dr Skiba Mariusz

dr Mariusz Skiba

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Środa: 14:30-16:00

pokój nr 330

Kontakt

poczta@skibamariusz.pl
18 872 14 92

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością w administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oficer Policji z ponad dwudziestoletnim stażem, na różnych stanowiskach w komendach powiatowych oraz w komendzie wojewódzkiej. Pracował w służbie prewencyjnej, kryminalnej oraz wspomagającej działalność Policji. Wykonywał zadania m.in. rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego, pełnomocnika komendanta wojewódzkiego ds. ochrony praw człowieka, zastępcy komendanta powiatowego, naczelnika wydziału komunikacji społecznej w komendzie wojewódzkiej Policji. Nauczyciel stowarzyszony Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Jego zainteresowania  naukowe koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym przede wszystkim na badaniu działalności formacji policyjnych. Historyk-regionalista, członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Autor i współautor monografii oraz kilkunastu artykułów naukowych z zakresu historii Policji, działalności prewencyjnej oraz praw człowieka. 


Publikacje pracownika


 1. Formacje policyjne i problemy bezpieczeństwa w powiecie jasielskim u progu niepodległości, [w:] Prace historyczno-archiwalne Polskiego Towarzystwa Historycznego w Rzeszowie, Z. XXII, Rzeszów 2011

 2. Organizacja Powiatowej Komendy Policji Państwowej w Jaśle w latach 1919-1920
  „Rocznik Jasielski” Tom VII, Jasło 2013

 3. Przemoc na Podkarpaciu w świetle wybranych danych statystycznych oraz działania Policji na rzecz jej ograniczania w latach 2008-2011 [w:] Agresja i przemoc. Współczesne konteksty i wyzwania, red. K. Barłóg i E. Tłuczek, „Dyskurs Pedagogiczny” t. 6, Jarosław 2013

 4. Dziesięciolecie działalności struktury pełnomocników komendantów Policji ds. ochrony praw człowieka (2004-2014), [w:] Nauki Społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, red. P. Bogdalski, M. Nepelski, Szczytno 2014

 5. Cudzoziemcy jako sprawcy i ofiary przestępstw [w:] Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego, red. A. Gąsior-Niemiec, S. Pelc, Rzeszów 2014 [współautor P. Grata]

 6. Idee ochrony praw człowieka dla Policji Państwowej Drugiej Rzeczypospolitej.
  [w:] Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe,

  red. T. Miłkowski i A. Wentkowska, Sosnowiec 2015

 7. Budowa struktur i kadr Policji Państwowej okręgu krakowskiego (1919-1921) Zarys problematyki, [w:] Policja – tradycja i współczesność. Materiały poseminaryjne, Warszawa 2017

 8. Policja Państwowa w województwie krakowskim w latach 1920-1939. Rozprawa doktorska, Rzeszów 2018, w maszynopisie, przygotowywana do wydania

 9. Powstanie Policji Państwowej w powiecie rzeszowskim (1919-1920). Planowana publikacja  artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym przygotowywanym przez Wydział Prawa URz

 10. Zwalczanie przestępczości kryminalnej w powiatach wschodnich województwa krakowskiego oraz powiatach zachodnich województwa lwowskiego w okresie międzywojennym [współautor M. Dziubak], Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

 11. Formacje policyjne na Podkarpaciu przed powstaniem Policji Państwowej [w:] W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu w latach 1919-2019. (Wydawnictwo monograficzne planowane do wydania przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie)