Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 1(12)/2014

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 1(12)/2014Notka o autorach

Dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik  Zakładu Historii XIX wieku dziejów Polonii i Emigracji, historyk o zainteresowaniach politologicznych, badacz współczesnych środowisk polskich za granicą (Stany Zjednoczone, Ukraina, pozostałe kraje Europy środkowo - wschodniej) oraz najnowszych dziejów regionalnych (miasta i miejscowości Lwów, Ropczyce, Rzeszów, Żołynia). Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku książek. Do najważniejszych z nich należą: Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984-2003. Analiza funkcjonalno-instytucjonalna, Rzeszów 2004; Polacy w niepodległej Ukrainie. Analiza strukturalno-funkcjonalna, Rzeszów 2013.

Prof. dr hab. Andrzej Chodubski - profesor zwyczajny, politolog i historyk. Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Teorii Polityki Instytutu Politologii UG), wieloletni członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 800 tekstów naukowych i popularnonaukowych również z zakresu badań polonijnych (zagadnienia ogólne, dzieje i współczesność Polaków na Kaukazie). Aktywnie    zaangażowany w kształcenie młodej kadry naukowej, wielokrotnie był recenzentem w przewodach profesorskich, habilitacyjnych oraz promotorem lub recenzentem rozpraw doktorskich. Do ważniejszych publikacji jego autorstwa należą: kilkakrotnie wznawiane Wstęp do badań politologicznych (1995) oraz Działalność cywilizacyjna Polaków na Kaukazie (1995); "Dom Polski" w Baku (1985); Polacy w Azerbejdżanie (2004).

Dr Edyta Czop - adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyk specjalizujący się w najnowszych dziejach społecznych Polski i Polaków, w tym współczesnych dziejów środowisk polsko - polonijnych i migracji. Prowadzi także badania nad dziejami regionalnymi w okresie II oraz po II wojnie światowej (lwowskie, Rzeszowszczyzna, Grodzisko Dolne, Ropczyce, Rzeszów, Żołynia). Autorka lub współautorka ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku książek. Najważniejszymi z nich są: Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939-1941, Rzeszów 2004; Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992   - 2011): wybrane zagadnienia, Rzeszów 2013.

Dr Tadeusz Gawin - publicysta, historyk i działacz polonijny. Urodzony pod Grodnem na Białorusi. Cale zawodowe życie spędził w formacjach wojsk obrony pogranicza  byłego ZSRR, w 1972 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności KGB  ZSRR w Orle, a w 1982 Wojskową Akademię Łączności ZSRR w Leningradzie. Służył na Dalekim Wschodzie, a po 1989 na Białorusi. Z wojska odszedł w 1991 roku. W latach 1990 - 2000 prezes Związku Polaków na Białorusi, jednocześnie w okresie kierowania Radą Najwyższą Białorusi przez Stanisława Szuszkiewicza był jego doradcą do spraw narodowościowych. Po objęciu władzy przez Aleksandra  Łukaszenkę (1994) w opozycji, podpisał Kartę 97 głoszącą idee demokratyczne. Po  rezygnacji z działalności organizacyjnej zajął się dziennikarstwem i działalnością naukową. Jest autorem kilku monografii poruszających zagadnienia związane z położeniem Polaków na Białorusi. Doktorat uzyskał w 2008 roku w Uniwersytecie Opolskim. Od 2008 do 2012 roku wykładowca, a później adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku. Od 1 listopada  2012 do 31 grudnia 2013 stypendysta Programu Stypendialnego Rządu RP im. K. Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.

Dr Krzysztof Sidorkiewicz - adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych  na UWM Olsztynie. Zainteresowania naukowe związane są z następującymi obszarami badawczymi: problematyka polonijna (szczególnie zagadnienie mniejszości  polskiej na Litwie w aspekcie politycznym, społecznym i kulturowym); współczesne    stosunki polsko–litewskie; problematyka politycznej działalności samorządu Terytorialnego oraz zagadnienia współpracy trasngranicznej. Od 2005 roku redaktor naukowy „Rozpraw Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu”. W 2011 roku  ukazała się monografia jego   autorstwa pod tytułem Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice Litewskiej w latach 1988 – 2011. W 2014 roku  wydano drugą monografię autora Od trudnego sąsiedztwa po partnerstwo strategiczne. Polska wobec Litwy w latach 1990 – 2004. Dr Sidorkiewicz jest   członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych   (PTSM), Polskiego     Towarzystwa Historycznego (PTH) oraz Elbląskiego Towarzystwa Naukowego    (ETN).

Dr Joanna Leska-Ślęzak - doktor nauk humanistycznych w zakresie politologii, adiunkt w Zakładzie Europeistyki i Nauk o Cywilizacji Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących: polityki społecznej, przemian cywilizacyjnych, ruchów migracyjnych, stosunków międzynarodowych. Częścią zainteresowań naukowych pozostają zagadnienia związane ze środowiskami  polskimi na zachodzie, szczególnie na obszarze Holandii. Tego obszaru dociekań naukowych dotyczą jej najważniejsze pracy łącznie z rozprawą doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. A. Chodubskiego oraz monografią Polacy w Holandii. Przeszłość i teraźniejszość, Toruń 2003.

ks. dr Adam Romejko - adiunkt w Zakładzie Europeistyki i Nauk o Cywilizacji Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, związany z Gdańskim Wyższym Seminarium Duchownym, w którym redaguje "Studia Gdańskie" (obecnie 4 punktowe). Autor około 200 tekstów o różnym charakterze od naukowych przez teologiczne na  popularyzatorskich kończąc. Zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach związanych z migracjami, problematyce polonijnej, etnicznej, zagadnieniach mniejszości narodowych i wreszcie koncepcji mimetycznej autorstwa wybitnego francuskiego antropologa Rene Girarda. Najważniejszą dotychczasową publikacją jest Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruń 2002.Spis treści