prof. nadzw. dr hab. Furman Wojciech

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman

Dyżurpokój nr 333

Kontakt

wojciech.furman@ur.edu.pl
17 872 11 15

Był redaktorem naczelnym miesięcznika młodzieżowego "Prometej" i tygodnika studenckiego "ITD", sekretarzem redakcji dzienników "Nowiny" i "Super Nowości", specjalistą public relations w spółce Bimex-Böllhoff. W latach 2000-2008 prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Od 2003 roku adiunkt, następnie profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autor książek Sekrety public relations, Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania oraz Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations; współautor podręczników Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Słownik terminologii medialnej. Członek komitetu naukowego serii "Akademickie Warsztaty Dziennikarskie" Wydawnictwa Poltext. Współzałożyciel i wieloletni prezes zarządu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie.

 

 


 


Publikacje pracownika


Książki (autor lub redaktor naukowy)

 • Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 195 ss., współredaktor.
 • Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, 293 ss.
 • Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, 240 ss., współredaktor.
 • Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, 259 ss.
 • Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, 208 ss., współredaktor
 • Internetowe gatunki dziennikarskie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, 247 ss., współredaktor.
 • Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, 221 stron, współredaktor.
 • Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, 312 stron, współredaktor.
 • Lokalne komunikowanie polityczne, red. nauk. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 177.
 • Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 133 ss., współredaktor.
 • Media regionalne i lokalne a demokracja na szczeblu lokalnym, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998, 166 ss., współredaktor.
 • Media regionalne i lokalne a idea i praktyka integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2001, 251 ss., współredaktor.
 • Media regionalne. Sukcesy i porażki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2008, 267 ss., współredaktor.
 • Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, 344 ss., współredaktor.
 • Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, 229 ss., współredaktor.
 • Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2002, 260 ss., współredaktor.
 • Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, 197 ss., współredaktor.
 • Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 226 ss., współredaktor.
 • Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 229 ss., współredaktor.
 • Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2005, 249 ss., współredaktor.
 • Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, 326 ss., współredaktor.
 • Sekrety public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2000, 2002 (wydanie II zmienione), 132 ss.
 • W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000, 254 ss., współredaktor.
 • Źródła informacji dla dziennikarza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 181 ss., współredaktor.
 • Korespondent wojenny. Etyka - historia - współczesność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2012, 253 ss., współredaktor.


Opracowania w dziełach zbiorowych

 • Czy i jak korzystać z materiałów public relations, [w:] Źródła informacji dla dziennikarza, red. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 136-167.
 • Czy publikacje WikiLeaks zmieniły dziennikarstwo?, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 47-61.  
 • Czy Ryszard Kapuściński był dziennikarzem?, [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 69-78.
 • Dziennikarstwo a public relations. Cechy wspólne i różnice na przykładzie czasopism o zdrowiu, [w:] Tworzydło Dariusz, Soliński Tomasz (red.), Public relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 51-60.
 • Dzienniki regionalne Podkarpacia jako partner władzy samorządowej, [w:] „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, red. Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 183-191.
 • Dzienniki regionalne Podkarpacia jako partner władzy samorządowej w latach 2009-2012, [w:] Region i regionalizm w socjologii i literaturze, red. A. Pawłowska, Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 212-224.
 • Europejski wymiar regionalnej gazety codziennej, [w:] W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka – kultura – media, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2004.
 • Ewolucja gatunków dziennikarskich w latach 1973-1998 (na przykładzie tygodników), [w:] Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185.
 • Formy komunikowania się samorządu z ludnością (na przykładzie czasopisma samorządowego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2, Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 373-389.
 • Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, 2009 (wydanie II zmienione), s. 124-174.
 • Globalizacja a warunki pracy dziennikarzy, [w:] Nauka i duchownist u sistemy suczasnogo uprawlinija. Zbirnik tez miżnarodnoj naukowo-prakticznoj konferencji, Społom, Lviv 2012, s. 12-13.
 • Interefikacja dziennikarstwa i public relations w dwóch wybranych gazetach, [w:] Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełowmie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 209-223.
 • Internetowy komunikat dla mediów, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 211-218.
 • Komunikowanie przez konflikty. Monolog czy dialog kultur w codziennej prasie regionalnej Polski Południowo-wschodniej w roku 1998, [w:] W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000, s. 57-72.
 • Literatura czy dziennikarstwo? Uwagi o reportażach prasowych wyróżnionych w konkursie Grand Press 2008, [w:] Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 124-133.
 • Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach 1918 i 1956-57, [w:] Październik 1956. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski, Kraków 1996, s. 287-294.
 • Massenmedien in Polen. Eine erfolgreiche Transformation, [w:] Jonkisz Ewa, Müller Lothar (red.), Management Guide Polen, Cross-Culture Publishing, Frankfurt am Main 2006, s. 65-73.
 • Między tradycją a rozsądkiem, [w:] W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka – kultura – media, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2004.
 • Negocjator i harcownik, [w:] Historia – Polityka – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, red. W. Bonusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 404-411.
 • Pamięć i magia. Wokół reportażu Mariusza Szczygła Dowód miłości, [w:] Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 87-96.
 • Paradoks prasy samorządowej na przykladzie „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, [w:] Media regionalne. Sukcesy i porażki, red. J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2008, s. 237-246.
 • Propaganda czy public relations? Dwa wybrane przypadki z USA i Polski, [w:] Soliński Tomasz, Tworzydło Dariusz (red.), Public relations – narzędzia przyszłości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007, s. 57-71.
 • Przenikanie wzorów działania public relations i reklamy do dziennikarstwan w czasopismach poradnikowych, [w:] Public relations w komunikowaniu społeczny i marketingu, red. J. Olędzki, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2010, s. 371-381.
 • Pseudowydarzenie jako technika public relations, [w:] Vira i rozum. Tezy vseukrainskoj naukovo-prakticznoj konferencji, Komisija v spravach molodii Ukrainskoj Greko-Katoliczeskoj Cerkvi, Lviv 2010, s. 141-146.
 • Public relations – skuteczny instrument budowy wizerunku jednostki terytorialnej, [w:] Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, red. K. Kaszuba, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010, s. 95-135.
 • Public relations: dążenie do panowania czy do porozumienia, [w:] Public relations w czasach mp3 i Internetu, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008, s. 71-82.
 • Public relations: zmiejszanie czy powiększanie nierówności w sferze komunikowania. Próba odczytania publikacji miesięcznika „Press” z lat 1996-2002, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy i lokalny, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2004, s. 385-397.
 • Rola społeczna dziennikarza medium regionalnego. Podstawowe pytania, [w:] Hałaj Joanna B. (red.), Współczesna rola oraz zadania mediów regionalnych i lokalnych. Pierwszy dzień mediów. Rzeszów 2007, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007, s. 23-36.
 • Spór o ulicę Władysława Kruczka w Rzeszowie jako przykład zlekceważenia działań public relations, [w:] Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009, s. 251-259.
 • Świat wirtualny czy świat Gutenberga? Spór o ACTA w polskich tygodnikach opinii z początkiem 2012 roku, [w:] M. Kaczmarczyk, D. Rott (red. nauk.), Problemy konwergencji mediów, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Verbum: Praha, Sosnowiec-Praga 2013, s. 25-34.
 • Twórca, celebryta, błazen czy prowokator? Wizerunki Adama Darskiego, [w]: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń (red.), Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 56-66.
 • Unia Europejska jako projekt totalitarny. Uroki polskiego eurosceptycyzmu, [w] Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2001, s. 135-148.
 • Wymiary kultury dziennikarskiej tygodników lokalnych Podkarpacia, [w:] Lokalne komunikowanie polityczne, red. nauk. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 118-132.
 • Dobro wspólne w przekazach public relations, [w:] Wartości w mediach - z dolin na szczyty, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Biblos, Tarnów 2012, s. 153-167.

