dr hab. Wróblewski, prof. UR Bartosz

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Poniedziałek: 14:30-16:00


pokój nr 316

Kontakt

bwrob@o2.pl
17 872 11 59

Urodzony w 1973r w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i tam też otrzymał tytuł magistra historii w 1997 r. Interesuje się historią współczesną i polityką międzynarodową. Szczególnie działalnością mocarstw na Bliskim Wschodzie.Po studiach doktoranckich obronił doktorat w 2001 r. Pracę w Katedrze Politologii UR rozpoczął od 1 października 2002 r. Prowadził rozmaite zajęcia, przede wszystkim Najnowszą historię polityczną, Współczesne stosunki polityczne, Organizacje międzynarodowe zarówno wykłady jak i ćwiczenia. Wykłada też na temat problemów Bliskiego Wschodu.

Badania prowadzi przede wszystkim na temat relacji Wielkiej Brytanii i USA z państwami arabskimi.
Autor kilkudziesięciu artykułów i kilku książek. Np. Legion Arabski (1920-1957),Grado, Toruń 2010 i Jordania, TRIO, Warszawa 2011
 


Publikacje pracownika


1999

 1. Współpraca ZSRR i Egiptu w początkowym okresie rządów prezydenta As Sadata,  „Przegląd Orientalistyczny” 1999, nr 3-4, s. 195-211.

2001

 1. Problem koekwacji (podwyższenia) ofiary wieczystej w czasie lutowych posiedzeń sejmu, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 2001, nr 70, s. 111-131.

2002

 1. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sojuszu egipsko – radzieckiego w latach 1971-1976, Toruń 2002, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 254.
 2. Ofiara wieczysta a problem regionalnych sporów podatkowych w początkach obrad Sejmu Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” R. I., 2002, nr 2, s. 71-93.
 3. Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w latach 1971-1976, „Dzieje Najnowsze” Rocznik XXXIV [2002], nr 2, s. 93-100.

2003

 1. Wpływ tak zwanej „wojny na wyczerpanie” na sytuację polityczną Egiptu, „Studia Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi” 2003, nr 1, s. 32-37.
 2. Kołodziejczyk D., Turcja, Warszawa 2001, Wydawnictwo TRIO. Rec.: „Studia Międzynarodowe” 2003, s. 39-40.

2004

 1. Transjordania pomiędzy panarabizmem a Imperium Brytyjskim (1920-1948), „Dzieje Najnowsze”, Rocznik XXXVI [2004], nr 2, s. 21-35.

2005

 1. Turcy i Arabowie wobec idei nacjonalizmu w okresie upadku Imperium Osmańskiego (1908-1925), „Polityka i Społeczeństwo” 2005, nr 2, s. 160-170.
 2. The Role of Transjordan in the Palestinian Conflict of 1936 – 1948, „Acta Asiatica Varsoviensia” 2005, No 18, s. 91-104.

2006

 1. The Hashemites and the Break-up of the Ottoman Empire, „Acta Asiatica Varsoviensia” 2006, No. 19, s. 99-117.
 2. Madeyska D., Liban, Warszawa 2003, Wydawnictwo TRIO. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2006, nr 3, s. 188-191.

2007

 1. Stosunki Syrii z Jordanią – idea zjednoczenia i realna wrogość, [w:] Współczesne problemy świata islamu, red. M. J. Malinowski, R. Ożarowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 71-94.
 2. Transjordania – państwo Abd Allaha. Ambicje władcy i rzeczywistość (1921-1947), [w:] Arabowie – islam – świat, red. M. M. Dziekan, I. Kończak, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2007, s. 431-444.
 3. Eberhardt P., Geografia ludnościowa Rosji, Warszawa 2002, Wydawnictwo PWN. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2007, nr 4, s. 168-169.

2008

 1. Droga do demokracji w Królestwie Jordanii, [w:] Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, red. A. Kwapiszewski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 181-191.
 2. Dilemmas of the British Strategy In the Middle East, as Reflected In J. Glubb’s Reports from the Period 1951-1952, „Hemisphere Studies on Cultures and Societies” 2007, No. 22, s. 121-132.
 3. Z badań nad podziałami politycznymi w Jordanii w świetle wyborów powszechnych w roku 1956, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 137-145.
 4. Political cleavages in Jordan: in the light of the general election held in 1956, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 146-155.
 5. Sytuacja grup komunistycznych w Egipcie i innych krajach Bliskiego Wschodu w okresie od 1919 do 1956 r., [w:] Historia – Polityka – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, red. nauk. W. Bonusiak i in., Rzeszów 2008, s. 149-155.
 6. Powstanie Emiratu Transjordanii po I wojnie światowej na tle przemian na Bliskim Wschodzie, „Studia społeczno-polityczne, T. 2., red. A. Andrusiewicz, Rzeszów 2008, s. 148-154.
 7. Zdanowski J., Historia Arabii Wschodniej, Wrocław 2004, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 297-300.

