dr Pawlikowski Grzegorz

dr Grzegorz Pawlikowski

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Środa: 15:15-16:45

pokój nr 317

Kontakt

gkpawlikowski@onet.eu
17 872 11 64

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Absolwent studiów politologicznych (Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2007 r.) i historycznych (Uniwersytet Rzeszowski, 2003 r.). Za opracowanie „Między nacjonalizmem a patriotyzmem. Droga działalności politycznej i zbrojnej Iwana Szpontaka” w 2007 r. otrzymał nagrodę w konkursie organizowanym przez Instytut Politologii AP na najlepszą pracę magisterską. Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy „Społeczne i polityczne aspekty relacji polsko-ukraińskich w województwie lubelskim” promotor – Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kilian). Prowadzi badania z zakresu problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, myśli politycznej oraz stosunków polsko-ukraińskich; autor  kilkunastu publikacji z tego zakresu.


Publikacje pracownika


2004

 1. Podziemie ukraińskie w powiecie jarosławskim (lipiec 1944 r.-marzec 1947), „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” 2004, t. 15, s. 97–122.
 2. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z powiatu jarosławskiego do USRR (październik 1944 r.–maj 1946 r.), „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” 2004, t. 15, s. 71–96.

2009

 1. Polityka władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w województwie lubelskim (lipiec 1944 r.-marzec 1947 r.), „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 73–82.
 2. Przesiedlenia ludności ukraińskiej  z województwa lubelskiego do USRR (październik 1944 r.–marzec 1947 r.), „Nowa Ukraina. Zeszyty Historyczno-Politologiczne” 2009, nr 1–2 (7-8), s. 39–57.
 3. Stanowisko lubelskich struktur partii politycznych wobec przesiedleń Ukraińców do USRR (1944-1947), „Rocznik Chełmski” 2009, t. 13, s. 275–293.
 4. Szkolnictwo ukraińskie w województwie lubelskim (1944-1946), „Państwo i Społeczeństwo” 2009, nr 1 (9), s. 131–136.   

2010

 1. Kościół Prawosławny województwie lubelskim (1944-1947), „Studia Sandomierskie” 2010, nr 17, z. 1–2, s. 175–188.
 2. Problem niepodległości i suwerenności w programach i działalności ukraińskich partii poli-tycznych w Polsce (1918-1939), [w:] Myśl polityczna w Polsce w XX-XXI wieku. Wybrane problemy, [red.] H. Cimek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 86–115.
 3. Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w systemie edukacji obywatelskiej,  „Państwo i Społeczeństwo” 2010, nr 2, s. 75-85.
 4. Szkolnictwo ukraińskie i utrakwistyczne w powiecie jarosławskim (1944-1945), „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, nr 2, s. 188–197.
 5. Ukraińska mniejszość narodowa w powojennej Polsce w programach partii i organizacji konspiracyjnych (1939-1945)/ The Ukrainian national minority in the post-war Poland. The case based on programs of political parties and underground organisations (1939–1945),  „Polityka i Społeczeństwo” 2010, nr 7, s. 175–191.

2011

 1. Akcja przesiedleńczo-osiedleńcza w województwie lubelskim (maj-październik 1947 r.), „Sprawy Narodowościowe” 2011, z. 38, s. 185–194.
 2. Akcja „Wisła”. Między komunistyczną „praworządnością” a interesem państwa, [w:] Wokół naruszeń praw człowieka,  [red.] W. Stankowski, K. Żarna, Wydawnictwo PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2011, s. 121–132.
 3. Polityka centralnych i terenowych władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w Pol-sce (1944-1947), [w:] Kwestie narodowościowe w Polsce w XX w. Wybrane zagadnienia, [red.] H. Cimek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 111–149.
 4. Polityka władz wobec Kościoła prawosławnego w województwie lubelskim (kwiecień–wrzesień 1947 r.), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2010–2011, nr 7, s. 313-319.
 5. Represje jako element polityki narodowościowej wobec Ukraińców  w województwie lu-belskim (kwiecień-październik 1947 r.), „Rocznik bialskopodlaski” 2009–2011, t. 17–19,  s. 199–210.
 6. System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych  i etnicznych w Eu-ropie/ The System of Protection for Persons Belonging National and Ethnic Minorities in Eu-ropa, „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 281–298.

2012

 1. Między lojalnością państwową a narodową. Ukraińsko–Włościański Klub Sejmowy (1922–1927)/ Loyalty between the State and the Nation. Ukraińsko-Włościański Klub Sej-mowy (1922–1927), „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 217–225, 326–344.

2013

 1. Media mniejszości etnicznych w Polsce po 1989 roku [w:] Lokalne komunikowanie polityczne, pod red. W. Furmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 148–158.

2014

 1. Sprawozdanie z konferencji „Polityka bezpieczeństwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych”, Rzeszów 10-11 czerwca 2014, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 4, s. 124–126.

2015

 1. Instytucjonalizacja wyborcza mniejszości narodowych i etnicznych w wyborach do parlamentu Słowacji, Litwy, Polski i Rumunii. Analiza porównawcza, [w:] „Europa Środkowa”, [red.] K. Żarna, K. Koźbiał, Oświęcim  2015,  t. 2, s. 82–95.
 2. Między komunistyczną a demokratyczną praworządnością. Problem byłych ukraińskich więźniów Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015 (t. 12), s. 273-281.
 3. Problem walki z terroryzmem w działalności OBWE po 2001 roku, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i lokalnym, [red.] M. Delong, P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 70–79.

2016

 1. Mniejszość rosyjska jako instrument polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej po 1991 roku. Wybrane aspekty, „Przegląd Geopolityczny” 2016, t. 15, s. 123-134.
 2. Henryk Mania – ostatni Polak skazany za współudział w zbrodni Holocaustu, [w:] Zjawisko ludobójstwa  w XX i XXI wieku, [red.] M. Malczyńska-Biały, G. Pawlikowski, K. Żarna, Rzeszów 2016, s. 125-137.
 3. Konflikt na Wschodzie Ukrainy a zachowania wyborcze w wybranych państwach rosyjskiej „bliskiej zagranicy”, [w:] Wyzwania polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność, Lwów 2016, s. 139-141.