dr Kotarba Bogusław

dr Bogusław Kotarba

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 12:00-13:30

pokój nr 321

Kontakt

boguslaw.kotarba@ur.edu.pl
17 872 11 63

Absolwent Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Ukończył studia magisterskie na kierunku politologia  oraz studia III stopnia w zakresie nauk o polityce. Stopień doktora nauk politycznych uzyskał w 2010 r. Posiada bogate doświadczenie zawodowe; pracował zarówno w sektorze przedsiębiorstw (pełnił m.in. funkcje kierownika zakładów produkcyjnych zatrudniających ponad 100 osób, oraz kierował komórkami organizacyjnymi ogólnopolskich firm spedycyjnych i logistycznych), jak i w administracji publicznej (przez dwie kadencje pełnił funkcję wójta).

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin, oraz na lokalnej i regionalnej polityce rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jest autorem kilkunastu publikacji, w tym monografii Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002−2010 (Rzeszów 2011) oraz współredaktorem monografii Zarządzanie w samorządzie terytorialnym (Rzeszów 2012).


Publikacje pracownika


2008

 1. Konflikty w samorządzie gminnym jako czynnik sprzyjający aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym [w:] Bariery aktywności publicznej, red. K. Łabędź, Toruń 2008, s. 86−104.
 2. Wpływ konfliktów w samorządzie gminnym na zachowanie spójności społeczno-ekonomicznej gminy [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M. G. Woźniak, Rzeszów 2008, s. 279–294.

2011

 1. Fundusz sołecki – regulacje ustawowe a praktyka, on-line 2011, Portal Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, http://www.funduszesoleckie.pl/13,298,fundusz_solecki_w_praktyce.html
 2. Idea samorządu terytorialnego w myśli politycznej PSL w latach 1990−2008, „Myśl ludowa” 2011, nr 3, s. 85−100.
 3. Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002−2010, Rzeszów 2011, ss. 244.

2012

 1. K. Kobielska, Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy, Toruń 2010, ss. 256, rec., „Polityka i społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 362−366.
 2. The Opposition within the Commune Authorities in Light of the Regulations Included in the Statute of the City of Rzeszów, „Polityka i społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 148−157.
 3. Warunki działania opozycji we władzach gminy w świetle regulacji statutowych miasta Rzeszowa, „Polityka i społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 139−147.
 4. Wpływ samorządów gminnych powiatu rzeszowskiego na zmianę poziomu aktywności publicznej lokalnych społeczności wiejskich – studium przypadku [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 2, red. F. Kampka, S. Stępka, Warszawa 2012, s. 601−613.
 5. Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego – analiza w perspektywie teorii konfliktu, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2012, s. 263−272.
 6. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2012, ss.
 7. Zasady wynagradzania nauczycieli i ich realizacja przez samorządy terytorialne województwa podkarpackiego w latach 2009-2011, ,,Polityka i Społeczeństwo" 2012, nr 10, s. 51-60.

2013

 1. Liderzy społeczni w gminie wiejskiej, [w:] Lider społeczny w XXI wieku, red. A. K. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013,s. 342-358.
 2. Regulamin wynagradzania nauczycieli jaki instrument polityki oświatowej samorządów terytorialnych [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 215−225.
 3. Rola współpracy samorządów gminnych mikroregionu „Dolina Strugu” w budowie społeczności obywatelskiej [w:] Samorząd terytorialny – wspólnota polityczna czy obywatelska?, red. P. Romaniuk, C. Bugdalski, Bielsko-Biała 2013, s. 247-264.
 4. Samorządy lokalne jako element systemu oświaty w Polsce [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej, red. P. Grata, Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 158−172.
 5. Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 268.