dr Malczyńska-Biały Mira

dr Mira Malczyńska-Biały

Dyżur

w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018:

12.06, 19.06, 26.06 w godz. 8:15-09:45

semestr letni 2017/2018:

wtorek w godz.11:30-13:00

pokój nr 317

Kontakt

mira19@interia.pl
17 872 11 64

Absolwentka prawa oraz politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stypendystka programu Socrates Erasmus, w ramach którego studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. W 2010 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Politologii. Tam też, w 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki i ochrony praw konsumenta, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz polityki gospodarczej.


Publikacje pracownika


2008

 1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta jako podmiot polityki ochrony konsumenta we współczesnej Polsce, „Facta Simonidis, Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu” 2008, nr 1, s. 157-166.
 2. Ewolucja idei i polityki ochrony konsumenta w Unii Europejskiej, [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008, s. 181-191.
 3. Dinan D., Europe recast. A history of European Union. Great Britain, 2004. Rec. w: „Polityka i Społeczeństwo”, 2008, nr 5, s. 266-268.
 4. Zielonka J., Europe as empire. The nature of the enlarged European Union, New York 2006. Rec. w: „Polityka i Społeczeństwo”, 2008, nr 5, s. 269-272.
 5. Berglund S., Ekman J., Vogot H., Aarebrot F., The Making of the European Union. Foundations, Institutions and Future Trends, Cheltenham, 2006. Rec. w: „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu”, 2008, nr 1, s. 335-338.

2009

 1. Współczesne modele ochrony konsumentów: amerykański i europejski, [w:] Rosja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone – współpraca czy konfrontacja?, Piotrków Trybunalski 2009, s. 255-267.
 2. Wolność zrzeszania się na przykładzie organizacji konsumenckich w Polsce, [w:] Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Warszawa 2009, s. 61-68.

2010

 1. Harmonizacja praw konsumenta w Polsce z wymogami Unii Europejskiej, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010, s. 519- 531.
 2. Ochrona konsumentów w Polsce w zakresie prawa do informacji i edukacji, „Facta Simonidis, Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu”, 2010, nr 3, s. 119- 136.
 3. Sprawozdanie z Konferencji: „Ludobójstwo - zbrodnie wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości” „Forum Europejskie” 2010, nr 18, s. 105-108.
 4. Sumary, [w:] Wolni i zniewoleni. Rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej, red. W. Stankowski, Oświęcim 2010, s. 2-3.

2011

 1. Świadomość konsumencka w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Polski, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Zamość 2011, s. 285-301.

2012

 1. Unia Europejska wobec potrzeby ochrony konsumentów, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 253-261.
 2. Ewolucja polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 roku, Rzeszów 2012, ss. 242.
 3. Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ,,Polityka i Społeczeństwo" 2012, nr 10, s. 100-108.

2013

 1. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony praw konsumentów w Polsce [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, pod red. P. Graty, Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 205-215.
 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako podmiot ochrony praw konsumentów w Polsce [w:] Europa Środkowo –Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała,  Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość 2013, ss. 678, s. 285-296.

2014

 1. Geneza i istota funkcjonowania instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów w Polsce [w:] Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki  - instytucje, standardy, efektywność,  red. E. Wójcicka, Częstochowa 2014 r., s. 69-79.

2015

 1. „Europa Środkowa”, tom II, red. Mira Malczyńska-Biały , Maciej Mączyński, 161 ss.
 2. Wstęp, „Europa Środkowa. Central Europe” , t. II, Oświęcim 2015, s. 4-5.
 3. Wybrane aspekty ochrony  młodego konsumenta w Polsce [w:] W trosce o edukację dziecka red. K. Bocheńska-Włostowska, E. Kopeć, Warszawa 2015, s. 203-214.
 4. Prawo konsumentów do bezpieczeństwa –wybrane aspekty społeczno-prawne [w:] Polityka bezpieczeństwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych, red. P. Gata, M. Delong, Rzeszów 2015, s. 333-343.
 5. Ewolucja ochrony praw konsumentów w Polsce [w:] Europa Środkowa – historia, polityka, społeczeństwo , red. K. Żarna,  Oświęcim 2015, s. 92-104.

2016

 1. Alternatywne sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2016, nr 45, s.88-95.
 2. Bezpieczeństwo imprez masowych – aspekty prawne i organizacyjne [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, red. P. Grata, M. Delong, P. Korzeniowski, Rzeszów 2016, s. 258-265.

 3. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność”, Lwów 16-18 czerwca 2016 r., „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 3, s.194-197.

 4. Alternatywne sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w województwie podkarpackim, Rzeszów 2016, ss. 159.

 5. Mowa nienawiści – wybrane regulacja prawa polskiego [w:] Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, red. M. Malczyńskiej-Biały, G. Pawlikowskiego, K. Żarny, Rzeszów 2016, s. 94-103.

 6. Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, red. M. Malczyńska-Biały, G. Pawlikwski, K. Żarna Rzeszów 2016, ss. 195.

 7. Rozwój mechanizmów polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Europa Środkowa – historia, polityka, społeczeństwo, red. K. Żarna, Oświęcim 2016, t. V, s. 78-86.

 8. Efektywny system dochodzenia roszczeń a poczucie bezpieczeństwa polskich konsumentów po 2004 roku, [w:] Europa Środkowo –Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś,  J. Misiągiewicz, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość 2016, s. 559- 568.

 9. Consumer safety in European Union cross-border trade. Selected aspects. „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 4/2016, tom I, s. 113-122.