dr hab. Koziełło, prof. UR Tomasz

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020,

Czwartek: 12:00-13:30


pokój nr 329

Kontakt

koziello@poczta.onet.pl
17 872 10 97

Ukończył studia politologiczne na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w 2002 roku. Tam też w 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Od 2007 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na myśli politycznej, najnowszej historii, teorii polityki i polskich partiach politycznych. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor i współautor 3 monografii naukowych, współredaktor 3 monografii zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych. 


Publikacje pracownika


2004

 1. Koncepcje ustroju politycznego i gospodarczego Polski w publicystyce Obozu Wielkiej Polski na Lubelszczyźnie (1926-1933), „Annales UMCS”, sectio K: Politologia, 2004, vol. XI, s. 193-209.
 2. Powojenne bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej PPS-WRN [w:] Polska lewica w XX wieku: historia-ludzie-idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Kraków 2004, s. 189-202.

2005

 1. Trzecia Rzesza Niemiecka w poglądach Narodowej Demokracji, „Annales UMCS”, sectio K: Politologia, 2005, vol. XII, s. 125-141.

2006

 1. Samorząd na Kresach Wschodnich w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) [w:] Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. G. Radomski, Toruń 2006, s. 131-149.

2007

 1. Liga polskich rodzin wobec integracji Polski z Unią Europejską [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2007, tom II, s. 357-369.
 2. Narodowodemokratyczna krytyka piłsudczykowskiej polityki zagranicznej (1918-1939) [w:] Świat wokół Rzeczypospolitej: Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007, s. 307-324.

2008

 1. Integracja europejska w koncepcjach politycznych Platformy Obywatelskiej [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku: Myśl polityczna, red. H. Stys, Toruń 2008, s. 237-248.
 2. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej Ligi Polskich Rodzin - kontynuacja narodowodemokratycznej ideologii czy tworzenie nowych założeń politycznych ? [w:] Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2008, s. 323-333.
 3. Myśl konserwatywno-narodowa [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku: Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 81-111.
 4. Nacjonalistyczna wizja powojennej Europy w prasie Stronnictwa Narodowego (1939-1945), [w:] Współczesne nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Toruń 2008, s. 21-39.
 5. Obraz chłopów polskich na łamach prasy narodowo-demokratycznej (1918-1939), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, 2008, nr 35, s. 89-104.
 6. Stosunki polsko-radzieckie w myśli politycznej narodowej demokracji (1918-1939). Zarys problematyki, „Historia i Polityka”, 2008, t. VII, s. 59-78.
 7. Trudne sąsiedztwo: Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939), Rzeszów 2008, ss. 247.
 8. Rec.: [C. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowanie polityczne w Polsce 1989-2001, Lublin 2007, ss. 364], „Polityka i Społeczeństwo”, 2008, nr 5, s. 260-265.

2009

 1. Idea Wielkiej Polski w prasie Stronnictwa Narodowego (1939-1945), [w:] Idee – Państwo – Ludowcy: Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009, s. 360-368.
 2. Ludowa i narodowa wizja integracji europejskiej u progu XXI wieku, „Myśl ludowa”, 2009, nr 1, s. 29-49.
 3. Narodowa Demokracja wobec Niemiec w I połowie XX wieku jako przykład tradycyjnego myślenia politycznego, [w:] Marzyciele i realiści: O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 218-231.
 4. Narodowa Demokracja wobec rosyjskiego komunizmu (1918-1939), „Polityka i Społeczeństwo”, 2009, nr 6, s. 47-55.
 5. Odchodząca elita. Problematyka szlachecko-ziemiańska na łamach „Myśli Narodowej” (1921-1939), [w:] Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele?: Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, Lublin 2009, s. 55-75.
 6. Powojenna wizja niepodległej Polski w koncepcjach politycznych Stronnictwa Narodowego (1939-1945), [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, red. J. Faryś, P. Słowiński, T. Sikorski, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 189-204.