 

Artykuły

 • Jakość pracy redaktora gazety, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” 2001, nr 2, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn, s. 139-151.
 • Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego, "Polityka i Społeczeństwo" 2012, nr 9, s. 99-108.
 • Obserwator, uczestnik czy specjalista public relations? „Super Nowości” przeciwko prezydentowi Rzeszowa jesienią 2010 roku, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1, s. 65-80.
 • Paralelizm polityczny polskich tygodników opinii na przykładzie sporu o Lecha Wałęsę w 2008 roku, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2 (41), s. 49-57.
 • Przenikanie wzorów działania public relations i reklamy do dziennikarstwa w czasopismach poradnikowych, http://konferencjapr.id.uw.edu.pl/pliki/furman-pelny.pdf
 • Pseudowydarzenie w public relations i dziennikarstwie, "Athenaeum" 2012, vol. 34, s. 59-71.
 • Publikacje dzienników regionalnych na temat aktywności deputowanych do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia, „Polityka i Społeczeństwo” 2010, nr 7, s. 26-36.
 • Uzasadnianie decyzji jako narzędzie marketingu politycznego poza okresem kampanii wyborczej. Analiza zawartości tygodników lokalnych, "Polityka i Społeczeństwo" 2013, nr 1, s. 89-101.


Recenzje

 • Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2010, 284 ss., rec.: ..., "Polityka i Społeczeństwo" 2011, nr 8, s. 374-377.
 • Brandts E., Pferde zwischen den Fronten, Zugvogel Verlag Wenzel, München 2007, 158 ss., rec.: …, „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 141-143.
 • Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 180 ss., rec.: …, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 257-259.
 • Kołodziej Jacek H., Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie,  komunikowanie, 508 ss., rec: ..., "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2011, nr 4, s. 232-235.
 • McCombs M., Setting the Agenda. The Mass Media and Public Opinion, 184 ss., rec.: ..., "Polityka i Społeczeństwo" 2007, nr 4, s. 136-139.
 • Pietrzak H., Hałaj J.B., Rzecznik prasowy, rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 288-290.
 • Weichert S., Kramp L., Jakobs H.J., Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert, rec.: ..., "Polityka i Społeczeństwo" 2012, nr 9, s. 354-356.
 • Hud B., Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Pracownia Wydawnicza, Lwów-Warszawa 2013, 400 ss., rec: …, Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 3 (11), s. 134-136.
 • Pleszczyński J., Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, 490 ss., rec: … „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s.166-169.
 • Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 140 ss., rec.: ..., "Polityka  i Społeczeństwo" 2012, nr 10, s. 179-182.


Hasła

 • Autorstwo 43 haseł w Słowniku terminologii medialnej (red. W Pisarek), Universitas, Kraków 2006, 250 ss.