Polityka i Społeczeństwo nr 8/2011

Polityka i Społeczeństwo nr 8/2011Notka o autorach

 

Prof. zw. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Jakub Czopek, dziennikarz

Dr Marek Delong, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Jerzy Gawroński, dziennikarz

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Godlewski, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Paweł Grata, prof. UR, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS, dziekan Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Mgr Natalia Kasprzak-Wielgus, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Tomasz Klin, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Tomasz Koziełło, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Łastawski, Wydział Nauk Humanistycznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Ewa Maj, prof. UMCS, prodziekan Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Mgr Kamil Mazurek, słuchacz studiów doktoranckich, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Mich, Wydział Politologii, Uniwer-sytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. zw. dr hab. Edward A. Mierzwa, dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Trybunalskim

Prof. zw. dr hab. Edward Olszewski, Wydział Politologii, Uniwer-sytet Marii Curie-Skłodowskiej

Katarzyna Ozimek, przewodnicząca Koła Naukowego Politologów, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Mgr Grzegorz Pawlikowski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Henryk Pietrzak, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Anna Pięta-Szawara, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Dominik Szczepański, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Adrian Uljasz, prof. UR, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Bartosz Wróblewski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Katarzyna Zielińska, słuchaczka studiów doktoranckich, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr Krzysztof Żarna, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Henryk Cimek

Dziesięciolecie politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim ................................................................................................................................................................................   9

The Tenth Anniversary of Politology at the University of Rzeszów ......................................................................................................................................................................  14
 

Artykuły / Essays


Henryk Cimek

Działalność Stanisława Osieckiego w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922) .............................................................................................................................................  19

Stanisław Osiecki’s Agenda at Sejm Ustawodawczy (1919–1922) .................................................................................................................................................................  28

Marek Delong

Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej ...................................................................................................................................................................  37

The Approach of Pope John Paul II to European Integration .............................................................................................................................................................................  45

Jerzy Gawroński, Henryk Pietrzak

Uwagi o modelowaniu przestrzeni medialnej (rozpoznanie zagadnienia) .....................................................................................................................................................  53

Notes on Modelling Media Space (an introductory insight into the issue) ......................................................................................................................................................  61

Anna Gąsior-Niemiec

Partnerzy społeczni w nowych modelach rządzenia na przykładzie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004–2006) .................  69

Social Partners and New Modes of Governance: the Case of Integrated Programme of Regional Development (2004–2006) ........................................................  78

Tadeusz Godlewski

Partia komunistyczna we francuskim systemie partyjnym .................................................................................................................................................................................  87

The Communist Party in the French Political Party System ...............................................................................................................................................................................  96

Paweł Grata

Polityka państwa polskiego wobec inwalidów wojennych w latach 1918–1939 .......................................................................................................................................... 106

The Polish State’s Policy regarding the War Invalid 1918–1939 ..................................................................................................................................................................... 115

Grzegorz Janusz

Procedury legislacyjne w Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim .............................................................................................................................................................. 125

Legislative Procedures of the European Union after the Treaty of Lisbon .................................................................................................................................................... 136

Tomasz Klin

Możliwości zastosowania metod potęgometrii dla wybranych celów analizy geopolitycznej ..................................................................................................................... 148

Potential Uses of the Power-Metric Method in Selected Areas of Geopolitical Analyses ........................................................................................................................... 157

Krzysztof Łabędź

Społeczna ocena PRL .............................................................................................................................................................................................................................................. 166

Social Evaluation of PRL .......................................................................................................................................................................................................................................... 175

Kazimierz Łastawski

Specyficzny charakter systemu politycznego Unii Europejskiej ....................................................................................................................................................................... 185

The Specificity of the European Union’s Political System ................................................................................................................................................................................. 193

Ewa Maj

Marketing polityczny Narodowej Demokracji w wyborach do instytucji samorządu terytorialnego 16 czerwca 1929 roku w Lublinie ............................................... 202

Narodowa Demokracja’s Political Marketing in the 16 June 1929 Elections to  Territorial Self-government Institutions in Lublin ................................................... 211

