dr hab. Grabowski, prof. UR Radosław

dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

Dyżur

semestr zimowy roku akad. 2019/2020:

Wtorek: 9:45-11:15

pokój nr 328

Kontakt

drgrabowski@wp.pl
17 872 11 65

Absolwent studiów prawniczych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie, 1997). W 2005 r. obronił rozprawę doktorską „Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym” (promotor: prof. dr hab. Mirosław Granat) i uzyskał w dniu 15 czerwca 2005 r. stopień doktora nauk prawnych. Od dnia 1 września 2009 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii UR (Wydział Socjologiczno – Historyczny).

Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, w tym: monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach naukowych oraz publikacji takich jak: tłumaczenia, recenzje oraz sprawozdania. Organizator lub współorganizator licznych konferencji naukowych ogólnokrajowych, międzynarodowych oraz innych spotkań naukowych. Uczestnik kilku grantów, w tym: grantu nr 2091078 przyznanym przez Fundację Wyszehradcką, nt.: „Statehood and Symbolics in Central Europe after 1989, grantu nr N N114 250039 pod kierownictwem prof. A. Pawłowskiej finansowanego przez MNISW nt.: Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim oraz staży naukowych.

Zainteresowania naukowe dr Radosława Grabowskiego skupiają sie na zagadnieniach prawa konstytucyjnego, systemów politycznych, ochrony praw człowieka, wpływu Internetu na ewolucję prawa oraz porównawczego prawa ustrojowego. Aktualnie prowadzi zajęcia z zakresu systemu politycznego RP, współczesnych systemów politycznych, ochrony praw człowieka w języku polskim oraz angielskim (Human Rights).

 

