dr hab.  Grabowska, prof. UR Sabina

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 8:00-9:30

pokój nr 328

Kontakt

s.grabowska@ur.edu.pl
17 872 11 65

Absolwentka studiów prawniczych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie, 1997). W 2004 r. obroniła rozprawę doktorską nt.: Instytucja inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno – porównawcze (promotor: prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło) i uzyskała dnia 9 czerwca 2004 r. stopień doktora nauk prawnych. W 2004 r. otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego III stopnia za rozprawę doktorską. Dnia 17 października 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe: Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 405. Od dnia 1 września 2009 r. jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Socjologiczno – Historycznym w Katedrze Politologii zatrudnionym na stanowisku adiunkta. Od dnia 1 grudnia 2012 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki. Autorka ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym: monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów naukowych oraz publikacji takich jak tłumaczenia, recenzje oraz sprawozdania. Laureatka Krajowego Stypendium Wyjazdowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006 r.), uczestniczka stażu naukowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, Słowacja (2008 r.), oraz kilku grantów, w tym grantu nr 2091078 przyznanego przez Fundację Wyszehradcką, nt.: „Statehood and Symbolics in Central Europe after 1989” (2009 -2010). Ponadto jest organizatorką kilkunastu spotkań naukowych (konferencji, seminariów) o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

Aktualnie prowadzi zajęcia z zakresu systemów politycznych, ustroju organów ochrony prawnej, nauki o państwie i prawie, formy demokracji bezpośredniej w języku polskim oraz w języku angielskim (Polish political systems, Law). Zainteresowania naukowe dr hab. Sabiny Grabowskiej skupiają sie na zagadnieniach prawa konstytucyjnego, systemów politycznych, prawa wyborczego, form demokracji bezpośredniej, odpowiedzialności konstytucyjnej, procedur legislacyjnych w państwach europejskich oraz szeroko rozumianego porównawczego prawa ustrojowego.

 

Publikacje pracownika


ZWARTE

  • autorstwo monografii lub podręcznika:

Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno - porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 223,

Sądy i trybunały konstytucyjne w wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 248,

Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, ss. 262,

Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 405,

 

  • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku

Cywilne organy ochrony prawa - inspekcje [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 217 - 219; 224 - 264,

Cywilne organy ochrony prawa - urzędy [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 264 - 276,

Komornicy sądowi [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 330 - 339,

Minister Sprawiedliwości [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 44 - 47,

Organizacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 117 - 121,

Prokuratura [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 133 - 150,

Sąd Najwyższy [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 47 - 56,

Sądy powszechne [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 57 - 67,

Sądy wojskowe [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 68 - 73,

Polskie i austriackie rozumienie inicjatywy ludowej w sprawie uchwalenie ustawy, [w:] Prana kultúra a európsky integraf proces (historické, politicko - prane a filozofické aspekty práva a pranej kultúry), pod red. Jána Čipkára, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, Košice 2005, s. 31 - 57,

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego, współautor: K. Składowski, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej, K. Składowskiego, Zakamycze, Kraków 2006, s. 11 - 20,

Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Irlandii, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej, K. Składowskiego, Zakamycze, Kraków 2006, s. 145 - 162,

Europejskie modele prezydentury, współautor: R. Grabowski, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 15 - 22,

Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Irlandii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 103 - 111,

Prawo wyborcze do prezydencji San Marino, współautor: R. Grabowski, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 259 - 263,

Prawa nie wymienione jako element konstytucyjnego katalogu praw człowieka w Republice Irlandii, [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, pod red. K. Czajowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s 87 - 100,

Głosowanie elektroniczne, [w:] Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, pod red. R. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 122 - 130,

Oireachtas – parlament Irlandii: uprawnienia i wzajemne relacje między izbami, [w:] Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładzie wybranych państw, pod red. T. Mołdowy i J. Szymanka, Warszawa 2008, s. 13 - 30,

