dr Malczyńska-Biały Mira

dr Mira Malczyńska-Biały

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Środa: 11:30-13:00

pokój nr 317

Kontakt

mira19@interia.pl
17 872 11 64

Absolwentka prawa oraz politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stypendystka programu Socrates Erasmus, w ramach którego studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. W 2010 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Politologii. Tam też, w 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki i ochrony praw konsumenta, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz polityki gospodarczej.


Publikacje pracownika


2008

 1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta jako podmiot polityki ochrony konsumenta we współczesnej Polsce, „Facta Simonidis, Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu” 2008, nr 1,s. 157-166.
 2. Ewolucja idei i polityki ochrony konsumenta w Unii Europejskiej, [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski,R. Musiałkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008, s. 181-191.

 3. Dinan D., Europe recast. A history of European Union. Great Britain, 2004. Rec. w: „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 266-268.

 4. Zielonka J., Europe as empire. The nature of the enlarged European Union, New York 2006. Rec. w: „Polityka i Społeczeństwo”, 2008, nr 5, s. 269-272.

 5. Berglund S., Ekman J., Vogot H., Aarebrot F., The Making of the European Union. Foundations, Institutions and Future Trends, Cheltenham 2006. Rec. w: „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu”, 2008, nr 1, s. 335-338.

   

   

2009

 1. Współczesne modele ochrony konsumentów: amerykański i europejski, [w:] Rosja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone – współpraca czy konfrontacja?, red. M. Pietrasiak, M. Rączkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, Piotrków Trybunalski 2009, s. 255-267.

 2. Wolność zrzeszania się na przykładzie organizacji konsumenckich w Polsce, [w:] Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009, s. 61-68.

   

 

2010

 1. Harmonizacja praw konsumenta w Polsce z wymogami Unii Europejskiej, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2010, s. 519-531.

 2. Ochrona konsumentów w Polsce w zakresie prawa do informacji i edukacji, „Facta Simonidis, Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu” 2010, nr 3, s. 119-136.

 3. Sprawozdanie z Konferencji: „Ludobójstwo - zbrodnie wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości”. Rec. w:  „Forum Europejskie” 2010, nr 18, s. 105-108.

 4. Sumary, [w:] Wolni i zniewoleni. Rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Oświęcim 2010, s. 2-3.

  
  	

2011

 

12. Świadomość konsumencka w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Polski, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2011, s. 285-301.

 

2012

13. Unia Europejska wobec potrzeby ochrony konsumentów, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 253-261.

14. Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10, s. 100-108.

15. Ewolucja polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 242.

 

2013

16. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony praw konsumentów w Polsce [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 205-215.

 1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako podmiot ochrony praw konsumentów w Polsce [w:] Europa Środkowo –Wschodnia w procesie transformacji
  i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2013, s. 285-296.

 

2014

 1. Geneza i istota funkcjonowania instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów w Polsce, [w:] Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki  - instytucje, standardy, efektywność,  red. E. Wójcicka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 69-79.

 

2015

 1. Europa Środkowa. Central Europe, t. II, red. M. Malczyńska-Biały, M. Mączyński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015, ss. 161.
 2. Wstęp, [w:] Europa Środkowa. Central Europe, t. II, red. M. Malczyńska-Biały, M. Mączyński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015, s. 4-5.
 3. Wybrane aspekty ochrony  młodego konsumenta w Polsce. [w:] W trosce o edukację dziecka red. K. Bocheńska-Włostowska, E. Kopeć, Wydawnictwo B&G, Warszawa 2015, s. 203-214.
 4. Prawo konsumentów do bezpieczeństwa –wybrane aspekty społeczno-prawne [w:] Polityka bezpieczeństwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych, red. P. Grata, M. Delong, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 333-343.
 5. Ewolucja ochrony praw konsumentów w Polsce [w:] Europa Środkowa. Central Europe, t. IV, red. W. Stankowski, M. Ubik, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015, s. 92-104.
 6. Oblicze polubownych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich w zjednoczonej Europie. Analiza zjawiska na przykładzie województwa podkarpackiego, „Kultura i polityka” 2015, nr 18, s. 165-176.

2016

 1. Alternatywne sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45, s. 88-95.
 2. Bezpieczeństwo imprez masowych – aspekty prawne i organizacyjne [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, red. P. Grata, M. Delong, P. Korzeniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 258-265.
 3. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność”, Lwów 16-18 czerwca 2016 r., „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 3, s. 194-196.
 4. Alternatywne sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w województwie podkarpackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 159.
 5. Mowa nienawiści – wybrane regulacja prawa polskiego [w:] Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, red. M. Malczyńska-Biały, G. Pawlikowski, K. Żarna, Rzeszów 2016, s. 94-103.
 6. Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, red. M. Malczyńska-Biały, G. Pawlikwski, K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 195.
 7. Rozwój mechanizmów polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Europa Środkowa. Central Europe, t. V, red. K. Żarna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2016, s. 78-87.
 8. Efektywny system dochodzenia roszczeń a poczucie bezpieczeństwa polskich konsumentów po 2004 roku, [w:] Europa Środkowo –Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2016, s. 559-568.
 9. Consumer safety in European Union cross-border trade. Selected aspects, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2016, nr 4, t. I, s. 113-122.

 

2017

 1. Non-governmental consumer organizations in European Union. Selected aspects, “World Scientific News” 2017, no 2, vol. 72, s. 442-447.
 2. The schemes for institutional consumer protection in the European Union, „Przegląd Politologiczny” 2017 nr 3, s. 191-197.
 3. Neocolonialism in polish consumer society, [w:] Crossing boundaries, breaking ties: literary and cultural transgression in the postcolonial context, red. M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko Wydawnictwo, Oxford 2017, s. 179-187.
 4. Consumer safety in the policy of the European Union, „Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego” 2017, s. 104-110.
 5. Trade-in for a better model: “goods” not in accordance to the contractual agreement, “Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe” 2017.
 6. Etyczny wymiar działalności organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej, [w:] Eticke myslenie minulosti a sucasnosti. Clovek v sucasnej etike, red V. Gluchman, Presov, 2017, s. 253-262.
 7. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie”, Rzeszów, 2 czerwca 2017 r., „UR Journal of Huanities and Social Sciences” 2017, nr 3, s. 187-191.
 8. Consumer Policy in Poland in the Period of Transformation „Studia Historiae Oeconomicea” 2017, nr 35, s. 129-142.

 

2018

 1. Członkostwo w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne  konsumentów w Polsce, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy, red. H. Chałupczak M. Pietraś Ł. Potocki, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2018, s. 185-194.
 2. The economic security of Polish consumer and membership of the European Union,, „Facta Simonidis”, 2018 nr 1, s. 161-170.