Polityka i Społeczeństwo nr 5/2008

Polityka i Społeczeństwo nr 5/2008Notka o autorach

 

Prof. zw. dr hab. Henryk Cimek, p.o. dyrektor, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Wojciech Furman, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Paweł Grata, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Aleksander Kochański, Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego

Dr Tomasz Koziełło, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Tomasz Kryda, student III roku politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim

Małgorzata Maciałek, absolwentka politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Ewa Maj, prof., prodziekan Wydziału Politologii UMCS

Dr Przemysław Maj, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Mira Malczyńska-Biały, absolwentka politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Margreet Nuus, Najwyższa Izba Kontroli w Holandii

Dr hab. Waldemar Paruch, prof. UR, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Mgr Anna Pięta-Szawara, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Marek Prengel, Wydział Prawa, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Peggy Schyns, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet w Leiden

Mgr Dominik Szczepański, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Bartosz Wróblewski, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Krzysztof żarna, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Artykuły / Essays


Henryk Cimek

Przynależność Galicji (Małopolski) Wschodniej – w koncepcjach polskich klubów ludowych w 1919 r. .....................................................................................................   9

The future status of Galicja (Małopolska) Wschodnia – views represented by the Polish peasant clubs in 1919 ..................................................................................  17

Anna Gąsior-Niemiec

Filozofia polityczna Giorgia Agambena ....................................................................................................................................................................................................................  27

Giorgio Agamben’s political philosophy ..................................................................................................................................................................................................................  37

Paweł Grata

Polityka podatkowa rządu Władysława Grabskiego w latach 1923–1925 .......................................................................................................................................................  47

The tax policy of the Władysław Grabski’s cabinet in the period 1923–1925 ..................................................................................................................................................  56

Przemysław Maj, Waldemar Paruch

Pojęcie „system polityczny” w badaniach politologicznych w Polsce – aspekty i kontrowersje definicyjne ..............................................................................................  66

The concept of „political system” in political science research in Poland – aspects and controversies related to the concept’s definition .....................................  75

Bronisław Pasierb

Z tradycji polskiej nauki o polityce (cz. 4). „Złoty wiek” kultury politycznej .........................................................................................................................................................  85

Of the tradition of the Polish political science (Part 4). The „golden age” of political culture .......................................................................................................................  95

Peggy Schyns, Margreet Nuus

Cynizm polityczny i spójność społeczna w Europie i Stanach Zjednoczonych .............................................................................................................................................. 109

Political cynicism and social cohesion in Europe and the United States ...................................................................................................................................................... 124

Bartosz Wróblewski

Z badań nad podziałami politycznymi w Jordanii w świetle wyborów powszechnych w roku 1956 .......................................................................................................... 137

Political cleavages in Jordan: in the light of the general election held in 1956 ............................................................................................................................................. 146

Krzysztof Żarna

Partia Niemców Sudeckich w działalności politycznej mniejszości niemieckiej na Słowacji w latach 1935–1938 .............................................................................. 156

The Sudeten Germans’ Party  in the political course of the German minority in Slovakia in the years 1935–1938 .............................................................................. 165
 

Teksty absolwentów / Contributions by Graduate Students


Małgorzata Maciałek

Układ sił politycznych w województwie podkarpackim w świetle wyborów parlamentarnych w latach 2001 i 2005 ............................................................................. 175

The balance of the political forces in the podkarpackie voivodship in the light of the parliamentary elections of 2001 and 2005 ..................................................... 184
 

Materiały źródłowe / Historical Sources


Represje wobec Polaków w ZSRR w latach 1937–1938 (Wstęp od Redakcji) ............................................................................................................................................ 195

Soviet repressions against Poles in the second half of the 1930s (Introduction by the Editors) .............................................................................................................. 198
 

O faszystowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej, defetystycznej i terrorystycznej działalności wywiadu polskiego w ZSRR
(z języka rosyjskiego przełożył i opracował Aleksander Kochański)
................................................................................................................................................................ 201

Concerning: fascist-guerilla, espionage, hostile, defeatist and terrorist activities of Polish Intelligence in the USSR (based on an annotated translation
from Russian by Aleksander Kochański)
............................................................................................................................................................................................................. 220


Uchwała Prezydium Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej (z języka rosyjskiego przełożył i opracował Henryk Cimek) .............................. 240

Resolution of the Presidium of the Executive Committee of the Communist International (based on an annotated translation from Russian
by Henryk Cimek)
...................................................................................................................................................................................................................................................... 250
 

Recenzje


Wojciech Furman

Wojciech Jabłoński: Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 180 ss. ....................................................................... 257 

Tomasz Koziełło

Czesław Maj, Ewa Maj: Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce: 1989–2001, Lublin 2007, 364 ss. .............................................................................................. 260 

Mira Malczyńska-Biały

Desmond Dinan: Europe Recast. A History of European Union, Palgrave Macmillan, Great Britain 2004, 372 ss. ............................................................................. 266 

Mira Malczyńska-Biały

Jan Zielonka: Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union, Oxford University Press, New York 2006, 292 ss. ................................................. 269 

Ewa Maj

Aneta Dawidowicz: Zygmunt Balicki (1858–1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Zakład Wydawniczy „nomos”, Kraków 2006, 304 ss. ............. 273 

Anna Pięta-Szawara

Adam Grobler: Metodologia nauk, Wyd. Aureus, Wyd. Znak, Kraków 2006, 344 ss. ................................................................................................................................... 277 

Marek Prengel

Marek Andrzejewski: Od Bismarcka do Schrödera. Portrety niemieckich kanclerzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, wyd. 1,
Gdańsk 2003,  488 ss.
............................................................................................................................................................................................................................................ 282 

Dominik Szczepański

Krystyna Trembicka: Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938), Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, 296 ss.
................................................................................................................................................................................................. 288 

Dominik Szczepański

Jacek Wilamowski, Andrzej Zasieczny: Afera Joska Mitzenmachera. Tajemnice policji politycznej, Agencja Wydawnicza cb, Warszawa 2006, 184 ss. ........... 293 

Bartosz Wróblewski

Jerzy Zdanowski: Historia Arabii Wschodniej, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004, 440 ss. ............................................................... 297
 

Kronika naukowa / Academic News


Tomasz Kryda

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2006/2007 ............................................................... 301

The University of Rzeszów Academic Society of Political Scientists activity report 2006/2007 .................................................................................................................. 304
 

Indeks nazwisk .................................................................................................................................................................................................................................................................. 308

Notes on the Contributors ............................................................................................................................................................................................................................................... 316