Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 2(12)/2014

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 2(12)/2014Notka o autorach

mgr Michał Banaś, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

mgr Andrzej Bryk, Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

mgr Anna Hulicka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

dr Paweł Kuca, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Grzegorz Maroń, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski

mgr Agata Mazurkiewicz, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

prof. nadzw. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Ewa Nowak, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

mgr Wojciech Szabaciuk, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

dr Dominik Szczepański, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

ARTYKUŁY

GRZEGORZ MAROŃ

            Instytucja Marszałka Seniora Sejmu w polskim porządku prawnym

MICHAŁ BANAŚ

            Dualizm egzekutywy jako zagrożenie dla procesu demokratyzacji – rzeczywistość czy imaginacja?

DOMINIK SZCZEPAŃSKI

            Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 roku

WOJCIECH SZABACIUK

            Wpływ systemu wyborczego mieszanego na system polityczny Nowej Zelandii

MAGDALENA MUSIAŁ-KARG

            Demokracja bezpośrednia w szwajcarskich kantonach. Wybrane uwagi na temat referendum, inicjatywy ludowej oraz zgromadzenia ludowego

ANNA GĄSIOR-NIEMIEC

            Partnerstwo i partycypacja na obszarach wiejskich – przypadek lokalnych grup działania w województwie podkarpackim

EWA NOWAK

            Agenda regionalnych polityk publicznych oraz opinia publiczna i media  w Województwie Lubelskim. Analiza agenda-setting

ANNA HULICKA

            „Miasto ogród”. Analiza możliwości wykorzystania walorów urbanistyczno-krajobrazowych w promocji miasta i budowaniu jego marki na przykładzie wybranych miast polskich

AGATA MAZURKIEWICZ

            NATO and EU approach towards civil-military relations in military operations

RECENZJE

ANDRZEJ BRYK

            Andrzej Pielecki: Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, 210 ss.

SPRAWOZDANIA

WOJCIECH FURMAN, PAWEŁ KUCA

           Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych”, 8 kwietnia 2014 r., Rzeszów