dr Szczepański Dominik

dr Dominik Szczepański

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 12:00-13:30

pokój nr 333

Kontakt

dominik1947@tlen.pl
17 872 11 15

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zainteresowania badawcze dra Szczepańskiego koncentrują się wokół szeroko pojętej tematyki wyborów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wyborczej województwa podkarpackiego oraz problematyki współczesnych polskich partii politycznych (strategie wyborcze, myśl polityczna, komunikowanie polityczne).

 


Publikacje pracownika


2008

 1. Trembicka K., Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938), Lublin 2007. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 288-292.
 2. Wilamowski J., Zasieczny A., Afera Joska Mitzenmachera. Tajemnice policji politycznej, Warszawa 2006. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5,  s. 293-296.
 3. Wizja państwa w myśli politycznej KPP. Zarys problemu, [w:] Historia – Polityka - Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2008, s. 322-329.
 4. Historia – Polityka - Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, kom. red. W. Bonusiak, A. Koprukowniak, B. Pasierb, W. Śladkowski, D. Szczepański, Rzeszów 2008, ss. 474.

2009

 1. Tradycja w myśli politycznej Unii Wolności, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 609-619.
 2. Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1983-1990), „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 103-112.
 3. Sieklucki D., Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym:  aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Kraków 2006. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 156-160,
 4. Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Toruń 2007. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 161-165.
 5. Koncepcje modernizacji w myśli politycznej Unii Wolności, [w:] Młoda Politologia. Młode demokracje - 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009. Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. J. Jarosiński, W. Saleta, Kielce 2009, s. 139-148.

2010

 1. Powstanie i program Unii Wolności, [w:] Myśl polityczna w Polsce w XX–XXI wieku. Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2010, s. 143-175.
 2. Problematyka chłopska na łamach „Nowego Przeglądu” w latach 1922-1936, [w:] Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? Problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich. M. Wichmanowski, Lublin 2010, s. 125-141.

2011

 1. Forum Demokratyczne Unii Wolności - powstanie, krytyka działalności i upadek inicjatywy (9 października - 11 grudnia 1994 r.), „Historia i Polityka” 2011, nr 5, s. 53-70.
 2. Polityka zagraniczna w koncepcjach programowych Unii Wolności, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, T.1.: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011, s. 155–168.
 3. Polityka społeczna w myśli politycznej Unii Wolności po roku 2000 (wybrane zagadnienia), „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 316-323.
 4. Social policy in the political thought of Unia Wolności after 2000 (selected issues), „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 324-331.
 5. Wincławska M., Unia Wolności: partia polityczna w okresie transformacji, Warszawa 2010. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 395-399.
 6. Demokracja bez kobiet to pół demokracji. Działalność Forum Kobiet Unii Wolności, [w:] Ona w XXI wieku - interdyscyplinarny obraz kobiety, red. M. Baranowska-Szczepańska, Poznań 2011, s. 583-597.
 7. Centrolewica czy centroprawica? Budowa wielkiej formacji solidarnościowej w myśli politycznej Unii Wolności, „Historia i Polityka” 2011, nr 6, s. 92-110.

2012

 1. Idea rządu ponadpartyjnego w myśli politycznej Unii Wolności, [w:] Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, red. Z. Dziemianko, W. Stach, Poznań 2012, s. 427-439.
 2. The Security of Poland in the process of European integration in the political thoughts of the Freedom Union party, [w:] The external and internal security of the European Union: a perspective for the Visegrad Group countries, red. Z. Sujkowska, Piła-Banská Bystrica 2012, s. 135-147.
 3. Wizja państwa w myśli politycznej Unii Wolności, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10, s. 151-159.
 4. Samorządna Rzeczpospolita w dokumentach programowych Unii Wolności, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2012, s. 30-41.
 5. Polityka rolna w koncepcjach programowych ugrupowań liberalno-demokratycznych oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (1993-1997), [w:] Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności: ziemia, rolnictwo, bezpieczeństwo, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka, Warszawa 2012, s. 145-156.
 6. Strategie aktywizacji elektoratu wiejskiego w kampaniach wyborczych ugrupowań liberalno-demokratycznych w Polsce (1993-1997), "Myśl ludowa" 2012, nr 4, s. 41-53.