Publikacje pracownika


 1. Prawo do życia w Polsce, „Prawa człowieka” Humanistyczne Zeszyty Naukowe, nr 7, Apeiron sp. z o. o., Katowice 2000 r. s. 87 - 102,
 2. Ustawa o Sądzie Konstytucyjnym (Republiki Łotwy), Tłum.: Aut.: … i S. Grabowska [w:] Sądy Konstytucyjne w Europie, Tom IV pod red. J. Trzcińskiego, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2000 r. s. 195 - 214,
 3. Zasady postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Republiki Łotwy), Tłum.: Aut.: … i S. Grabowska [w:] Sądy Konstytucyjne w Europie, Tom IV pod red. J. Trzcińskiego, Wy-dawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2000 r. s. 215 - 265,
 4. Cywilne organy ochrony prawa - służby [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. naukową S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001 r. s. 206 - 217,
 5. Inne organy typu policyjnego [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. naukową S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001 r. s. 177 - 184; 188 - 206,
 6. Konstytucyjna ochrona życia w Polsce, „Studia z prawa wyznaniowego” pod red. A. Mezglewskiego, nr 2, Wydawnictwo Diecezjalne - Sandomierz, Lublin 2001, s. 93 - 114,
 7. Międzynarodowy Trybunał Karny [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. nau-kową S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001 r. s. 291 - 309,
 8. Międzynarodowy Trybunał Karny, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe”, t. 30, Wydawnictwo Sulima - Mana, Rzeszów 2001 r. s. 108 - 128,
 9. Rzecznik Praw Dziecka [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. naukową S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001 r. s. 121 - 123,
 10. Geneza i ewolucja ustroju politycznego Austrii [w:] Związkowa Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii, tłum. i red. St. Sagana, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 11 - 42,
 11. Podpis elektroniczny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Prawnicza, Prawo 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 75 - 87,
 12. Idea prawnej ochrony życia w starożytności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszow-skiego”, Seria Prawnicza, Prawo 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rze-szów 2004, s. 64 - 80,
 13. Konstytucjonalizacja idei prawnej ochrony życia, [w:] Prana kultúra a európsky integraf proces (historické, politicko - prane a filozofické aspekty práva a pranej kultúry), pod red. Jána Čipkára, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, Košice 2005, s. 66 - 76,
 14. Proces przekształcenia idei prawnej ochrony życia w normę konstytucyjną, „Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Prawo 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-skiego, Rzeszów 2005, s. 78 - 92,
 15. Spory wokół modelu ochrony życia w Konstytucji RP z 1997 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 2778, „Przegląd Prawa i Administracji” LXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 79 - 102,
 16. Konferencja z okazji XXXV - lecia Informatyko Prawniczej w Polsce i XV - lecia Systemu Informatyki Prawniczej Lex, Gdańsk, 19 - 20 czerwiec 2006r., Głos w dyskusji: …, [w:] Materiały z Konferencji pod red. K. Grajewskiego i J. Warylewskiego, Wolters Kulwer, Warszawa 2006, s. 115,
 17. Konstytucyjno - prawna ochrona życia w Republice Słowackiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Analiza porównawcza obowiązujących norm konstytucyjnych, [w:] Zborník z Me-dzinárodnej Vedeckiej Konferencje konanej dňa 19. - 21. 4. 2006 Aktuálne otázky práva v postmodernej společnosti, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, Košice 2006, s. 86 - 100,
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu w wybra-nych państwach europejskich, Rzeszów 3 - 4 kwietnia 2006r., pod red. nauk. S. Grabow-skiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2006, ss. 226,
 19. Norma z artykułu 38 Konstytucji RP z 1997 r. jako konstytucyjna zasada prawa, „Studia prawnicze”, Z. 2(168), Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, Warszawa 2006, s. 31 - 46,
 20. Prawna ochrona życia w okresie obowiązywania przepisów Konstytucji Polskiej Rzeczy-pospolitej Ludowej z 1952 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Prawo 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 138 - 171,
 21. Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, ss. 262,
 22. Rola normy z art. 38 Konstytucji RP w realizacji podmiotowego prawa do ochrony życia, [w:] Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, pod red. J. Ciapały, K. Flagi - Gieruszyńskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze-cińskiego oraz Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, Szczecin 2006, s. 125 - 146,
 23. Wybory do parlamentu Republiki Litwy, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej, K. Składowskiego, Zakamycze, Kraków 2006, s. 209 - 225,
 24. Wybory większościowe, proporcjonalne czy mieszane? Aut.: … i S. Grabowska [w:] Mię-dzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3 - 4 kwietnia 2006r., pod red. nauk. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2006, s. 219 - 226.
 25. J. Karp: Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 211, Rec.: … i S. Grabowska, „Państwo i Prawo”, z. 10 (728), Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 108 - 110,
 26. W. Konarski: System konstytucyjny Irlandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, ss. 117, Rec.: …, „Przegląd Sejmowy”, nr 3(74)/2006, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 167 - 170,
 27. A. Bień – Kacała: Zasada władztwa daniowego w Konstytucji z 1997 r., Toruń 2005, Wy-dawnictwo „Dom Organizatora”, ss. 232, Rec.: … i S. Grabowska, „Państwo i Prawo”, z 9 (727), Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 111 - 113,
