Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 9/2012

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 9/2012Notka o autorach

 

Prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak, Wydział Politologii, Uniwesytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. zw. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Jakub Czopek, dziennikarz

Dr Marek Delong, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Wojciech Furman, prof. UR, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Paweł Grata, prof. UR, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Bogusław Kotarba, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. UP, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Łastawski, ALMAMER Szkoła Wyższa

Dr hab. Robert Łoś, prof. UŁ, kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Łódzki

Prof. zw. dr hab. Ewa Maj, prodziekan Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Przemysław Maj, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Mira Malczyńska-Biały, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prodziekan Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Katarzyna Ozimek, przewodnicząca Koła Naukowego Politologów, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Mgr Grzegorz Pawlikowski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Krzysztof Żarna, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Artykuły / Essays


Henryk Chałupczak

Polityka neutralizacji przez Polskę niemieckich petycji mniejszościowych do Rady Ligi Narodów w okresie międzywojennym ...........................................................   7

Poland’s Strategy to Neutralize the German Minority’s Petitions at the League of Nations in the Interwar Period ..................................................................................  16

Henryk Cimek

Żydzi w ruchu komunistycznym w Polsce w latach 1918–1937 ..........................................................................................................................................................................  27

Jews in the Polish Communist Movement (1918–1937) .....................................................................................................................................................................................  42

Jakub Czopek

Skargi na nadawców telewizyjnych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z lat 2005–2009 ......................................................................................................................  58

Complaints against TV Broadcasters Put in at Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (2005–2009) .............................................................................................................  68

Marek Delong

Episkopat Polski wobec podpisania i ratyfikacji konkordatu z 28 lipca 1993 roku ..........................................................................................................................................  80

The Polish Episcopate and Poland’s Signing and Ratifying of the Concordat with the Holy See (28 July 1993) .....................................................................................  89

Wojciech Furman

Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego ..............................................................................................................................................  99

An Observer or a Participant? Two Approaches to Journalist Objectivism ...................................................................................................................................................... 109

Anna Gąsior-Niemiec

Bezpieczeństwo publiczne na przełomie XX i XXI wieku: sekurytyzacja, przestrzeń, tożsamość ................................................................................................................. 120

Public Security at the Turn of XX and XXI Century: Securitization, Space, Identity ........................................................................................................................................... 129

Bogusław Kotarba

Warunki działania opozycji we władzach gminy w świetle regulacji statutowych miasta Rzeszowa ........................................................................................................... 139

The Opposition within the Commune Authorities in Light of the Regulations included in the Statute of the City of Rzeszów ................................................................ 148

Magdalena Lesińska-Staszczuk

Wyrównywanie niezależności ekonomicznej kobiet jako jeden z kierunków polityki niedyskryminacji ze względu na płeć w Unii Europejskiej ................................ 158

The Leveling out of Women’s Economic Independence – One of the Vectors of Gender Non-Discrimination Policy in the European Union .................................... 167

Krzysztof Łabędź

Opozycja w VI kadencji Sejmu (2007–2010) ............................................................................................................................................................................................................ 176

The Opposition in the VI Term Sejm (2007–2010) .................................................................................................................................................................................................. 185

Kazimierz Łastawski

Wpływ Związku Radzieckiego na sytuację polityczną Polski w 1981 roku .......................................................................................................................................................... 195

The Impact of the Soviet Union on Poland’s Political Situation in 1981 .............................................................................................................................................................. 203

Robert Łoś

Republika Czeska a zjednoczone Niemcy: wzajemne stosunki (1993–2004) .................................................................................................................................................. 213

The Czech Republic and the United Germany – Bilateral Relations (1993–2004) .......................................................................................................................................... 223

Ewa Maj

Zarządzanie wizerunkiem politycznym: przypadek Narodowej Demokracji 1918–1939 .................................................................................................................................. 234

The Mastering of Political Image: the Case of Narodowa Demokracja (1918–1939) ...................................................................................................................................... 243

Mira Malczyńska-Biały

Unia Europejska wobec potrzeby ochrony konsumentów ..................................................................................................................................................................................... 253

The European Union and the Need to Protect Consumers .................................................................................................................................................................................. 262

Maria Marczewska-Rytko

Inicjatywa ludowa i referendum w Szwajcarii w latach 2000–2010 ..................................................................................................................................................................... 272

Popular Initiative and Referendum in Switzerland (2000–2010) .......................................................................................................................................................................... 284

Bronisław Pasierb

Wokół legendy Wilna i Lwowa ..................................................................................................................................................................................................................................... 297

Regarding the Legendary Status of Wilno and Lwów ............................................................................................................................................................................................. 306

Grzegorz Pawlikowski

Między lojalnością państwową a narodową. Ukraińsko-Włościański Klub Sejmowy (1922–1927) .............................................................................................................. 317

Loyalty between the State and the Nation. Ukraińsko-Włościański Klub Sejmowy (1922–1927) .................................................................................................................. 326

Krzysztof Żarna

Republika Austrii wobec członkostwa Republiki Słowackiej w Unii Europejskiej (1998–2002) .................................................................................................................... 336

The Republic of Austria and the Slovak Republic’s Membership in the European Union (1998–2002) ...................................................................................................... 345
 

Recenzje


Wojciech Furman

Stephan Weichert, Leif Kramp, Hans-Jürgen Jakobs (red.): Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 2010, 200 ss.
................................................................................................................................................................................................................................................ 354

Paweł Grata

Europejska polityka społeczna pod red. R. Gabryszak, D. Magierka, Warszawa 2011, 254 ss. .................................................................................................................... 357

Bogusław Kotarba

Katarzyna Kobielska: Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, 256 ss. .................................................................. 362

Przemysław Maj

Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec: Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Wyd. UJ, Kraków 2010, 224 ss. .. 367
 

Polemiki


Bronisław Pasierb

Autor trudnych tematów .................................................................................................................................................................................................................................................. 372

Bronisław Pasierb

Wizerunek medialny Generała ...................................................................................................................................................................................................................................... 381
 

Kronika naukowa


Katarzyna Ozimiek

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów za rok akademicki 2010/2011 ............................................................................................................................. 392
 

Indeks nazwisk .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 396

Notes on the Contributors ....................................................................................................................................................................................................................................................... 405