Zasady zmiany Konstytucji Księstwa Liechtensteinu, współautor: R. Grabowski, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, pod red. R. Grabowskiego S. Grabowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 181 - 189,

Zasady zmiany Konstytucji Republiki Irlandii, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, pod red. R. Grabowskiego S. Grabowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 167 - 175,

Członkowie Trybunału Stanu, Delikt konstytucyjny, Inicjatywa ludowa (obywatelska), Inicjatywa ustawodawcza ludowa (obywatelska), Odpowiedzialność członków Trybunału Stanu, Odpowiedzialność konstytucyjna, Odpowiedzialność Prezydenta RP, Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, Organizacja Trybunału Stanu, Postępowanie przed Trybunału Stanu, Prawo do wszczęcia inicjatywy ludowej (obywatelskiej) ustawodawczej, Przewodniczący Trybunału Stanu, Trybunał Stanu, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, pod red. W. Skrzydły, S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 122-123, 135-136, 174-175, 175-178, 298-299, 300-301, 304-305, 305-307, 330, 361-363, 416-417, 483, 587-588,

Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice San Marino, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 281 - 287,

Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Rumunii, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 260 - 280,

Odpowiedzialność karna głowy państwa na przykładzie Prezydenta Rumunii, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Zagadnienia współczesnego konstytucjonalizmu państw europejskich”, 2010, nr 1, s. 127 - 136,

Budowla, Budynek, Grunt, Kierownik budowy, [w:] Encyklopedia samorządu, pod red. K. Miaskowskiej-Daszkiewicz i B. Szmulika, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 146 - 147, 147 - 150, 297 - 299, 338 - 340,

Zróżnicowanie odpowiedzialności konstytucyjnej głowy państwa w republikach europejskich, [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości, T. II, pod red. J. Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 435 - 461,

Konstytucyjna odpowiedzialność głowy państwa przed parlamentem na przykładzie republik europejskich, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, pod red. T. Mołdawy, J. Zaleśniego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 326-349,

Odpowiedzialność prawna czy polityczna? Wątpliwości w sprawie charakteru instytucji odpowiedzialności Prezydenta Republiki Rumunii, współautor: R. Grabowski, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, T. II, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 171 - 190,

Udział komisji parlamentarnej w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta RP, [w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. nauk. M. Paździor, B. Szmulik, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2013, s. 113-124,

Wstęp [w:] Konstytucja Księstwa Liechtensteinu, tłum R. Grabowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 7-31.

 

  • redakcja monografii lub podręcznika

Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej, K. Składowskiego, Zakamycze, Kraków 2006, ss. 311,

Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, ss. 307,

Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, pod red. R. Grabowskiego, S. Grabowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 416,

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, pod red. W. Skrzydły, S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 757,

Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 482,

Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, pod red. A. Pawłowskiej, S. Grabowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 379,

 

  • redakcja materiałów konferencyjnych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3 - 4 kwietnia 2006r., pod red. nauk. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2006, ss. 226,

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 26 - 27 marca 2007r., pod red. nauk. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2007, ss. 320,

Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 3 -4 marca 2008 r., pod red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Bonus liber Sp. z o. o., Rzeszów 2008, ss. 283,

 

 

ARTYKUŁY

 

  • w czasopiśmie polskim lub zagranicznym

Instytucje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii, współautor: P. Uziębło, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Prawnicza, Prawo 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 411 - 432,

Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia referendum na przykładzie rozwiązań włoskich, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2609, „Przegląd Prawa i Administracji” LIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 219 - 238,

Inicjatywa ludowa w sprawie zmiany konstytucji na przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Prawnicza 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 47 - 63,

Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wpływającego na ustawodawstwo (na przykładzie uregulowań szwajcarskich, włoskich i polskich), „Annales UMCS”, sec. G (Ius), Vol. L/LI, 2003/2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005, s. 45 - 73,