 28. Bilateralne stosunki uczestników sytemu rządów (na przykładzie relacji prezydenta i par-lamentu Republiki Litwy), [w:] Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i prak-tycznej funkcjonalności, pod. red. T. Mołdowy, J. Szymanka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 51 - 72,
 29. Europejskie modele prezydentury, Aut.: … i S. Grabowska [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wol-ters Kluwer, Warszawa 2007, s. 15 - 22,
 30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Alternatywne sposoby głosowania a aktywi-zacja elektoratu, Rzeszów 26 - 27 marca 2007r., pod red. nauk. S. Grabowskiej, R. Gra-bowskiego, Rzeszów 2007, ss. 320,
 31. Prawno - międzynarodowe determinanty treści katalogu praw człowieka Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Księga jubileuszowa prof. M. Grzybowskiego, pod red. K. Czajowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 101 - 114,
 32. Prawo wyborcze do prezydencji San Marino, Aut.: … i S. Grabowska [w:] Prawo wybor-cze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabow-skiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 259 - 263,
 33. Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Litwie, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 118 - 128,
 34. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, ss. 307,
 35. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP z uwzględnieniem pytania, czy możliwa jest in-korporacja art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-kach dopuszczalności przerywania ciąży do art. 38 Konstytucji, Opinia prawna: …, [w:] Konstytucyjna formuła ochrony życia. Druk sejmowy 993, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, 3/2007, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 69 - 73,
 36. Środowisko teoretyków i praktyków prawa wyborczego wobec postulatu reformy polskiego systemu wyborczego z wykorzystaniem alternatywnych sposobów głosowania, Aut.: … i S. Grabowska [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 26 - 27 marca 2007r., pod red. nauk. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2007, s. 312 - 320,
 37. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Alternatywne sposoby głosowania a aktywi-zacja elektoratu, Rzeszów, 26 - 27 marca 2007 r., Spraw.: …, „Państwo i Prawo”, z. 12 (742), Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 121 - 123
 38. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu w wybra-nych państwach europejskich, Rzeszów, 3 - 4 IV 2006), Spraw.: …, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 3017, „Przegląd Prawa i Administracji” LXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 311 - 312,
 39. P. Mikuli, Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 180, Rec.: …, „Państwo i Prawo”, z. 10 (740), Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 115 - 117
 40. Budowa komputera osobistego [w:] Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, pod red. R. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 26 - 39,
 41. Geneza i ewolucja sieci globalnej [w:] Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, pod red. R. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 40 - 52,
 42. Klasyfikacja konstytucji z uwagi na tryb ich zmiany, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, pod red. R. Grabowskiego S. Grabowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 13 - 16,
 43. Medzinárodnoprávne determinanty podstaty katalógov práv človeka v Ústave Slovenskej republiky z roku 1992 ako aj v Ústave Pol’skej republiky z roku 1997 [w:] Zborník z Me-dzinárodnej Vedeckiej Konferencje konanej dňa 06. - 07. 9. 2007 15 rokov Ústavy Slovenskej republiki, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, Košice 2008, s. 382-393,
 44. Ochrona życia w polskich przepisach konstytucyjnych w latach 1921 - 1939, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 3052, „Przegląd Prawa i Administracji” LXXVII, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 87 - 108,
 45. Prawne regulacje podpisu elektronicznego w Polsce, [w:] Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, pod red. R. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie-go, Rzeszów 2008, ss. 109 - 121,
 46. Prawo w Internecie [w:] Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, pod red. R. Gra-bowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 53 - 61,
 47. Urządzenia obliczeniowe w informatyce [w:] Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, pod red. R. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rze-szów 2008, ss. 17 - 25,
 48. Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, pod red. R. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 269,
 49. Zasady zmiany Konstytucji Księstwa Liechtensteinu, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, pod red. R. Grabowskiego S. Grabowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 181 - 189,
 50. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Łotewskiej, [w:] Zasady zmiany konstytucji w pań-stwach europejskich, pod red. R. Grabowskiego S. Grabowskiej, Wolters Kluwer, War-szawa 2008, s. 207 - 213,
 51. Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, pod red. R. Grabowskiego i S. Gra-bowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 416,
 52. Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Nauko-wa, Rzeszów 3 -4 marca 2008 r., pod red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Bonus liber Sp. z o. o., Rzeszów 2008, ss. 283,
 53. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Alternatywne sposoby głosowania a aktywi-zacja elektoratu, Rzeszów, 26-27.03.2007r., „Prawa człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe”, nr 11, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2008 r. s. 255 - 257,
