dr Machniak Arkadiusz

dr Arkadiusz Machniak

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Środa: 17:00-18:30

pokój nr 317

Kontakt

machniakarkadiusz@gmail.com
17 872 11 64

Dr nauk humanistycznych, absolwent historii WSP Rzeszów, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego na UJ Kraków i UMCS Lublin. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących historii wywiadu i kontrwywiadu oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.                             

Członek Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku.


Publikacje pracownika


•2010:

1.Działalność kontrwywiadu wojskowego w trakcie Akcji „Wisła”, „Zeszyty Historyczne Semper Fidelis”, nr 1(3), Rzeszów 2010;

2.Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Rzeszowszczyźnie w latach 1945-1947, „Zeszyty Historyczne Semper Fidelis”, nr 2(4), Rzeszów 2010;

•2011:

1.Działalność Organów informacji Wojska Polskiego na terenie Rzeszowszczyzny w latach 1944-1956 (praca doktorska), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011;

•2012:

1. Kwestia ukraińska w dokumentach organów informacji WP w latach 1943-1957, „Rocznik Historyczno-Archiwalny w Przemyślu”, Tom. XXII, Przemyśl 2012;

2. Województwo rzeszowskie w latach 1944-1947 w świetle dokumentów Wydziału I (kontrwywiadu) Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, „Prace Historyczno-Archiwalne”, Tom. XXIV, Rzeszów 2012;

3. Ludowe Wojsko Polskie - wolne czy zniewolone? Działalność organów informacji Wojska Polskiego na terenie Krakowskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945-1953, „Rocznik Przemyski, tom. XLVIII:2012,  Zeszyt nr 1, Historia Wojskowości”; Przemyśl 2012;

•2013:

1.Komunistyczny kontrwywiad wojskowy w systemie represyjnym okresu stalinowskiego            [w] Historyczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, red. P. Korzeniowski, A. Olejko, W. Wierzbieniec, K. Mroczkowski, Oświęcim 2013;

2. Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy z lat 1918-1939 w dokumentach analitycznych Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 6/2013, Rzeszów 2013;

3. Geneza powstania i zarys działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego    w Przeworsku w latach 1944-1947, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, Tom. XXIII: 2011-2012, Przemyśl 2013;

•2014:

1. Urząd Bezpieczeństwa i Ludowe Wojsko Polskie wobec podziemia niepodległościowego na terenie powiatu przeworskiego w latach 1944-1947, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” nr 141 (3) 2014, Kraków 2014;

2. Eugeniusz Kondziołka, Moje wspomnienia, (wybór i opracowanie), „Prace Historyczno-Archiwalne”, Tom XXVI, Rzeszów 2014;

3. „Misja wojsk ISAF w Afganistanie - zagrożenia typu „Green on Blue”, „Polityka                                    i Społeczeństwo”, nr 4 (12) 2014, Rzeszów 2014;

4. Inwigilacja mieszkańców Przeworska przez komunistyczny aparat represji w latach 1944 - 1956, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 19/2014, Toruń 2014;

5. Powiat przeworski w latach 1945-1947 w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa publicznego, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 7/2014, Rzeszów 2014;

•2015:

1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec zagrożeń godzących w podstawy ekonomicznego bezpieczeństwa państwa [w] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania - koncepcje - działania, red. P. Grata, M. Delong, Rzeszów 2015;

2. Represje UB wobec młodzieży Gimnazjum w Przeworsku w 1947 r., „Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej”, tom. XIX: 2012 - 2015, Przemyśl 2015;

3. Polskie Powstańcze Siły Zbrojne - charakterystyka organizacji, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 20/2015, Toruń 2015;

4. Informacja Wojska Polskiego w latach 1945-1956. Element wspomagający system ochrony granic czy instrument represji w międzynarodowym izolowaniu Polski? [w] Wokół kresów, granic i pograniczy w historii wojskowej, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, Oświęcim 2015;

5. Metodyka pracy operacyjnej oficera obiektowego Informacji Wojska Polskiego na przykładzie 5 pułku piechoty 3 Dywizji Piechoty, „Limes. Studia i Materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 8/2015, Rzeszów 2015;

•2016:

1. Działalność komunistycznych organów bezpieczeństwa w Przeworsku w latach 1956 - 1989 w świetle akt z Archiwum IPN w Rzeszowie. Wybrane zagadnienia, „Przeworsk - mała ojczyzna. Studia z dziejów miasta i regionu”, tom. I, red. S. Kozak, Przeworsk 2016;

2. Zarys problematyki offsetu w kontekście rozwoju polskiego przemysłu obronnego, „Polityka i Społeczeństwo” nr 2 (14) 2016, Rzeszów 2016;

3. (recenzja), Hall Benjamin, ISIS. Państwo Islamskie. Brutalne początki armii terrorystów. Warszawa 2015, ss. 333, “Scientific Journal of the Military University of Land Forces”, nr 3/16, Wrocław 2016;

4. (recenzja), Michael Weiss, Hassan Hassan, ISIS. Wewnątrz armii terroru, Warszawa 2015, ss.374, „Polityka Polska” nr 5-6/2016, Warszawa 2016;

5. Służba Kontrwywiadu Wojskowego w trakcie misji ISAF w Afganistanie, „Przegląd Geopolityczny”, tom 17 : 2016, Wrocław 2016;

6. (recenzja) Jürgen Todenhöfer, ISIS od środka. 10 dni w Państwie Islamskim, Kraków 2016, ss.279, „Polityka Polska”, nr 7-8/2016,Warszawa 2016;

