Polityka i Społeczeństwo nr 3/2006

Polityka i Społeczeństwo nr 3/2006Notka o autorach

 

Prof. zw. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

mgr Katarzyna M. Cwynar, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Paweł Grata, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. AP, kierownik Zakładu Teorii Polityki, Instytut Politologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski, kierownik Zakładu Europeistyki, Instytut Politologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Jarosław Macała, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

Paweł Matelowski, absolwent politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Edward Olszewski, kierownik Zakładu Ruchów Politycznych, Instytut Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, kierownik Zakładu Idei i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Witold Stankowski, prof. UR, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński; kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych,
       Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Marek Stych, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Adam Witalec, szef Kancelarii Senatu RP

Dr Bartosz Wróblewski, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Artykuły / Essays


Henryk Cimek

Walka ludowców o kształt reformy rolnej w Sejmie Ustawodawczym w 1919 r. ..............................................................................................................................................   7

The peasant party members’ fight for the agrarian reform in the Sejm Ustawodawczy  in 1919 ................................................................................................................  16    

Paweł Grata

Podstawowe priorytety polityki gospodarczej władz województwa rzeszowskiego w latach 1975–1989 ..................................................................................................  26

Basic economic policy priorities of the Rzeszowskie Voivodship authorities in the period of 1975–1989 ................................................................................................  35  

Krzysztof Łabędź

Proces kształtowania się demokratycznej kultury politycznej w Polsce ............................................................................................................................................................  44

The process of a democratic political culture formation in Poland ....................................................................................................................................................................  55

Jarosław Macała

Z dyskusji o szkole katolickiej w II RP ......................................................................................................................................................................................................................  66

Of the debate on the Catholic school in the II Republic of Poland .....................................................................................................................................................................  75

Bronisław Pasierb

Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 2). Józef Milewski (1859–1916) ......................................................................................................................................................  85

Of the tradition of Polish political science (part 2). Józef Milewski (1859–1916) ........................................................................................................................................... 100

Marek Stych

Kształtowanie się poglądów Obozu Zielonych w RFN ........................................................................................................................................................................................ 115

Formation of the Greens Bloc’s views in the FRG ............................................................................................................................................................................................... 125

Adam Witalec

O podstawowych regułach procesu ustawodawczego w III Rzeczypospolitej Polskiej ................................................................................................................................ 134

On basic rules of the legislative process in the Third Republic of Poland ...................................................................................................................................................... 146
 

Recenzje


Katarzyna M. Cwynar

Krzysztof Zagórski, Michał Strzeszewski (red.), Polska, Europa, Świat. Opinia publiczna w okresie integracji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2005, 368 ss.
........................................................................................................................................................................................................................................... 159

Paweł Grata

Tadeusz T. Kaczmarek, Piotr Pysz, Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004, 160 ss. ................................................................................... 164 

Kazimierz Łastawski

Andrzej Jan Chodubski, wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, 220 ss. ........................................................... 170 

Edward Olszewski

Krystyna Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001. Skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2005, 484 ss.
................................................................................................................................................................................................................................................... 175 

Witold Stankowski

Tadeusz Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, 228 ss. .................................................... 180 

Witold Stankowski

„Politeja”. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, nr 1, 444 ss. ................................................... 186 

Bartosz Wróblewski

Danuta Madeyska, Liban, Warszawa 2003, Wydawnictwo TRIO, 280 ss. ...................................................................................................................................................... 189
 

Kronika naukowa / Academic News


Paweł Matelowski

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego ........................................................................................................................ 192

An activity report ........................................................................................................................................................................................................................................................... 195


Indeks nazwisk ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 199

Notes on the Contributors .................................................................................................................................................................................................................................................. 204