2010

 1. Autopromocja wizerunku gminy poprzez działalność informacyjno-wydawniczą samorządu terytorialnego: Przykład Tyczyna, [w:] Samorządny Tyczyn: 20 lat wspólnie 1990-2010, red. J. Basta, K. Szczepański, Tyczyn 2010, s. 79-98.
 2. Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, ss. 372.
 3. Gry polityczne jako sposób realizacji interesów politycznych w systemie demokratycznym na przykładzie negocjacji PiS–PO w 2005 roku, [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, s. 324-338.
 4. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej Stronnictwa Narodowego w okresie II wojny światowej, [w:] Między zniewoleniem a wyzwoleniem: 1939-1989, red. J. Waskan, Toruń 2010, s. 182-205.
 5. Krytyka demokracji w publicystyce przywódców Narodowej Demokracji (1918-1939), [w:] Dla dobra rządu chłopskich dusz…. Wiciarz – Ludowiec – Nauczyciel – Uczony: Księga poświęcona pamięci Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, red. M. Adamczyk, J. Gmitruk, A. Koseski, Warszawa-Kielce-Pułtusk 2010, s. 657-678.
 6. Oblicze ideowo-polityczne „Przeglądu Wszechpolskiego” 1922-1926, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010, s. 85-110.
 7. Ogólnokrajowa obywatelska inicjatywa referendalna w Polsce, „Polityka i Społeczeństwo”, 2010, nr 7, s. 111-118.
 8. Polskie Stronnictwo Ludowe wobec rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (2005-2007). [w:] Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka, Warszawa 2010, s. 185-212.
 9. Stronnictwo Narodowe wobec położenia międzynarodowego w latach 1935-1939, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, t. I: W kręgu dziejów, myśli politycznej i dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 65-76.
 10. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Wprowadzenie – refleksje o przestrzeni publicznej, [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, s. 7-16.
 11. The Civil Referendum Initiative in Poland, „Polityka i Społeczeństwo”, 2010, nr 7, s. 119-128.
 12. Totalitaryzm radziecki i niemiecki w publicystyce Narodowej Demokracji (1918–1945), [w:] Myśl polityczna w Polsce w XX–XXI wieku: Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2010, s. 64-85.

2011

 1. Cechy – procesy – przebudowa: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, ss. 336.
 2. Idea parlamentaryzmu w koncepcjach politycznych Narodowej Demokracji (1918-1939), [w:] Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. A. Lewandowski, A. Meller, W. Wojdyło, Toruń 2011, s. 13-32.
 3. Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce (1989-2009), [w:] Cechy – procesy – przebudowa: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, s. 119-136.
 4. Miejsce Polski w Europie w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin jako kontynuacja narodowodemokratycznej myśli politycznej okresu międzywojennego, [w:] Epigoństwo czy twórcza ciągłość?: Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Toruń 2011, s. 163-181.
 5. Międzynarodowa rola Polski w polityce rządów RP od 1989 roku, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. T.1.: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011, s. 39-56.
 6. Mniejszości narodowe jako instrument realizacji polityki zagranicznej w koncepcjach Ligi Polskich Rodzin, [w:] Kwestia narodowościowa w Polsce i we Włoszech w XX wieku: Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2011, s. 85-110.
 7. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Wprowadzenie – refleksje o wymiarach systemów politycznych, [w:] Cechy – procesy – przebudowa: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, s. 9-21.
 8. Rec.: [E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010, ss. 632], „Polityka i Społeczeństwo”, 2011, nr 8, s. 378-382.
2012
 
41. Elementy katolickiej nauki społecznej w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin, [w:] Kościół, religia, myśl katolicka. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70. r                rocznicy urodzin, red. E. Maj [i in.], Lublin 2012, s. 213-234.
 
42. Język propagandy w wypowiedziach przywódców PSL w okresie III Rzeczypospolitej, [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 2: Idee, organizacje, środowisko, red. F. Kampka, S. Stępka,                           Warszawa 2012, s. 247-266.
 
43. Rola kobiety w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin, „Polityka i Społeczeństwo”, Rzeszów 2012, nr 10, s. 71-79.
 
44. Rosja, Ukraina i Białoruś w koncepcjach politycznych rządów polskich (1989-2007), [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna,             red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2012, s. 279-301.
 
45. Zawiedzione oczekiwania: problematyka inteligencji polskiej na łamach „Głosu Lubelskiego” (1918-1939), [w:] Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce           od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, M. Wichmanowski, Lublin 2012, s. 161-184.
 
2013
 
46. Demokracja bezpośrednia w III RP na poziomie lokalnym, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów              2013, s. 57-67.
 