Instytucja inicjatywy ludowej w Europie. Rozwój formy demokracji bezpośredniej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Prawo 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 61 - 77,

Wybrane problemy demokracji bezpośredniej - inicjatywa ludowa w sprawie uchwalenia ustawy na przykładzie rozwiązań włoskich i austriackich, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 2778, „Przegląd Prawa i Administracji” LXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 55 - 78,

Referendum - weto w wybranych państwach europejskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Prawo 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 116 - 137,

Modele regulacji ludowej inicjatywy ustawodawczej, „Studia prawnicze”, z. 1 (171), Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007, s. 25 - 50,

Uprawnienia Prezydenta Irlandii, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3017, „Przegląd Prawa i Administracji” LXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 13 - 30,

Referendum jako instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta w Europie „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 3368 „Przegląd Prawa i Administracji”, LXXXVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 47-61,

Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Grecji, „Przegląd Sejmowy”, 2012, nr 5, s. 215-226,

Uprawnienia parlamentu Serbii w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013, nr 4, s. 151-164.

 

  • pokonferencyjne

Leasing w agrobiznesie - forma dzierżawy z prawem wykupu, współautor: K. Gil, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie” nr 327, Materiały konferencji naukowej „Agrobiznes w regionie południowo - wschodniej Polski” Rzeszów 17 - 18 września 1998 r., Agromarketing, Zeszyt 51, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1998, s. 257 - 261,

Likwidacja i upadłość spółdzielni, współautor: K. Gil, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie” nr 327, Materiały konferencji naukowej „Agrobiznes w regionie południowo - wschodniej Polski” Rzeszów 17 - 18 września 1998 r., Agromarketing, Zeszyt 51, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1998 r. s. 309 - 313,

Równość szans w dostępie do form demokracji bezpośredniej, [w:] Materiały z konferencji naukowej nt.: Zasada równości w prawie, 16.10.2003r.  red.  nauk. H. Zięba - Załucka, M. Kijowski, Wydawnictwo Steinem, Rzeszów 2004, s. 116 - 125,

Wybrane aspekty uregulowań prawnych z zakresu instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce, [w:] Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt.: Aktualne problemy prawa w Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej, 19 - 21 kwietnia 2004 r. red. nauk. M. Bujnakova, J. Łukasiewicz, Wydawca Mitel, Rzeszów 2005, s. 137 - 147,

Transformacja ustrojowa w Polsce a partycypacja obywateli w sprawowaniu władzy, [w:] Zborník z Medzinárodnej Vedeckiej Konferencje konanej dňa 19. - 21. 4. 2006 Aktuálne otázky práva v postmodernej společnosti, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, Košice 2006, s. 74 - 85,

Wybory większościowe, proporcjonalne czy mieszane? współautor: R. Grabowski, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3 - 4 kwietnia 2006r., pod red. nauk. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2006, s. 219 - 226,

Środowisko teoretyków i praktyków prawa wyborczego wobec postulatu reformy polskiego systemu wyborczego z wykorzystaniem alternatywnych sposobów głosowania współautor: R. Grabowski, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 26 - 27 marca 2007r., pod red. nauk. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2007, s. 312 - 320,

Prawo dostępu do sądu w Republice Irlandii, [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia 24-26 kwietnia 2008 r., pod red. A. Szmyta, Gdańsk 2008, s. 339 - 344,

Rozvoj európskych foriem bezprostrednej demokracie – historická perspektíva inštytútu l’udovej iniciatívy, [w:] Zborník z Medzinárodnej Vedeckiej Konferencje konanej dňa 06. - 07. 9. 2007, 15 rokov Ústavy Slovenskej republiki, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, Košice 2008, s. 368-381,

 

  • inne artykuły naukowe

Inicjatywa ludowa w Rzeczypospolitej Polskiej, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe”, t. 30, Wydawnictwo Sulima - Mana, Rzeszów 2001, s. 169 - 186,

