dr Maj Przemysław

dr Przemysław Maj

Dyżur

w semestrze zimowych 2018/2019:


pokój nr 329

Kontakt

ztppp@univ.rzeszow.pl
17 872 10 97

dr Przemysław Maj jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek politologia). Studia magisterskie ukończył broniąc pracę Cyberterroryzm w stosunkach międzynarodowych (opieka promotorska prof. Ziemowita Jacka Pietrasia). W 2006 roku obronił pracę doktorską Wpływ cyberprzestrzeni na ewolucję systemu politycznego w państwach demokratycznych (opieka promotorska prof. Marka Żmigrodzkiego). Od 2007 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: współczesne systemy polityczne, teoria polityki, polski system partyjny, relacje między nowymi technikami komunikacyjnymi i polityką.
 


Publikacje pracownika


Monografie

 1. Internet i demokracja: Ewolucja systemu politycznego, Rzeszów 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 266
 2. Adaptacja – stabilizacja – reforma: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, Wydawnictwo Uni-wersytetu Rzeszowskiego, ss. 370
 3. Cechy - procesy - przebudowa: przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 336.
 4. Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, ss. 175.

Artykuły naukowe

2001

 1. Cyberterroryzm w stosunkach międzynarodowych, „Consensus”, 2001, nr 1, s. 67–86

2006

 1. Cyberprzestrzeń a ewolucja demokratycznych systemów politycznych: Szanse i zagrożenia, „Consensus”, 2006, nr 6, s. 109–124
 2. Pojęcie cyberprzestrzeni w analizie politologicznej: Paradygmat wpływu nowego typu przestrzeni społecznej na demokratyczny system polityczny, „Athenaeum”, 2006, vol. 16, s. 187–209
 3. Czy cyberprzestrzeń sprzyja liberalizacji systemu politycznego? Aspekty teoretyczne, [w:] Liberalizm polski, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Bydgoszcz 2006, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 362–379
 4. P. Maj, W. Paruch, Między majestatem Rzeczypospolitej a wolnością jej obywateli: Refleksje o piłsudczykowskiej koncepcji sanacji i przebudowy państwa w latach międzywo-jennych, [w:] W Strzeleckim kręgu: Między historią, tradycją a współczesnością piłsudczykowskiego systemu wartości. W 85. rocznicę nadania Józefowi Piłsudskiemu tytułu Honorowego Obywatela miasta Bełchatów i w 15. rocznicę reaktywowania Organizacji Społeczno-Wychowawczej „Strzelec” w Bełchatowie, red. A. Adamczyk, Zelów 2006, Wydawnictwo Atena, s. 119–136

2007

 1. P. Maj, W. Paruch, W poszukiwaniu historycznych antecedencji IV Rzeczypospolitej: Uzasadnienie potrzeby sanacji państwa po zamachu majowym w 1926 roku w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego, [w:] Silna demokracja w silnym państwie: Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2007, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Szczeciński, s. 261–274

2008

 1. P. Maj, W. Paruch, Pojęcie „System polityczny” w badaniach politologicznych w Polsce – aspekty i kontrowersje definicyjne, „Polityka i Społeczeństwo”, 2008, nr 5, s. 66–74
 2. P. Maj, W. Paruch, The Concept of „Political System” in Political Science Research in Poland – Aspect and Controversions Related to the Concept’s Definition, „Polityka i Społeczeństwo”, 2008, nr 5, s. 75–85
 3. P. Maj, W. Paruch, Bezpieczeństwo państwa w piłsudczykowskiej myśli politycznej (1926–1939), [w:] Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości: Państwo – ustrój – polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2007 [druk 2008], Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, s. 173–186
 4. Idea demokracji partycypacyjnej jako przejaw tradycji i nowatorstwa, [w:] Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2008, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. KEN, s. 386–397
 5. P. Maj, W. Paruch, Wpływ współpracy niemiecko-radzieckiej na stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, [w:] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowska, Białystok 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 37–64

2009

 1. P. Maj, W. Paruch, Funkcjonowanie władzy wykonawczej w cyberprzestrzeni – refleksje o cyberprzestrzennych uwarunkowaniach demokracji na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Kraków–Nowy Sącz 2009, Wydawnictwo Dante, s. 314–330
 2. P. Maj, W. Paruch, W obronie majestatu Rzeczypospolitej: Piłsudczykowska interpretacja przewrotu majowego (1926–1939), [w:] Zamach majowy Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku, red. Z. Karpus, G. Radomski, W. Wojdyło, Toruń 2008 [druk 2009], Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 65–84
 3. P. Maj, W. Paruch, Polityczność cyberprzestrzeni w wymiarze globalnym, [w:] Globalizacja – naród – jednostka: Zagadnienia tożsamości, red. T. Kuczur, A. Błachnio, Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 89–110
 4. Internetowy podział socjopolityczny, [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, red. G. Piwnicki, S. Morozowska, Gdańsk 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 455–464

2010

 1. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Wprowadzenie – refleksje o przestrzeni publicznej, [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 7–18
 2. Elektroniczne formy partycypacji a dysfunkcje demokracji, [w:] Adaptacja – stabilizacja – reforma: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 126–136
 3. Reprezentacja, partycypacja i transparentność systemu – zmiany w rozumieniu zasad demokracji w kontekście funkcjonowania sieci globalnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K: Politologia, 2009 [druk 2010], vol. 16/1 , s. 163-175

2011

 1. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Wprowadzenie, refleksje o wymiarach systemów politycznych, [w:] Cechy - procesy - przebudowa: przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 9-24
 2. Przywództwo partyjne w Polsce (1989-2010), [w:] Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, red. Sz. Bachrynowski, Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 3. Internet jako narzędzie walki w polskiej polityce, [w:] Nowe media w systemie komunikowania. Polityka, red. M. Jeziński, Toruń 2011

2012

 1. Internet, prawo do informacji i transparentność w demokracji, „Polityka i Bezpieczeństwo”, tom II, 2011 [druk 2012], ss. 159-177.
 2. Rec.: Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec, Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków 2010, „Polityka i Społeczeństwo”, 2011, ss. 367-372.
 3. Województwa podkarpackie i zachodniopomorskie: „Bastiony peryferyjne” Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej RP (2005-2010), [w:] Region i regionalizm w socjologii i politologii, red. A. Pawłowska, Z. Rykiel, ss. 196-212.
 4. Rozwiązanie w sferze samorządu terytorialnego i polityki regionalnej w koncepcjach programowych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości (2001-2011), [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2012, ss. 15-29.

2013

 1. Nauka o polityce w systemie dyscyplin naukowych, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 13-25.
 2. System polityczny – pojęcie, struktura, funkcjonowanie, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 42-53.
 3. Demokracja – definicja, istota, formy, ewolucja,   [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 64-77.
 4. Procesy globalizacji i rewolucja informacyjna w polityce,  [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 128-140.
 5. Internet jako arena rywalizacji między Platformą Obywatelską RP oraz Prawem i Sprawiedliwością, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 199-224.
 6. Polityka i polityczność w Internecie, [w:] Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką, red. A. Pięta-Szawara, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 35-48.
 7. Internet, the Right to Be Informed and the Rule of Openness of the State's Actions in Democracy, “Masaryk University Journal of Law and Technology”, 2013 issue 1, s. 63-74.
 8. Sprawozdanie: [Seminarium naukowe: Rozważania nad istotą polityki i polityczności, Rzeszów, 22 kwietnia 2013 r.], „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 4, s. 275-280.