2013

 1. Kultura w myśli politycznej Unii Wolności, [w:] Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 315-334.
 2. System wartości w myśli politycznej Unii Wolności, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce, red. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 455-472.
 3. Unia Wolności: założenia programowe i działalność (1994-2005), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 209.
 4. Zasadnicze kierunki polityki gospodarczej w programach Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Partii Demokratycznej demokraci.pl, [w:] Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką, red. A. Pięta-Szawara, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 90-98.
 5. Działania dziennikarskiego komitetu wyborczego jako wypełnianie funkcji czwartej władzy, [w:] Lokalne komunikowanie polityczne, red. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 133-147.
 6. Unia Wolności na szczeblu lokalnym w świetle wyborów samorządowych (1994-2002), [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013, s. 89-106.
 7. Restytucja samorządu terytorialnego w myśli politycznej Unii Wolności, [w:] Samorząd terytorialny – wspólnota polityczna czy obywatelska?, red. P. Romaniuk, C. Bugdalski, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej, Bielsko-Biała 2013, s. 393-410.
 8. Idea solidaryzmu europejskiego w myśli politycznej Unii Wolności, [w:] Euro-pejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 543-550.
 9. Demokratyczna Rosja w Europie - utopia czy rzeczywistość? Obraz Rosji w myśli politycznej Unii Wolności, [w:] Rosja w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. A. Lewandowski, W. Wojdyło, G. Radomski, Toruń 2013, s. 285-296.

2014

 1. Unia Wolności wobec praw człowieka oraz mniejszości narodowych i etnicznych, [w:] Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie, red. S. Pelc, Rzeszów 2014, s. 258-265.
 2. Únia slobody a jej postoj k l’udským právam, národnostým a etnickým menšinám, [w:] L’udské práva v kontente situácie utečencov v Európe, red. S. Pelc, Rzeszów 2014, s. 266-271.
 3. Współpraca transgraniczna Polski i Słowacji w dokumentach programowych współczesnych polskich partii politycznych, [w:] Wyzwania i szanse dla rozwoju polsko-słowackiej współpracy trans granicznej, red. V. Benč, V. Dudinský, Krosno 2014, s. 40-46.
 4. Cezhranična spolupráca Poľska a Slovenska v programových dokumentoch súčasných poľských politických strán, [w:] Výzvy a príležitosti pre rozvoj slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce, red. V. Benč, V. Dudinský, Krosno 2014, s. 40-46.
 5. Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe Polski w koncepcjach programowych Unii Wolności, [w:] Bezpieczeństwo RP wczoraj i dziś: studia z zakresu bezpieczeństwa państwa, red. M. Śliwa, A. Żebrowski, R. Kłaczyński, Kraków 2014, s. 7-21.
 6. Komunikowanie polityczne Unii Wolności na przykładzie wyborów parlamentarnych 2001 roku, [w:] Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu. Studia, szkice, komunikaty naukowe, red. E. Maj, Toruń 2014, s. 42-51.
 7. Unia Demokratyczna, Unia Wolności oraz Partia Demokratyczna demokraci.pl wobec Trzeciej Rzeczypospolitej, [w:] Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2014, s. 385-396.
 8. Unia Wolności wobec liberalizmu, [w:] Liberalizm nad Wisłą (XIX-XXI wiek). Koncepcje - ludzie - działalność, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2014, s. 197-206.

 9. Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 roku, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 2, s. 37-48.

 10. Koncepcje utworzenia województwa rzeszowskiego, [w:] 70 lat. Rzeszów stolicą województwa, red. R. Małek, Rzeszów 2014, s. 42-50.

 11. Kreowanie wizerunku partii politycznych w Rzeszowie na przykładzie stron internetowych, [w:] Oblicza Internetu: sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. M. Sokołowski, Elbląg 2014, s.  150-162. „

 12. „Super Nowości”, [w:] Dzienniki regionalne w Polsce, red. P. Kuca, W. Furman,K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2014, s. 250-256.

 13. European Parliament elections in Poland in 2014, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 97-110.

 14. Akcja Wyborcza Solidarność i Ruch Społeczny AWS w Rzeszowie, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 3, s. 5-18.

 15. Ustrój państwa w projektach konstytucji Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Polskiego Stronnictwa Ludowego, [w:] Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności: państwo – forma, rola i zadania, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka, Warszawa 2014, s. 99-111.

