNP.

·       W dniach 17-18 marca 2016 r. w Iwoniczu Zdroju odbyło się pierwsze seminarium naukowe Sekcji Administracji i polityk publicznych PTNP pt. „Polityki publiczne -  kreowanie i wrażanie”, które zgromadziło przedstawicieli z kilkunastu ośrodków akademickich zajmujących się różnymi aspektami polityk publicznych.

·       W dniach 6-7 grudnia 2016 r. członkowie rzeszowskiego oddziału PTNP wraz z Sekcją Badań Wyborczych PTNP zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową pt. Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, która zgromadziła ponad 65 uczestników reprezentujących 17 ośrodków naukowych z całej Polski.