Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 4(11)/2013

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 4(11)/2013Notka o autorach

Iryna Chervinka, doktorantka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

mgr Monika Grabowska, doktorantka w Katedrze Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. nadzw. dr hab. Paweł Grata, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Anna Kołomycew, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Paweł Kuca, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Przemysław Maj, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw. UŁ, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

dr Przemysław Piotrowski, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie

mgr Sławomir Przybyło, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

mgr Kamil Skwirut, absolwent politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Halina Waniak-Michalak, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

dr Janusz Wiśniewski, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

mgr Mateusz Zioło, absolwent politologii, student IV roku prawa, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

ARTYKUŁY

RAFAŁ MATERA
    Wybrane argumenty na rzecz interdyscyplinarności badań na styku nauk ekonomicznych i politycznych

ANNA GĄSIOR-NIEMIEC
    Nowe możliwości zastosowania w Polsce koncepcji uczącego się regionu

ANNA KOŁOMYCEW
    Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym

HALINA WANIAK-MICHALAK
    Dotacje jednostek samorządowych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań pomocy społecznej- zakres ujawnianej informacji

MATEUSZ ZIOŁO
    Praktyka ochrony konsumentów na przykładzie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie

JANUSZ WIŚNIEWSKI
    Praca i prawne podstawy jej wykonywania

PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI
    Torysi czy wigowie? Problem relacji konserwatyzmu i liberalizmu w brytyjskiej tradycji politycznej

SŁAWOMIR PRZYBYŁO
    Wolność pozytywna i negatywna w myśli ks. Józefa Tischnera jako krytyczne ujęcie stanowiska Isaiaha Berlina

MONIKA GRABOWSKA
    Filozofia personalistyczna Karola Wojtyły a personologiczna perspektywa rozwoju

IRYNA CHERVINKA
   The role of international organizations in the settlement of separatist ethno-political conflicts


RECENZJE

PAWEŁ GRATA
    Tomasz Głowiński: Feliks Młynarski 1884-1972, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2012, 332 ss.

WOJCIECH FURMAN
    Jan Pleszczyński: Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, 490 ss.

SPRAWOZDANIA

PRZEMYSŁAW MAJ
    Sprawozdanie z konferencji "Gwarancje instytucjonalne zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich", 14-16 czerwca 2013 roku, Nałęczów

KAMIL SKWIRUT
    Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2012/ 2013

PAWEŁ KUCA
    Sprawozdanie z warsztatów "PRawdziwy PR"

Recenzenci artykułów w numerach 1(11)-4(11)/2013