Włodzimierz Mich

Prasa konserwatywna wobec groźby totalizacji Polski (1936–1939) ............................................................................................................................................................. 220

The Conservative Press about the Threat of Poland’s Totalization (1936–1939) ........................................................................................................................................ 228

Edward A. Mierzwa

Józef Retinger – polski wątek w europejskiej unifikacji .................................................................................................................................................................................... 237

Józef Retinger – a Polish Link in the European Unification ............................................................................................................................................................................. 247

Bronisław Pasierb

Bronisław Piłsudski (1866–1918) – spotkanie z wielką polityką .................................................................................................................................................................... 257

Bronisław Piłsudski (1866–1918) – an Encounter with Big Politics .............................................................................................................................................................. 269

Grzegorz Pawlikowski

System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie .................................................................................................................. 281

The System of Protection for Persons Belonging to National and Ethnic Minorities in Europe ............................................................................................................... 290

Anna Pięta-Szawara

W poszukiwaniu naukowej racjonalności. Zasady metodologii Karla R. Poppera oraz Thomasa S. Kuhna w świetle koncepcji Imre Lakatosa ........................ 299

In Search of Scientific Rationality. Karl R. Popper’s and Thomas S. Kuhn’s Methodological Principles in light of Imre Lakatos’s Conceptions ......................... 308

Dominik Szczepański

Polityka społeczna w myśli politycznej Unii Wolności po roku 2000 (wybrane zagadnienia) ................................................................................................................... 316

Social Policy in the Political Thought of Unia Wolności after 2000  (selected issues) .............................................................................................................................. 324

Bartosz Wróblewski

Brytyjskie spojrzenie na plany ekspansji Transjordanii w Palestynie w świetle fragmentów korespondencji Foreign Orfice z lat 1946–1948 ............................ 332

The British Perspective on Plans to Expand Transjordan into Palestine in Light of Extracts of Foreign Office Correspondence in 1946–1948 .......................... 341

Krzysztof Żarna

Środkowoeuropejski pat? Węgry w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1998–2006) ............................................................................................................... 350

A Central European Pact? Hungary in the Slovak Republic’s Foreign Policy  (1998–2006) .................................................................................................................... 359
 

Recenzje


Jakub Czopek

Stanisław Jędrzejewski: Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Wyd. Universitas, Kraków 2010, 284 ss. ....................................................................... 369

Wojciech Furman

Zbigniew Bauer: Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2009, 446 ss. ................................................................ 374

Tomasz Koziełło

Ewa Maj: Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010, 632 ss. ......................................................................................................... 378

Kamil Mazurek

Cecylia Kuta: „działacze” i „pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich w Krakowie w latach 1957–1989, Wyd. Dante,
Kraków 2009, 480 ss.
............................................................................................................................................................................................................................................ 383

Edward Olszewski

Maria Marczewska-Rytko: Religia i polityka  w globalizującym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, 362 ss. ...... 389

Dominik Szczepański

Maria Wincławska: Unia Wolności: partia polityczna w okresie  transformacji, Wydawnictwo Naukowe scholar, Warszawa 2010, 274 ss. ................................ 395

Adrian Uljasz

Jan Pisuliński: Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do usrr  w latach 1944–1947, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2009, 588 ss.
......................................................................................................................................................................................................................................... 400

Katarzyna Zielińska

Ryszard Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie,  Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, 242 ss. ....................... 405

Krzysztof żarna

Paweł Grata: Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo ur, Rzeszów 2009, 544 ss. ................................................... 409
 

Bibliografia publikacji pracowników Katedry Politologii


Natalia Kasprzak-Wielgus (oprac.)

Bibliografia publikacji obecnych i byłych pracowników Katedry Politologii za lata 2001–2011 ............................................................................................................... 414
 

Kronika naukowa
 

Katarzyna Ozimek

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów za rok akademicki 2009/2010 ................................................................................................................... 459

 

Indeks nazwisk ................................................................................................................................................................................................................................................................ 462

Notes on the Contributors ............................................................................................................................................................................................................................................. 471