Polityka i Społeczeństwo nr 7/2010

Polityka i Społeczeństwo nr 7/2010Notka o autorach

 

Dr Szymon Bachrynowski, Katedra Politologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Dorota Maria Dzierżek, doktorantka, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Paweł Grata, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Anna Kołomycew, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Albin Koprukowniak, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Tomasz Koziełło, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mateusz Kutrzeba, student politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Tomasz Lutak, student politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Krzysztof łabędź, prof. UP, kierownik Zakładu Teorii Polityki, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Edward A. Mierzwa, dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Trybunalskim

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Mgr Michał Paszkowski, doktorant, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mgr Grzegorz Pawlikowski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Dorota Szewc, absolwentka politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Agata Tasak, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr Bartosz Wróblewski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Krzysztof żarna, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Artykuły / Essays


Henryk Cimek

Poglądy ks. Eugeniusza Okonia prezentowane w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922) ............................................................................................................................   9

The views of Reverend Eugeniusz Okoń as presented at Sejm Ustawodawczy (1919–1922) ....................................................................................................................  17

Wojciech Furman

Publikacje dzienników regionalnych na temat aktywności deputowanych do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia .....................................................................  26

Regional dailies on the activities by the Podkarpacie deputies to the European Parliament .......................................................................................................................  37

Paweł Grata

Kierunki polityki podatkowej państwa polskiego w roku 1919 ............................................................................................................................................................................  49

Directions of fiscal policy in Poland in 1919 ...........................................................................................................................................................................................................  57

Anna Gąsior-Niemiec

Wzory samoorganizacji Polaków na przełomie XX i XXI wieku ............................................................................................................................................................................  66

Patterns of Poles’ self-organization at the turn of the 20th and 21st centuries .................................................................................................................................................  77

Anna Kołomycew

Promocja w działalności administracji publicznej (przykład gmin powiatu tarnobrzeskiego) .......................................................................................................................  90

Promotion in the agenda of public administration (the case of the communes in the Tarnobrzeg district) .............................................................................................. 100

Tomasz Koziełło

Ogólnokrajowa obywatelska inicjatywa referendalna w Polsce ......................................................................................................................................................................... 111

The Civil Referendum Initiative in Poland ............................................................................................................................................................................................................... 119

Edward A. Mierzwa

Polskie inicjatywy unifikacji europejskiej ................................................................................................................................................................................................................ 129

Polish initiatives to unify Europe ............................................................................................................................................................................................................................... 139

Bronisław Pasierb

Politologia, ale jaka? .................................................................................................................................................................................................................................................. 150

Politology – but what kind of? ................................................................................................................................................................................................................................... 162

Grzegorz Pawlikowski

Ukraińska mniejszość narodowa w powojennej Polsce w programach partii i organizacji konspiracyjnych (1939–1945) ................................................................. 175

The Ukrainian national minority in the post-war Poland. The case based on programs of political parties and underground organisations (1939–1945) ........ 183

Bartosz Wróblewski

„Korzystna zależność” – dominacja brytyjska w Jordanii w latach 1946–1956 .............................................................................................................................................. 193

„Beneficial” dependency – British dominance in Jordan (1946–1956) ........................................................................................................................................................... 202

Krzysztof Żarna

Między Wschodem a Zachodem. Słowacja a Sojusz Północnoatlantycki (1993–2004) ............................................................................................................................... 212

Between the East and the West. Slovakia and the North Atlantic Treaty Organization (1993–2004) ......................................................................................................... 221
 

Recenzje


Szymon Bachrynowski

Przemysław Maj: Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, 266 ss. ......................... 231

Dorota Maria Dzierżek

Tomasz Koziełło: Trudne sąsiedztwo: Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918–1939),
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 246 ss.
............................................................................................................................................................ 235

Anna Gąsior-Niemiec

Kazimierz Łastawski: Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, 260 ss. ................ 241

Anna Kołomycew

Jan Cebulak: Polityka regionalna Podkarpacia w procesie integracji europejskiej, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Rzeszów 2008, 300 ss. ..... 248

Albin Koprukowniak

Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku
pod red. Ewy Maj i Włodzimierza Micha, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, 236 ss.
......................................................................... 256

Krzysztof Łabędź

Paulina Codogni: Okrągły Stół czyli polski Rubikon, Wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2009, 328 ss. ................................................................................................. 262

Bronisław Pasierb

Henryk Cimek: Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914–1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 344 ss. ........ 267

Michał Paszkowski

John Ghazvinian: Untapped: The Scramble for Africa’s Oil, Orlando 2007, Harcourt, 324 ss. .................................................................................................................... 276

Dorota Szewc

Niemcy o Polsce i Polakach: Polska w mediach niemieckich w latach 2006–2007 pod red. Mariusza Muszyńskiego, Przemysława Sypniewskiego,
Krzysztofa Raka, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2007, 234 ss.
................................................................................................................................ 282

Agata Tasak

Marek Bankowicz: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz: Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2007, 224 ss.
................................................................................................................................................................................................................................................. 287

Bartosz Wróblewski

Adam Krawczyń: Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych (na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku), Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2007, 348 ss.
.................................................................................................................................................................................................................................................... 291
 

Kronika naukowa


Tomasz Lutak, Mateusz Kutrzeba

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2008/2009 .................................................................. 294

 

Indeks nazwisk ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 297

Notes on the Contributors .................................................................................................................................................................................................................................................. 303