dr hab. Maj, prof. UR Przemysław

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 15:15-16:45


pokój nr 329

Kontakt

przemaj@o2.pl
17 872 10 97

dr Przemysław Maj jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek politologia). Studia magisterskie ukończył broniąc pracę Cyberterroryzm w stosunkach międzynarodowych (opieka promotorska prof. Ziemowita Jacka Pietrasia). W 2006 roku obronił pracę doktorską Wpływ cyberprzestrzeni na ewolucję systemu politycznego w państwach demokratycznych (opieka promotorska prof. Marka Żmigrodzkiego). Od 2007 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: współczesne systemy polityczne, teoria polityki, polski system partyjny, relacje między nowymi technikami komunikacyjnymi i polityką.
 


Publikacje pracownika


Rok 2006

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Pojęcie cyberprzestrzeni w analizie politologicznej: Paradygmat wpływu nowego typu przestrzeni społecznej na demokratyczny system polityczny, „Athenaeum” 2006, vol. 16, s. 187–209.
 2. Cyberprzestrzeń a ewolucja demokratycznych systemów politycznych: Szanse i zagrożenia, „Consensus”, 2006 nr 6, s. 109–124.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. Czy cyberprzestrzeń sprzyja liberalizacji systemu politycznego? Aspekty teoretyczne [w:] Liberalizm polski, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Bydgoszcz 2006, s. 362–379.

Rok 2008

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. P. Maj, W. Paruch, Pojęcie „System polityczny”w badaniach politologicznych w Polsce – aspekty i kontrowersje definicyjne, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 66–74.
 2. P. Maj, W. Paruch, The Concept of „Political System” in Political Science Research in Poland – Aspect and Controversions Related to the Concept’s Definition, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 75–85.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. Idea demokracji partycypacyjnej jako przejaw tradycji i nowatorstwa [w:] Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2008, s. 386–397.

 

Rok 2009

Opracowania zwarte

 1. Internet i demokracja: Ewolucja systemu politycznego, Rzeszów 2009, ss. 266.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Reprezentacja, partycypacja i transparentność systemu – zmiany w rozumieniu zasad demokracji w kontekście funkcjonowania sieci globalnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia” 2009, vol. 16/1 , s. 163-175.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. P. Maj, W. Paruch, Funkcjonowanie władzy wykonawczej w cyberprzestrzeni – refleksje o cyberprzestrzennych uwarunkowaniach demokracji na przełomie XX i XXI wieku [w:] Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Kraków–Nowy Sącz 2009, s. 314–330.
 2. P. Maj, W. Paruch, Polityczność cyberprzestrzeni w wymiarze globalnym [w:] Globalizacja – naród – jednostka: zagadnienia tożsamości, red. T. Kuczur, A. Błachnio, Toruń 2009, s. 89–110.
 3. Internetowy podział socjopolityczny [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, red. G. Piwnicki, S. Morozowska, Gdańsk 2009, s. 455–464.

Rok 2010

Monografie zbiorowe pod redakcją

 1. Adaptacja – stabilizacja – reforma: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, ss. 370.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Wprowadzenie – refleksje o przestrzeni publicznej [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, s. 7–18.
 2. Elektroniczne formy partycypacji a dysfunkcje demokracji [w:] Adaptacja – stabilizacja – reforma: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, s. 126–136.

Recenzje

 1. [K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków 2010], „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 367-372.

 

Rok 2011

Monografie zbiorowe pod redakcją

 1. Cechy-procesy-przebudowa: przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, ss. 336.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Internet, prawo do informacji i transparentność w demokracji, „Polityka i Bezpieczeństwo” 2011, t. 2, s. 159-177.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. Przywództwo partyjne w Polsce (1989-2010) [w:] Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, red. W. Konarski, A. Durska, Sz. Bachrynowski, Warszawa 2011, s. 208-221.
 2. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Wprowadzenie, refleksje o wymiarach systemów politycznych [w:] Cechy - procesy - przebudowa: przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, s. 9-24.
 3. Internet jako narzędzie walki w polskiej polityce [w:] Nowe media w systemie komuni-kowania: polityka, red. M. Jeziński, Toruń 2011, s. 58-68.

 

Rok 2012

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. Województwa podkarpackie i zachodniopomorskie: „Bastiony peryferyjne” Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej RP (2005-2010) [w:] Region i regionalizm w socjologii i politologii, red. A. Pawłowska, Z. Rykiel, Rzeszów 2012, s. 196-212.
 2. Rozwiązania w sferze samorządu terytorialnego i polityki regionalnej w koncepcjach programowych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości (2001-2011) [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, red. A. Kołomycew,  B. Kotarba, Rzeszów 2012, s. 15-30.