Ludowa inicjatywa ustawodawcza w Austrii, „Gospodarka, Administracja, Samorząd”, Kwartalnik Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, nr 1 - 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2002, s. 54 - 61,

Ausgewählte Aspekte der direkten Demokratie in Polen - Volksgesetzgebungsinitiative, „Osteuropa – Recht“, Z. 5, Berliner Wissenschafts - Verlag, Berlin 2005, s. 389 - 403,

Непосредственная демократия в Польше. Институт народной инициативы: комментарии de lege ferenda, „Сравнительное конституционное обозрение” № 3 (64), Mocква 2008, s. 27-42,

The Flag and the Anthem of the Republic of Poland after 1989 in Historical Perspective, “International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe”, No. 2010/I, Hungarian Official Journal Publisher, Budapest 2010, s. 67-77,

A Lengyel Köztársaság lobogója és himnusza 1989 után – történelmi perspektívában, „Nemzetközi Közlöny Közép – Kelet – Európai Közigazgatási Folyóirat“, 2010/1. Szám, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2010, s. 67-77,

Odvolání prezidenta lidem jako zvláštní model ústavní odpovědnosti, Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XVIII, číslo 3/2010, Vydává: Masarykova univerzita, Brno 2010, s. 264-269,

 

 

INNE PUBLIKACJE

 

Tłumaczenie: Ustawa o Sądzie Konstytucyjnym (Republiki Łotwy), współautor: R. Grabowski [w:] Sądy Konstytucyjne w Europie, Tom IV pod red. J. Trzcińskiego, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2000, s. 195 - 214,

Tłumaczenie: Zasady postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Republiki Łotwy), współautor: R. Grabowski [w:] Sądy Konstytucyjne w Europie, Tom IV pod red. J. Trzcińskiego, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2000, s. 215 - 265,

Tłumaczenie: Konstytucja Irlandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 33 - 82,

Recenzja: J. Karp: Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 211, współautor: R. Grabowski, „Państwo i Prawo”, z. 10 (728), Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 108 - 110,

Recenzja: W. Konarski: System konstytucyjny Irlandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, ss. 117, „Państwo i Prawo”, z. 8 (726), Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 101 - 103,

Sprawozdanie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów, 3 - 4 IV 2006r., „Państwo i Prawo”, z. 12 (730), Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 112 - 113,

Recenzja: A. Bień – Kacała: Zasada władztwa daniowego w Konstytucji z 1997 r., Toruń 2005, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, ss. 232, współautor: R. Grabowski, „Państwo i Prawo”, z. 9 (727), Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 111 - 113,

Recenzja: P. Uziębło: Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 266, „Państwo i Prawo”, z. 8 (738), Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 112-114,

Sprawozdanie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów, 26 - 27.03.2007 r., „Studia Wyborcze”, t. III, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, s. 125-128,

Sprawozdanie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów, 26 - 27.03.2007r., „Prawa człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe”, nr 11, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2008 r. s. 255-257,

Sprawozdanie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Rzeszów 3 - 4 III 2008 r., „Państwo i Prawo”, z. 1 (755), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 123-125,

Recenzja: „Reality of Politics. Estimates, comments, forecasts”, No. 1, 2010, Czasopismo Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 271, współautor: K. Zielińska, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego. Tendencje europejskie w prawie wyborczym”, nr 3 (7)/2011, s. 238-240,

Tłumaczenie: Konstytucja Irlandii, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, pod red. W. Staśkiewicza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 393-417,

Recenzja: Anna Rytel – Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo – Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 335, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3, s. 265-270,

Nota: Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, red. Jerzy Ciapała i Antoni Rost, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej Ius et Ratio w Szczecinie, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Jarocinie, Szczecin - Jarocin 2011, s. 385, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1, s. 161-165,

Recenzja: Periodyk „The Copernicus Journal of Political Studies” 2012, nr 1 (1), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 173, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, 2(14), s. 179-184