dr Pięta-Szawara Anna

dr Anna Pięta-Szawara

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 12:00-13:30

pokój nr 327

Kontakt

apieta@ur.edu.pl
17 872 10 19

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka krakowskiej Akademii Pedagogicznej im. KEN oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie Nauk o polityce oraz magisterskie: na kierunku Politologia (specjalność: samorząd i polityka lokalna), a także na kierunku Historia (specjalność: nauczycielska). Wyróżniona dyplomem uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia dydaktyczne prowadzi od 1 października 2004 r. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii URz. Autorka publikacji z zakresu myśli politycznej oraz metodologii nauk. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół filozofii nauki oraz filozofii polityki, teorii polityki, doktryn politycznych i partii politycznych.


Publikacje pracownika


2008

 1. Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeń-stwo”, 2008, nr 5, s. 277–282.
 2. Wizja socjalizmu w myśli politycznej Jana Józefa Lipskiego [w:] Historia –Polityka – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Hen-rykowi Cimkowi, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2008, s. 293–299.
 3. Koncepcje integracji europejskiej w polskiej myśli politycznej w latach 1939-1945 [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Myśl po-lityczna, red. H. Stys, Toruń 2008, s. 97–108.

2009

 1. Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeń-stwo”, 2009, nr 6, s. 144–150.
 2. Szmigielska T.U., Niezbędnik młodego naukowca, Warszawa 2007. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo”, 2009, nr 6, s. 151–155.
 3. Socjaliści w Sejmie Ustawodawczym wobec zmian ustrojowych w Polsce w 1947 r., „Polityka i Społeczeństwo”, 2009, nr 6, s. 94–102.
 4. PPS wobec tradycji i przeszłości narodowej (1944–1948) [w:] Marzyciele i re-aliści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania stycz-niowego do XXI w., red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 451–463.
 5. Socjaliści w powojennej rzeczywistości. Ocena sytuacji międzynarodowej w ujęciu Polskiej Partii Socjalistycznej [w:] Letnia szkoła historii najnow-szej. 2008. Referaty, red. M. Bielak, Ł. Kamiński, Warszawa 2009, s. 101–111.
 6. Niepodległość i demokracja w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycz-nej w latach 1944-1948 [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społe-czeństwa w okresach przełomów 1918–1945–1989, red. J. Faryś, P. Słowiń-ski, T. Sikorski, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 247–265.

2010

 1. Zdrada ideałów czy pragmatyzm polityczny? Koncepcje programowe Zjed-noczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1949–1956 [w:] Myśl politycz-na w Polsce w XX–XXI wieku. Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2010, s. 116–142.

2011

 1. In Search of Scientific Rationality. Karl R. Popper’s and Thomas S. Kuhn’s Methodological Principles in light of Imre Lakatos’s conceptions, „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 308‒315.
 2. W poszukiwaniu naukowej racjonalności. Zasady metodologii Karla R. Poppe-ra oraz Thomasa S. Kuhna w świetle koncepcji Imre Lakatosa, „Polityka i Spo-łeczeństwo” 2011, nr 8, s. 299‒307.
 3. Stanowisko ruchu ludowego wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918‒1926 [w:] Kwestia narodowościowa w Polsce i we Włoszech w XX wieku. Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2011, s. 150‒178.
 4. Kwestia narodowa w II Rzeczypospolitej w koncepcjach politycznych i działal-ności Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” (1918‒1926), „Myśl Ludowa” 2011, nr 3, s. 165‒179.

2012

 1. Sylwetki polityków i działaczy elity Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w la-tach 1949‒1956 [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 1, W kręgu hi-storii i tradycji, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, Warszawa 2012, s. 421‒434.
 2. Portret zbiorowy liderów Polskiej Partii Socjalistycznej (1944–1948), „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10, s. 119–128.

2013

 1. Elita Polskiej Partii Socjalistycznej w życiu politycznym Polski w latach 1944-1957, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 182.
 2. Reforma, rewolucja i transformacja jako metody przekształcania systemu politycznego, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 54-63.
 3. Autorytaryzm i totalitaryzm. Istota niedemokratycznych systemów sprawowania władzy, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 78-89.
 4. Legitymizacja władzy jako kategoria badań w nauce o polityce, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 90-100.
 5. Podstawowe metody i techniki w badaniach politologicznych, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 141-154.
 6. Relacje władzy w społeczeństwie. Teoretyczne koncepcje elit politycznych [w:] Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką, red. A. Pięta-Szawara, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 49-59.
 7. Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką (red.), Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 130.