prof. nadzw. dr hab. Pawłowska Agnieszka

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Dyżur

w semestrze zimowych 2018/2019:pokój nr 319

Kontakt

apawlowska@ur.edu.pl
17 872 11 22

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, a także Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze. Odbyła staże naukowe w: University of California, Irvine oraz Arizona State University. Do września 2007 r. zatrudniona na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; od października 2007 r. – na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Członek-założyciel Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; członek indywidualny European Group of Public Administration oraz Network of Institutes and Schools of Public Administration in Eastern and Central Europe. W latach 2006-2008 członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL2 przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie Kierownik projektu badawczego Nr NN114 250039, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka, współautorka oraz redaktorka i współredaktorka – ponad 150 publikacji naukowych, m.in. 3 monografii autorskich, 6 monografii pod redakcją lub współredagowanych, 86 artykułów autorskich i współautorskich. Zainteresowania badawcze: samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym, rozwój lokalny i regionalny, governance.

 

CV

Udział w konferencjach

 


Publikacje pracownika


(od 2004 roku)

 1. From virtual bureaucracy to e-Government, “The Polish Yearbook of Civil Service” 2004, s. 138-150.
 2. Informacja–informatyzacja–erząd – samorząd lokalny w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 450-460.
 3. Organizacje wirtualne w sektorze publicznym [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, t. II, red. L.W. Haber, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, s. 175-183.
 4. Failures in Large Systems Projects in Poland: Mission [im]possible? „Information Polity” Vol. 9:2004, nr 3-4, pp. 167-180.
 5. eStandardy w administracji publicznej [w:] Standardy administracji publicznej w Unii Europejskiej, red. B. Kudrycka, P. J. Suwaj, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2005, s. 33-47.
 6. Managing with ICT. Geographic Information Systems Use and Management in Polish Local Administration, “NISPAcee Occasional Papers in Public Administration and Public Policy” 2006, nr 1, s. 30-43.
 7. Prawno-instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw), [w:] Model przywództwa – wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A. K. Piasecki, Kraków 2006, s. 442-465.
 8. Pawłowska A., Demczuk A., Informacja publiczna online. Stopień realizacji wymogu prawnego przez gminy i powiaty Lubelszczyzny [w:] Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Michałowski, W. Mich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 35-49.
 9. Pawłowska A., Demczuk A., Efektywność realizacji projektu Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki samorządu lokalnego (na przykładzie gmin i powiatów województwa lubelskiego), [w:] Sprawność działania administracji samorządowej. VII doroczna konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Sandomierz, 21-23 maja 2006, red. E. Ura, Rzeszów 2006, s. 469-484.
 10. Pawłowska A., Miszczuk A., Political Science – New Areas of Investigation, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 2006, v. I, s. 58-66.
 11. Pawłowska A., Radzik K., Samowrjadnij wykonawczij organ – wybrani prawniczo-institucijni riszenija [w:] Regionalne i miscewe samowradywania w nowych umowach: partyjna publiczna administracja i bezposerednija demokratia. Materiali III ukraińsko-polskoj naukowo-prakticznoj konferencji (Lwiw 2-4 bereznia 2006 g.), Zuriks im. Jarosława Mudrogo – Żurnal „Dierżawnist”, Lwiw 2006, s. 455-465.
 12. Pawłowska A., Demczuk A., Realizacja 1. (informacja) i 2. (interakcja) etapu e-administracji w Polsce (na przykładzie gmin i powiatów Lubelszczyzny) [w:] Informatyka w administracji, red. J.S. Nowak, Z. Olejniczak, J.K. Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 41-54.
 13. Demczuk A., Pawłowska A., Progress Towards E-government in Poland: Issues and Dilemmas, „Information Polity” Vol. 11:2006, nr 3-4, s. 229-240.
 14. Development of E-government In Poland – Critical issues [w:] E-Governance and E-Business At the Service of Customer, red. U. Pinterič, U. Svete, FDV. Ljubljana 2007, s. 103-110.
 15. Rozwój eAdministracji na szczeblu lokalnym – rezultaty i dylematy [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. A. Szewczyk, wyd. „Printshop”, Szczecin 2007, s. 238-246.
 16. Governanace – possible or desirable in democracies under transformation, “Teka. Commission of Political Science and International Affairs”  2007, v. II, s. 161-169