 16. Koncepcje i drogi realizacji liberalnej trzeciej drogi, „Myśl Ludowa” 2014, nr 6, s. 147-156. 

2015

 

 1. Wybór opcji czy osoby? Determinanty zachowań wyborczych mieszkańców województwa podkarpackiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w świetle badań empirycznych, „Preferencje Polityczne” 2015, nr 10, s. 177-194.
 2. Społeczeństwo informacyjne w koncepcjach programowych współczesnych polskich partii politycznych, [w:] Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015, s. 517-526.
 3. Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 1, s. 46-57.
 4. Electoral strategies of the Union of Freedom and the Democratic Party demokraci.pl, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 6, s. 201-214.
 5. Subcarpathian Voivodship on the Electoral Map of Poland (1989-2014), „Political Preferences” 2015, no 11, pp. 173-186.
 6. Wojnicki J., Partie socjaldemokratyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2014. Rec.: ..., „Przegląd Europejski”2015, nr 2, s. 136-138.

 7. Ruch miejski smart city na Podkarpaciu. Nowoczesna inicjatywa społeczna czy działalność partyjna pod zmienionym szyldem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica” 2015, nr 33, s. 109-125.

2016

 

 1.  Media w kampaniach wyborczych, red. W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 279.
 2. Wstęp (współautor) W. Furman, P. Kuca, [w:] Media w kampaniach wyborczych, red. W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 9-12
 3. Kampania prezydencka w 2015 roku w mediach społecznościowych, [w:] Media w kampaniach wyborczych, red. W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 192-203.
 4. Upartyjnienie versus personalizacja jako czynniki determinujące zachowania wyborcze w krajowych elekcjach w 2015 roku, „Preferencje Polityczne” 2016, nr 12, s. 73-88.
 5. Subcarpathia in the perspective of parliamentary elections in 2015, „Political Preferences” 2016, no 13, pp. 165-179.
 6. The reasons of invalidity of votes in elections to voivodeship councils in 2014 in the light of the study of voting papers in the National Archive in Kielce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” no. 6, 2016, pp. 361-374.
 7. Liberalizm w Polsce po 1989 roku. Główne podmioty i środowiska polityczne, [w:] Liberalizm i teoria polityczna, red. Ł. Dulęba, J. Wiśniewski, Poznań 2016, s. 109-188.

 

2017

 1. The course of competition and political consequences of the municipal elections in Rzeszów in 2014,  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2017, T. 18, s. 101-119.
 2. Bezpieczeństwo Polski w dokumentach programowych partii i ugrupowań parlamentarnych (2005-2015), [w:] Administracja publiczna. Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, red. D. Plecka, K. Rutkowska, Toruń 2017, s. 189-212.
 3. Sekretariaty krajowe Unii Wolności jako przykład strategii partii opozycyjnej (1994-1997), „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2017, nr 1, s. 98-115.
 4. Partie polityczne i organizacje młodzieżowe w Rzeszowie 1989-2015, [w:] Dzieje Rzeszowa, T. V, Rzeszów w latach 1989-2015, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2017, s. 603-655.
 5. Wybory parlamentarne 2015 r. w województwie podkarpackim. Przebieg rywalizacji politycznej oraz jej konsekwencje, [w:] Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy
  i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne
  , tom 2, red. Mariusz Kolczyński, Katowice 2017, s. 127-145.
 6. Biało-Czerwoni, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 37-40.
 7. Liga Szyderców, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 166-169.
 8. Obywatelska Rzeczypospolita Polska, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 198-201.
 9. Partia Kupiecka Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 242-245.
 10. PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 286-291.
 11. Polska Partia Imperium Słowiańskiego „RAZEM”, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 309-312.
 12. Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna”, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 373-376.
 13. Polskie Stronnictwo Demokratyczne, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 381-385.
 14. Ruch Narodowy, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 496-500.
 15. Ruch Społeczny AWS, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 521-524.
 16. Ruch Sprawiedliwości Społecznej, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 528-531.
 17. Stronnictwo Ludowe Ojcowizna RP, [w:] Leksykon polskich partii politycznych, red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017, s. 589-593.
 18. Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP: działalność, założenia programowe, struktura organizacyjna oraz udział w rywalizacji politycznej, „Studia Humanistyczno- Społeczne”, 2017, tom 16, s. 219-234.

2018

 1. Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, red. T. Koziełło, D. Szczepański, Rzeszów 2018, ss. 339.
 2. Wprowadzenie (współautor), [w:] Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, red. T. Koziełło, D. Szczepański, Rzeszów 2018, s. 7-11.
 3. Agitacja wyborcza na terenach kościelnych a postawy respondentów w elekcjach wyborczych w Polsce w 2015 roku, [w:] Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, red. T. Koziełło, D. Szczepański, Rzeszów 2018, s. 169-179.