mgr Piękoś Karol

mgr Karol Piękoś

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Środa: 9:30-11:00

pokój nr 333

Kontakt

karol.piekos@yahoo.pl
17 872 11 15

Absolwent Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył studia na kierunku politologia w 2018 r., obroną pracy magisterskiej pt.: ,,Istota instytucji nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego”. Jest czynnym druhem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą praw człowieka i systemów politycznych.


Publikacje pracownika


  • Jan Stachniuk jako autorytet ruchu zadrużnego [w] Autorytet, wyzwania, oczekiwania, zadani, red. ks. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 265-272.
  • Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2014/2015, ,,Polityka i Społeczeństwo” 1(14) /2016, s. 147-150.
  • Sprawozdanie z działalności Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2016/2017, ,,UR Journal Of Humanities And Social Sciences”, nr. 4(5)/2017, s. 205-209.
  • System ochrony praw człowieka w Europie oraz Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne z okazji 60. rocznicy Trak-tatów Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy utworzenia Australijskiej Komisji Praw Człowieka, Warszawa, 24–25 kwietnia 2017 roku, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 97, Seria Prawnicza, Prawo 21, red. R. Świrgoń-Skok, G. Maroń, 2017, s. 201-203.
  • ,,Doktryny i teorie pochodzenia państwa”, [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 11-15.
  • ,,Państwo - znaczenie terminu oraz cechy”, [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 19-24.
  • ,,Władza w państwie”, [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 26-33.
  • Respektowanie ochrony praw człowieka w europejskim nakazie aresztowania, [w] Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018 r.
  • Ataki cybernetyczne na systemy bankowe oraz infrastrukturę krytyczną – analiza wybranych przypadków, ,,Krakowskie Studia Małopolskie”, Kraków 2018, s. 106-113.