7. Państwo Islamskie i jego wpływ na aktualne bezpieczeństwo międzynarodowe, „Polityka                i Społeczeństwo”, nr 4/2016, Rzeszów 2016;

8. (recenzja) Krzysztof Danielewicz, Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu               w Mali w latach 2012-2014, „Przegląd Geopolityczny”, tom 18:2016,ss.285, Wrocław 2016;

9. (omówienie źródła), Komunikat nr VIII z 1951 r. o Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu, „Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej”, tom, XX:2016, Przemyśl 2016;

10. (recenzja), Patrycja Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016, ss.238, „Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej”, tom, XX: 2016, Przemyśl 2016;

11. Eugeniusz Kondziołka - Kurier Polskich Powstańczych Sił Zbrojnych, „Rocznik Historyczno - Archiwalny: nr XXIV: 2013-2014”, Przemyśl 2016;

12. (recenzja) Agnieszka Pietrzak, Główny Zarząd Informacji wobec oflagowców 1949- 1956,Warszawa 2011, ss.275, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” nr XXIV: 2013-2014, Przemyśl 2016;

13. (recenzja) Zbigniew Palski, Informacja Wojska Polskiego 1943-1957, Warszawa 2016,    ss. 312, „Aparat represji w Polsce 1944-1989”, nr /2016, Rzeszów 2016;

14. (artykuł recenzyjny) „Wojsko w Polsce „Ludowej”. Studia i Materiały IPN”, red.                                R. Klementowski, J. Nowosielska - Sobel, P. Piotrowski, G. Struchold, Wrocław 2014,ss.308, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 1 (1) 2016, Rzeszów 2016;

15. Biuro Studiów Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Geneza powstania                  i analiza działalności, „Limes. Studia i Materiały z dziejów Europy Środkowo - Wschodniej”, nr 9, Rzeszów 2016;

•2017:

1. Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy w latach 1918-1939 wobec Związku Sowieckiego. Charakterystyka działalności zawarta w dokumentach Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 1 (2) 2017, Rzeszów 2017;

2. (recenzja) Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej  w powiecie przeworskim 1944-1956”, Przeworsk 2016, ss.345, „Polityka Polska” nr 3/2017;

3. (recenzja) „Pamiętniki żołnierzy baonu „Pięść” Oddziału 993/W kontrwywiadu KG AK. Powstanie Warszawskie”, zebrał i opracował Andrzej Zawadzki ps. Andrzejewski, wstęp Mariusz Olczak, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 2 (3) 2017, Rzeszów 2017;

4. (recenzja) Iwona Kienzler, „Krwawa Luna i inni. Prokuratorzy i śledczy systemu stalinowskiego w Polsce”, Warszawa 2016, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 4 (5) 2017, Rzeszów 2017;

5. (omówienie źródła) „Sprawozdanie za okres 19.05.1947-15.05.1947 Szefa Oddziału Informacji Grupy Operacyjnej”, „Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo - Wschodniej”, tom. XXI: 2017, Przemyśl 2017;

6. (recenzja) Pion walki z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944-1954, pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego, Warszawa 2016, „Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia    i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej”, tom. XXI: 2017, Przemyśl 2017;

7. Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Rzeszowie w latach 1981-1990. Struktura organizacyjna, kadry i zakres działania. „Limes. Studia i Materiały z dziejów Europy Środkowo - Wschodniej”, nr 10, Rzeszów 2017;

•2018:

1. Przemysłowy potencjał obronny Polski w warunkach członkostwa w UE - szanse                           i zagrożenia [w] Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej,             red. A. Żebrowski, Ł. Zweiffel, K. Kowalska, Kraków 2018;

2. Radykalizm i ekstremizm nowych ruchów społecznych na przykładzie Frontu Wyzwolenia Zwierząt, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 1/2018, Kraków 2018;

3.  Ekoterroryzm jako zagrożenie o charakterze ponowoczesnym [w] Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, red. M. Delong, M. Małczyńska - Biały, tom 2, Rzeszów 2018;

4. Misja Resolute Support w Afganistanie - cele i sposób realizacji, „Polityka                                    i Społeczeństwo” nr 2 /2018, Rzeszów 2018;

5. Profilaktyka kontrwywiadowcza w działalności Wojskowej Służby Wewnętrznej,                           „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 3 (5) 2018, Rzeszów 2018;

6. (recenzja) W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-WiN, PSZ) w latach 1944-1955, red. M. Bachta, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 4 (9) 2018, Rzeszów 2018;

7. Informacja Wojska Polskiego wobec andersowców w latach 1945 - 1956, „Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej”, tom, XXII: 2018, Przemyśl 2018;

8. (omówienie źródła) Zarządzenie nr 030/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1983 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, „Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej”, tom, XXII: 2018, Przemyśl 2018;

•2019:

1. Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Przemyślu. Struktura organizacyjno - kadrowa i zakres działania, „Scientific Journal of the Military University of Land Forces” nr 4 /2019, Wrocław 2019;

2. Kombinacja operacyjna pionu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na przykładzie rozpracowania organizacji podziemnej Polskie Powstańcze Siły Zbrojne., „Karpacki Przegląd Naukowy” nr 2 (30) 2019, Krosno 2019;

3. (recenzja) Lech Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, Warszawa 2017. ss.898, „Karpacki Przegląd Naukowy” nr 2 (30) 2019, Krosno 2019;

4. (recenzja) Krzysztof Mroczkowski, Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu                     w latach 1970 -1985, Rzeszów 2018, ss.557, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 2/2019, Rzeszów 2019;