 17. Pawłowska A., Radzik K., Institutional Models Of Local Leadership – Comparative Analysis, “International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe” 2007, nr 2, s. 40-52.
 18. Modele przywództwa w miastach amerykańskich, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 115-128.
 19. Zasoby informacyjne jako przedmiot polityki administracyjnej, [w:] Polityka administracyjna, red. J. Łukasiewicz, „Bonus Liber”, Rzeszów 2008, s. 521-531.
 20. Accountability of public administration in an information society, [w:] Information society: multidisciplinary approaches, red. U. Pinterič, U. Šinkovec, Artline d.o.o., Nova Gorica 2008, s. 167-181.
 21. Pawłowska A., Radzik K., Modele instytucjonalne lokalnego przywództwa a zarządzanie wielopodmiotowe – analiza porównawcza, „Studia Polityczne” 2008, nr 22, s. 31-52.
 22. Patologie czy prawidłowości w realizacji projektów teleinformatycznych w administracji publicznej? [w:] Patologie w administracji, red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 858-873.
 23. Budowanie społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich, [w:] Idee – Państwo – Ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 563-575.
 24. Factors of Egovernment Development in Poland, „The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy” 2009, nr 1, s. 109-125.
 25. Realizacja elektronicznej administracji w Polsce – studium krytyczne, „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 83-93.
 26. Demczuk A., Pawłowska A., Prawo dostępu do sieci teleinformatycznej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, [w:] Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, red. A. Pawłowska, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, s. 133-148.
 27. Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, red. A. Pawłowska, Wydawnictwo WSPA, Lublin: 2009, ss. 148.
 28. O przydatności podejścia modelowego w badaniach politologicznych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 155-170.
 29. Pawłowska A., Demczuk A., Koncepcija elektronnych praw u miżnarodnij systemi zachystu praw ludyny, „Panorama Politologicznych Studij” (Równe, Ukraina) 2009, nr 3, s. 11-18.
 30. Wielka Brytania, [w:] Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. A.K. Piasecki, „Annales Universitetis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologia IV”, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 218-247.
 31. Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, red. A. Pawłowska, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, ss. 284.
 32. Realizacja regionalnego komponentu systemów informacyjnych państwa na przykładzie projektu SEKAP, [w:] J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, SGH, Warszawa 2010, s. 285-294.
 33. Wielopodmiotowość decydowania wyzwaniem dla kultury politycznej Polaków, [w:] K.B. Janowski (red.), Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 61-74.
 34. Zakres przedmiotowy referendum lokalnego w Polsce i Stanach Zjednoczonych – studium porównawcze, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 285-300.
 35. Odpowiedzialność administracji w społeczeństwie informacyjnym, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2010, nr 2, s. 41-54.
 36. Rozwój instytucjonalny samorządu szczebla podstawowego – studium porównawcze, [w:] B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, s. 109-134.
 37. Burmistrz i boss – instytucjonalne i społeczne źródła przywództwa w miastach amerykańskich, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski, Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa 2011, s. 395-413.
 38. Town meeting (zebranie miesteczka) w Ameryce – tradycje, współczesność, perspektywy, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 499-521.
 39. Władztwo miejscowe jako realizacja zasady pomocniczości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] A. Pawłowska, S. Grabowska (red.), Zasada pomocniczości – wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 362-377.
 40. Zasada pomocniczości – wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, A. Pawłowska, S. Grabowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 379.
 41. Region i regionalizm w socjologii i politologii, A. Pawłowska, Z. Rykiel (red.), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, ss. 368.
 42. Instytucje samorządu regionalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej – studium porównawcze, [w:] Region i regionalizm w socjologii i politologii, A. Pawłowska, Z. Rykiel (red.), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s. 155-176.
 43. Powstanie i transformacja samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce, K. Mieczkowska-Czerniak i K. Radzik-Maruszak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 239-254.
 44. Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Pawłowska A., Limitations of the Partnership and Network-based Approach to Policies of Local Development, „WSEI Scientific Journal series ECONOMICS”, Thematic Journal on Regional Governance, 2012, nr 4, s. 5-31.
 45. Developing governance networks in rural areas. The case of local action groups in the Sub-Carpathian region, “Studia Humanistyczne AGH” 2012, tom 11, nr 4, s. 131-140.
 46. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Perception Of Intersectoral Partnerships By Individual Members (The Case Of Local Action Groups), “International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies” 2012, Vol 4, No. 1, s. 9-18 (ISSN: 1309-8063) (http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/arhieves/2012_1/agnieszka_pawlowska.pdf).
 47. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Kotarba B., System realizacji strategii rozwoju województwa, CeDeWu, Warszawa 2013.
 48. Kołomycew A., Pawłowska A., Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 2 (52), s. 62-80.
 49. Autonomia samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – zagadnienia konstytucyjne, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5 (118), s. 103-120.
 50. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 2, s. 71-87.
 51. Nowy paradygmat polityki regionalnej i jego recepcja w systemie realizacji strategii rozwoju województwa [w:] S. Partycki (red.), Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 155-164.
 52. Pawłowska A., Kołomycew A., Public Administration Reform in Poland [w:] I Dudinská, I. Kozárová (eds.), Public Administration Reform in Ukraine: Lessons Learned from Slovakia and Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu w Preszowie, Preszów 2014, s. 101-138.
 53. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim, Scholar, Warszawa 2014, ss. 235.
 54. Pawłowska A., Kołomycew A., Instytucja partnerstw sektorowych w województwie podkarpackim. Analiza porównawcza Lokalnych Grup Działania, „Athenaeum” 2014, nr 43, s. 192-211.
 55. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Samorząd terytorialny jako architekt koalicji na rzecz rozwoju lokalnego, [w:] Partnerstwa w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo  Scholar, Warszawa 2014, s. 123-136.
 56. Gąsior-Niemiec A., Pawłowska A., Local self-government as an architect of coalitions for local development, “Journal of Universal Excellence”, Appendix, 2014, vol. 3, nr 4, s. A1–A17, http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2014_31_Gasior.pdf.
 57. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Enhancing Local Governance through Three-Sector Partnerships? The Case of the Podkarpackie Region (Poland), [w:] I. Palne Kovacs, C.M. Profiroiu, Regionalisation and Regional Policy in Central and Eastern Europe, NISPAcee, Bratysława 2014.
 58. Zmiany granic i konsolidacja jednostek samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – podstawy prawne i praktyka, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 35, s. 224-241.
 59. Jednostki samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – rodzaje, dynamika zmian ich liczby i tryb powoływania, „Samorząd Terytorialny” 2015, vol. 25, nr 7-8, s. 165-175.
 60. Governance as the theoretical framework for studies of partnerships in the public sector, [w:] Partnerships in the Public Sector, red. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, Scholar, Warszawa, s. 15-29.
 61. Partnerships in the Public Sector, red. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, Scholar, Warszawa, ss. 140.
 62. Local Government as an Actor in Collaborative Governance – Partner or Leader?, [w:] Interdisciplinary Approach In Social Problem Solving, red. I. Pešatová, B. Szluz, P. Walawender, Wydawnictwo J. E. Purkynje University, Usti nad Łabą 2015, s. 193-200.
 63. The Accomplishment of the New Paradigm of Regional Policy in the System of Regional Strategy Implementation, “Zarządzanie Publiczne” 2015, vol. 32, nr 4, s. 419-429.
 64. Pawłowska A., Kołomycew A., Public Management in the Polycentric Environment – A (Not) New Research Perspective, „International Journal of Contemporary Management” 2016, Vol.15, nr 2, s. 7–28.
 65. Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo” vol. 14, nr 3, s. 5-17.
 66. Pawłowska A., Radzik-Maruszak K., Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast), „Acta Politica Polonica” vol. 37, nr 3, s. 19-38.
 67. Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, ss. 414.
 68. Territorial Partnerships – Utilitarian Constructions or Genuine Ingenuities. The Case of Local Action Groups in Sub-Carpathia, “Contemporary European Studies” 2016, nr 2, s. 19-34.
 69. Territorial Partnerships in Rural Regions – Neo-Institutional Perspective, “Polish Sociological Review” 2017, vol. 197, nr 1, s. 95-108.
 70. Radzik-Maruszak K., Pawłowska A., Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 1, s. 83-101.