Polityka i Społeczeństwo nr 4/2007

Polityka i Społeczeństwo nr 4/2007Notka o autorach

 

Justyna Adamiec, absolwentka politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Piotr Bartosiewicz, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr CSc. Gojko Bežovan, Wydział Prawa, Uniwersytet w Zagrzebiu

Prof. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

mgr Katarzyna M. Cwynar, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Edyta Czop, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Marek Delong, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych,
         Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Paweł Grata, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Łukasz Jureńczyk, doktorant w Instytucie Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski, kierownik Zakładu Europeistyki, Instytut Politologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Artur Łuszczyński, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Piotr Olszewski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, kierownik Zakładu Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, kierownik Zakładu Idei i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

Dr Henryk Pietrzak, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Witold Stankowski, prof. UR, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Bartosz Wróblewski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Krzysztof Żarna, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Artykuły


Piotr Bartosiewicz

Zagadnienie ról międzynarodowych państw w internacjologii ............................................................................................................................................................................   7     

Gojko Bežovan

Croatia. In Search of Civil Society ............................................................................................................................................................................................................................  16      

Henryk Cimek

Poglądy ludowców na konstytucję i ich udział w pracach nad nią (1919–1921) .............................................................................................................................................  26   

Katarzyna M. Cwynar

Uniwersytet wirtu(re)alny. Enter .................................................................................................................................................................................................................................  38   

Edyta Czop

Normalizacja stosunków polsko-niemieckich w 1970 r. w świadomości społeczeństwa województwa rzeszowskiego w świetle raportów
Służby Bezpieczeństwa
...............................................................................................................................................................................................................................................  47  

Marek Delong

Środowisko „Tygodnika Powszechnego” wobec demokracji, liberalizmu i kapitalizmu po 1989 roku .......................................................................................................  56   

Anna Gąsior-Niemiec

Europa wobec problemu imigracji ..........................................................................................................................................................................................................................  65   

Łukasz Jureńczyk

Fundamentalizm muzułmański afgańskich talibów i ich stosunek do innych religii ......................................................................................................................................  76   

Artur Łuszczyński

Kościół katolicki jako siła polityczna w okresie transformacji ustrojowej 1989–1997 (rozważania na przykładzie województwa lubelskiego) .................................  85   

Piotr Olszewski

Problem samorządu terytorialnego w obradach „Okrągłego Stołu” ..................................................................................................................................................................  94   

Kazimierz Ożóg

O języku współczesnej polityki ................................................................................................................................................................................................................................. 103 

Bronisław Pasierb

Z tradycji polskiej nauki o polityce (cz. 3). Józefa Siemieńskiego rozumienie kultury politycznej (1882–1941) ........................................................................................ 112   

Witold Stankowski

Polityka III Rzeszy wobec Niemców ze Wschodu. Przesiedlenia ludności niemieckiej podczas II wojny światowej ............................................................................... 122
 

Recenzje


Katarzyna M. Cwynar

Jerzy Muszyński: Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, 180 ss. ............................................................................. 132 

Wojciech Furman

Maxwell McCombs: Setting the Agenda. The Mass Media and Public Opinion, Polity Press, Cambridge 2004, 184 ss. ....................................................................... 136 

Anna Gąsior-Niemiec

Frane Adam, Matej Makarovic, Borut Roncevic, Matevz Tomsic: The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors
in East-Central Europe
, Central European University Press, Budapest–New York 2005, 236 ss.
.............................................................................................................. 140

Tadeusz Godlewski

Ulrich Beck: Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Przełożył Jerzy Łoziński, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2005, 412 ss.
............................................................................................................................................................................................................................................ 145 

Paweł Grata

Zbigniew Landau: Zapomniani ministrowie skarbu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2005, 264 ss. ................................................................................................ 150 

Kazimierz Łastawski

Jeremy Rifkin: Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream. Przekład Witold Falkowski, Andrzej Kostarczyk,
Wydawnictwo NADIR, Warszawa 2005, 512 ss.
.................................................................................................................................................................................................... 154 

Artur Łuszczyński

Andrzej K. Piasecki: Referenda w III RP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 192 ss. ........................................................................................................... 159 

Kazimierz Ożóg

Anna Siewierska-Chmaj: Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza exposé premierów Polski w latach 1919–2004,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, 168 ss.
.................................................................................................................................................................... 161 

Henryk Pietrzak

Anthony Pratkanis, Elliot Aronson: Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, tłum. J. Radzicki, M. Szuster,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 346 ss.
.................................................................................................................................................................................... 165 

Bartosz Wróblewski

Piotr Eberhard: Geografia ludnościowa Rosji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 308 ss. .................................................................................................. 168 

Krzysztof Żarna

Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska: Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wyd. Zakamycze,
Kraków 2004, 172 ss.
................................................................................................................................................................................................................................................. 170
 

Kronika naukowa


Justyna Adamiec

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2005/2006 ................................................................... 173 
 

Indeks nazwisk ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 177