47. Europejskie wartości ideowe w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin, [w:] Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku, red. E. Maj [i in.], Lublin 2013, s. 495-518.
 
48. Idea polityki suwerennej w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin, [w:] Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką, red. A. Pięta-Szawara, Rzeszów 2013, s. 99-10849.
 
49. Koncepcje programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej pod kierownictwem Romana Giertycha (2006-2007), [w:] Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 335-353.
 
50. Podmiotowość polityczna i podmioty polityczne, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 101-114.
 
51. Polityki szczegółowe jako przejaw adaptacji systemu politycznego, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 26-41.
 
52. Procesy i zachowania polityczne jako kategorie w nauce o polityce, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 115-127.
 
53. Rodzina i polityka prorodzinna jako wartość polityczna w koncepcjach ideowych Ligi Polskich Rodzin, [w:] Sapientia animorum magistra est: Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. Rocznicy pracy naukowej, red. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 473-491.
 
54. Rosja, Ukraina i Białoruś w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin – charakterystyka ról międzynarodowych we wzajemnych relacjach międzypaństwowych, [w:] Rosja w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. A. Lewandowski, W. Wojdyło, G. Radomski, Toruń 2013, s. 185-208.
 
55. Stosunki polsko-amerykańskie a wojna w Iraku w koncepcjach politycznych LPR, „Historia i Polityka”, Toruń 2013, nr 10, s. 75-93.
 
56. Wojna czy pokój? Sposoby rozwiązywania konfliktów międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 155-166.
 
57. Rec.: [T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013], „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2013, nr 3, s. 225-230.
 
2014
 
58. Czechosłowacja w koncepcjach Narodowej Demokracji (1918-1945), [w:] Europa Środkowa, t. I, red. K. Żarna, Oświęcim 2014, s. 61-68.
 
59. Ewolucja politycznej relewancji Ligi Polskich Rodzin (2001-2010), „Polityka i Społeczeństwo”, Rzeszów 2014, nr 3, s. 45-57.
 
60. Projekt Konstytucji IV RP Ligi Polskich Rodzin, [w:] Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2014, s. 143-163.
 
61. T. Koziełło, P. Maj, A. Pięta-Szawara, Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, Rzeszów 2014, ss. 138.
 
62. Wątki liberalne w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin, [w:] Liberalizm nad Wisłą (XIX – XXI wiek). Koncepcje – ludzie – działalność, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2014, s. 207-228
 
63. Zasada dwóch wrogów w koncepcjach politycznych Narodowej Demokracji (1918-1939), [w:] Sen o potędze. Bezpieczeństwo. Suwerenność. Mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918-1939, red. E. Maj [i in.], Lublin 2014, s. 301-318.
 
64. Rec.: [D. Szczepański, Unia Wolności. Założenia programowe i działalność (1994-2005), Rzeszów 2013], „Studia Politologiczne”, 2014, vol. 34, s. 396-400.
 
2015
 
65. Elita polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2007), „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, Katowice 2015, t. 15, s. 190-206.
 
66. Kategorie politologiczne, [w:] Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2015, s. 9-25.
 
67. Konflikt polityczny, [w:] Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2015, s. 107-117.
 
68. Liga Polskich Rodzin wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, Rzeszów 2015, nr 1, s. 71-82.
 
69. Sojusznicy i wrogowie w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin, [w:] Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015, s. 507-516.
 
70. System polityczny, [w:] Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2015, s. 46-54.
 
2017
 
71. Gospodarka narodowa jako element suwerenności Polski w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin, [w:] Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski, t. 4: Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, red. E. Maj [i in.], Lublin 2017, s. 459-476.
 
72. Kampanie propagandowe Ligi Polskich Rodzin jako forma komunikowania politycznego, [w:] Komunikowanie polityczne, red. E. Maj [i in.], Lublin 2017, s. 227-241.
 
73. Liga Prawicy Rzeczypospolitej, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 164-166.
 
74. Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowa wizja państwa, społeczeństwa i polityki, Rzeszów 2017, ss. 504.
 
75. Obóz Wielkiej Polski, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 193-195.
 
76. Przymierze Ludowo-Narodowe, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 448-450.
 
77. Ruch Katolicko-Narodowy, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 487-490.
 
78. Stronnictwo Narodowe, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 598-601.