2009

 1. Raport Glubba Paszy z 13 lipca 1946 r. – brytyjskie i transjordańskie spojrzenie na problem podziału Palestyny, „Dzieje Najnowsze” Rocznik XLI [2009], nr 1, s. 111-122.
 2. Legion Arabski a bliskowschodnia polityka Wielkiej Brytanii w latach 1939-1956, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, nr 1, s. 55-75.
 3. Zależność i współpraca. Specyfika relacji Wielkiej Brytanii i Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w latach 1953-1955 w świetle raportów Foreign Office, „Studia Społeczno-Polityczne”, T. 3, red. A. Andrusiewicza, Rzeszów 2009, s. 35-44.
 4. Palestyńskie dylematy Królestwa Jordanii (1949-1967), [w:] Palestyna. Polityka – Społeczeństwo – Kultura, red. nauk. I. Kończak, M. Woźniak, Łódź 2009, s. 128-138.
 5. Fundamentalizm muzułmański na przykładzie działalności Braci Muzułmanów w Egipcie i Jordanii, „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 113-122.
 6. Zagrożenie na Bliskim Wschodzie w optyce anglosaskiej na przykładzie Jordanii 1920-2000, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, red. M. J. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski, Gdańsk 2009, s. 290-298.
 7. Zdanowski J., Arabia Saudyjska, Warszawa 2004, Wydawnictwo Askon. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 166-168.
 8. George A., Jordan. Living in the Crossfire, London and New York 2005, Zed Books. Rec.: ..., „Krakowskie Studia Międzynarodowe. Afryka – Azja – Zachód” 2009, nr 1, s. 247-249.

2010

 1. Legion Arabski (1921-1957), Toruń 2009, Wydawnictwo Naukowe Gardo, ss. 163.
 2. «Korzystna zależność» – dominacja brytyjska w Jordanii w latach 1946-1956, „Polityka i Społeczeństwo” 2010, nr 7, s. 193-201.
 3. Are the Jordanians a Nation? Changes in Tribal Society (1920-2000), [w:] Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa, red. K. Kościelniak, Kraków 2010, Wydawnictwo UNUM, s. 69-78.

2011

 1. Jordania, Warszawa 2011, Wydawnictwo TRIO, ss. 320.
 2. Haszymidzkie Królestwo Jordanii – między autorytarną tradycją a demokratyzacją, [w:] Bliski Wschód coraz bliżej, red. J. Danecki, S. Sulowski, Warszawa 2011, Dom Wydawniczy Elipsa, s. 264-280.
 3. Powstanie i rozwój mniejszości czerkieskiej w Transjordanii w aspekcie wewnętrznym i międzynarodowym, [w:] Problematyka narodowa i religijna w XX wieku. Wybrane aspekty, red. K. Żarna, Rzeszów 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 10-50.
 4. Brytyjskie spojrzenie na plany ekspansji Transjordanii w Palestynie w świetle korespondencji Foreign Office z lat 1946-1948, „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 332-339.
 5. The British Perspective on Plans to Expand Transjordan into Palestine in Light of Extracts of Foreign Office Correspondence in 1946–1948, „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 341-349.
 6. Wojna w Palestynie 1948 r. Ludobójstwo czy zbrodnia wojenna?, [w:] Wokół naruszeń praw człowieka, red. W. Stankowski, K. Żarna, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Oświęcim 2011, s. 163-166.

2012

 1. Prozachodnia polityka władz Jordanii w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym (1950-2010), [w:] Sąsiedztwo i pogranicze – Między konfliktem a współpracą, T. 1, red. R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Łódź 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 137-148.
 2. Paradoks króla Jordanii Abd Allaha. Dwie wizje panarabizmu, [w:] Świat arabski. Kultura i polityka, red. E. Machud-Mendecka, K. Pachniak, Warszawa 2012, Wydawnictwo Akademickie Dialog, s. 417-424.
 3. Propozycje Johna Bagota Glubba dla władz brytyjskich w kwestii rozwiązania konfliktu w Palestynie w 1946 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 36/2012, Toruń 2012. s. 267-282.

2013

 1. Sojusz Wielkiej Brytanii z Haszymidzkim Królestwem Jordanii (1946-1958). Dylematy mocarstwa w relacjach z zależnym partnerem, Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 456.
 2. Rola armii wobec kryzysu politycznego w Jordanii na podstawie korespondencji Johna Bagota Glubba z generałem Geraldem Templerem w styczniu i lutym 1956 r., „Dzieje Najnowsze” Rocznik XLV [2013], nr 1, s. 135-147.
 3. Stosunki Jordanii z Wielką Brytanią i USA. Blaski i cienie integracji międzycywilizacyjnej, [w:] Mechanika sceny międzynarodowej. Nowe wyzwania w nowej epoce, red. I. Karaś, B. Matsili, M. Soja, Częstochowa 2013, s. 265-274.
2015
 
 1. Zagadnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w polityce monarchii jordańskiej, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania - koncepcje - działania, red. P. Grata, M. Delong, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 386-394
2016 
 
 1. Legalizm monarchiczny jako istotny czynnik stabilizacji politycznej w świecie arabskim, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 2, s. 5-14.
 2. Przyczyny politycznej stabilności monarchii arabskich - kwestia legalizmu władzy na Bliskim Wschodzie, [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, red. P. Grata, M. Delong, P. Korzeniowski, Rzeszów 2016, s. 206-215.
 3.  
  Wpływ Johna Bagota Glubba na polityczną strategię Brytyjczyków w Lewancie, [w:] Ciągłość i zmiana w świecie islamu, red. I. Kończak, M. Woźniak-Bobińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 35-44.
 4. Monarchia jako podstawa stabilności państwa w świecie arabskim na przykładzie Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w XX wieku, red. J. Marszałek-Kawa, H. A. Jamsheer, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 25-37.