Rok 2013

Monografie zbiorowe pod redakcją

 1. Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 175.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Internet, the Right to Be Informed and the Rule of Openness of the State's Actions in Democracy, „Masaryk University Journal of Law and Technology” 2013 Issue 1, s. 63-74

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. Internet jako arena rywalizacji między Platformą Obywatelską RP oraz Prawem i Sprawiedliwością [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, s. 199-224.
 2. Polityka i polityczność w Internecie [w:] Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką, red. A. Pięta-Szawara, Rzeszów 2013, s. 35-48.
 3. Nauka o polityce w systemie dyscyplin naukowych [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 13-25.
 4. System polityczny – pojęcie, struktura, funkcjonowanie [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 42-53.
 5. Demokracja – definicja, istota, formy, ewolucja [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 64-77.
 6. Procesy globalizacji i rewolucja informacyjna w polityce [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Rzeszów 2013, s. 128-140.

Sprawozdania:

 1. [Sprawozdanie z konferencji Gwarancje instytucjonalne zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich, 14-16 czerwca 2013 roku, Nałęczów], „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s. 170-173.
 2. [Seminarium naukowe Rozważania nad istotą polityki i polityczności, Rzeszów, 22 kwietnia 2013 roku], „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 4, s. 277-280.

Rok 2014

Opracowania zwarte

 1. T. Koziełło, P. Maj, A. Pięta-Szawara, Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, Rzeszów 2014, ss. 138.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Uwarunkowania rywalizacji politycznej Platformy Obywatelskiej RP i Prawa i Sprawiedliwości, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 3, s. 32-44.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. Modele administracji publicznej w projektach politycznych PO i PiS [w:] Administracja publiczna w projektach politycznych, red. D. Plecka, Toruń 2014, s. 70-81.
 2. Zasada pluralizmu politycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu w latach 2004 i 2009 [w:] Instytucjonalne gwarancje pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2014, s. 193-206.
 3. Koncepcje rozwoju miast w myśli politycznej Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości [w:] Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Lublin 2014, s. 305-321.

Recenzje i sprawozdania

 1. [Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. Maria Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 319], „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3, s. 283-289.
 2. [III Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych, 3-4 kwietnia 2014 roku], „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2014, nr 4, s. 165-168.

 

Rok 2015

Opracowania zwarte

 1. Podkarpacie na tle ogólnopolskich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, Rzeszów 2015, ss. 121.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 1, s. 21-34.
 2. Specyfika podkarpackiego okręgu nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, „Polityka i Społeczeństwo 2015, nr 1, s. 58-70.

Recenzje i sprawozdania

 1. [Sprawozdanie z seminarium naukowego Okręg podkarpacki na tle ogólnopolskich wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku (Rzeszów, 2014)], „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 1 (13), s. 135-138.
 2. [T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 402], „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 2, s. 144-147.

 

Rozdziały w podręczniku

 1. Determinanty polityki [w:] Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2015, s. 25-44.
 2. Władza polityczna [w:] Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2015, s. 54-65.
 3. Proces polityczny i decyzje polityczne [w:] Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2015, 66-81.
 4. Elementy aksjologiczne w polityce [w:] Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, s. 82-94.
 5. Elity polityczne [w:] Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2015, s. 117-131.

Rok 2016

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. Bastion” PiS obroniony. Wybory do sejmiku województwa podkarpackiego [w:] Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz, Wrocław 2016, s. 171-188.
 2. Specyfika województwa podkarpackiego w świetle wyników wyborów do samorządu terytorialnego w 2014 roku, [w:] Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014, red. D. Plecka, Z. Osmólska, Toruń 2016, s. 212-223.

Rok 2017

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 1. Rywalizacja partyjna w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w okręgu 9 na tle wyborów ogólnokrajowych [w:] Między idealizmem a pragmatyzmem. Wyzwania dla współczesnych partii politycznych, red. M. Wincławska, M. Strzelecki, Toruń 2017, s. 131-148.

Hasła encyklopedyczne

 1. Partia Demokratyczna [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 218-220.
 2. Ruch dla Rzeczypospolitej [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 478-483.
 3. Przymierze Prawicy [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 450-455.
 4. Przymierze dla Polski [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 444-448.
 5. Partia Republikanie [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 266-270.
 6. Partia Konserwatywna [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 238-240.

Recenzje

 1. [M. Rulka, Ewolucja sposobu wyboru członków Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2016, ss. 271], „Przegląd Sejmowy2017, nr 2, s. 243–246.

 

Rok 2018

Opracowania zwarte

 1. Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, Rzeszów 2018, ss. 340.