 54. Głos w dyskusji, [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia 24-26 kwietnia 2008 r., pod red. A. Szmyta, Gdańsk 2008, s. 261 - 262,
 55. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, pod red. W. Skrzydły, S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 757,
 56. – 73. Hasła [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, pod red. W. Skrzydły, S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009: Delegacja ustawowa, Kworum (quorum), Ochrona życia, Organy Senatu, Prawa człowie-ka, Prawa obywatela, Prawo zwyczajowe, Sądownictwo wojskowe, Uchwalanie konstytu-cji, Uchwała Zgromadzenia Narodowego, Większość, Większość bezwzględna, Większość kwalifikowana, Większość ustawowa, Większość zwykła, Zadania własne samorządu tery-torialnego, Zadania zlecone samorządu terytorialnego, Zasada pluralizmu politycznego, s. 134-135, 223, 296-297, 335, 375-378, 379-380, 450, 536-537, 589, 592-593, 624, 624-625, 625, 626, 626-627, 698-699, 699, 717-718,
 57. Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego a polityka karna wobec „wrogów demokracji” w Polsce w latach 1944 - 1952, „Annales UMCS”, sec. G (Ius), Vol. LIV/LV, 2007/2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009, s. 25 - 35,
 58. Evolution of the national emblem and the coat of arms of the Republic of Poland as a result of the structural transformation of 1989, “International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe”, No. 2010/I, Hungarian Official Journal Publisher, Budapest 2010, s. 78-84,
 59. Wpływ standardów Rady Europy na zakres ochrony życia ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989 – 2009, red. nauk. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 288-304,
 60. A nemzeti jelkép és a Lengyel Köztársaság címerének fejlődése az 1989. évi átalakulás után, „Nemzetközi Közlöny Közép – Kelet – Európai Közigazgatási Folyóirat“, 2010/1. Szám, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2010, s. 78-84,
 61. Partycypacja obywateli w procesie zmiany konstytucji – przegląd rozwiązań europejskich, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Zagadnienia współczesnego konstytucjonalizmu państw europejskich, nr 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 51-68,
 62. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. S. Grabow-skiej i R. Grabowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 482,
 63. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Królestwie Danii, [w:] Formy odpowiedzial-ności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabow-skiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 397 – 406,
 64. Jelena Kondatiewa-Bryzik, Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standar-dów międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 318, Przegląd Sejmowy, nr 9, Warszawa 2010, s. 235-243,
 65. 82.-84. Uprawnienia budowlane, Uprawnienia geodezyjne, Uprawnienia urbanistyczne, Hasła: … [w:] Encyklopedia samorządu, pod red. K. Miaskowskiej-Daszkiewicz i B. Szmulika, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 848-852, 852-853, 856-857,
 66. Problem konstytucyjności zmian ustaw zasadniczych w państwach europejskich, [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Proces transformacji i dylematy wy-miaru sprawiedliwości, T. II, pod red. J. Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 321- 339,
 67. Polskie symbole narodowe i państwowe. Geneza, ewolucja, stan prawny, „Acta Universi-tatis Wratislaviensis”, No 3368 „Przegląd Prawa i Administracji”, LXXXVII, Wydawnic-two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 27-46,
 68. Odpowiedzialność prawna czy polityczna? Wątpliwości w sprawie charakteru instytucji odpowiedzialności Prezydenta Republiki Rumunii, współautor: S. Grabowska, [w:] Pań-stwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój de-mokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, T. II, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 171-190,
 69. Zapomniany symbol. Zmiany statusu prawnego Chorągwi Rzeczypospolitej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2012, nr 3, s. 61-72,
 70. Granice autonomii parlamentu a instytucje partycypacji obywatelskiej. Uwagi na tle procedury nowelizacji konstytucji we współczesnych państwach europejskich; [w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. nauk. M. Paździor, B. Szmulik, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2013, s. 125-140,
 71. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Belgii w świetle postanowień przejściowych z 2012r., "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013, nr 4, 41-50,
 72. Recenzja: Periodyk „The Copernicus Journal of Political Studies” 2012, nr 1 (1), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 173, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, 2(14), s. 179-184,
 73. Tłumaczenie: Konstytucja Księstwa Liechtenstein, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 32-95,
 74. Recenzja: Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2011, s. 359, [w:] „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 151-157,
 75. Sprawozdanie: VI Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego nt.: Polska i Europa w czasie przemian. Współczesne przeobrażenia prawa konstytucyjnego, Wrocław–Borowa, 12–14 września 2012 r., współautor: Anna Frankiewicz, [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 229-237,
 76. Glosa do postanowienia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z dnia 9 XI 2011 r., III SW 169/11, [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 243-251.