Polityka i Społeczeństwo nr 2/2005

Polityka i Społeczeństwo nr 2/2005Notka o autorach

 

dr Piotr Bartosiewicz, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

mgr Katarzyna M. Cwynar, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Joanna Kalembkiewicz, absolwentka politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski, kierownik Zakładu Europeistyki, Instytut Politologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, kierownik Zakładu Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski

Anna Parys, absolwentka politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, kierownik Zakładu Idei i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Krystyna Trembicka, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Bartosz Wróblewski, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Artykuły / Essays


Piotr Bartosiewicz

Wybrane aspekty aktywności międzynarodowej Polski po roku 1989 ...............................................................................................................................................................   7

Selected aspects of Poland’s international relations after 1989 .......................................................................................................................................................................  17

Henryk Cimek

Ludowcy wobec idei parlamentu polskiego w latach 1918–1919 .....................................................................................................................................................................  27

The peasant movement vis-à-vis the idea of Polish Parliament in the period 1918–1919 ...........................................................................................................................  36

Katarzyna M. Cwynar

Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej ..............................................................................................................................................................................................................  46

The idea of the university in European culture .......................................................................................................................................................................................................  60

Anna Gąsior-Niemiec

Pojęcie europeizacji. Wybrane problemy teoretyczne (część 1) .........................................................................................................................................................................  73

The concept of Europeanization. Selected theoretical and methodological issues (part 1) .........................................................................................................................  79

Kazimierz Ożóg

Język w wyborach do Parlamentu Europejskiego (na przykładzie wyborów w Polsce) ..................................................................................................................................  85

Language during the elections for the European Parliament (the case of Poland) ........................................................................................................................................  94

Bronisław Pasierb

Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 1). Nauka o polityce, kultura polityczna przełomu XIX i XX wieku .............................................................................................. 104

From  the tradition of Polish political science (part 1). Political science, political culture at the turn of XIX and XX centuries ................................................................ 120

Krystyna Trembicka

„Okrągły stół” jako forma porozumienia w Europie Środkowowschodniej w latach 1989–1990 ................................................................................................................ 137

The „round table” as a form of consensus-building in Central and Eastern Europe in the period 1989–1990 ....................................................................................... 148

Bartosz Wróblewski

Turcy i Arabowie wobec idei nacjonalizmu w okresie upadku Imperium Osmańskiego (1908–1925) ..................................................................................................... 160

Turks and Arabs and the idea of nationalism in the period of the decline of the Ottoman Empire (1908–1925) .................................................................................... 171
 

Debiuty absolwentów politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego /
Debuts of the Rzeszow University Graduates in Political Science


Joanna Kalembkiewicz

Poglądy Romana Dmowskiego na rolę Niemiec w rozwiązaniu kwestii polskiej po 1907 roku ................................................................................................................. 183

Roman Dmowski’s views on the role of Germany in the resolution of the Polish issue after 1907 ........................................................................................................... 191

Anna Parys

Postawa Żydów wobec odradzającego się państwa polskiego w opinii Romana Dmowskiego ............................................................................................................... 200

Roman Dmowski’s opinion about the attitude of Jews towards the rebirth of the Polish state ................................................................................................................... 211
 

Recenzje


Piotr Bartosiewicz

Shakir Kitab: Wybrane zagadnienia klasycznego ustroju politycznego w islamie. Skrypt dla studentów politologii, religioznawstwa oraz orientalistyki,
Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004, 200 ss.
.......................................................................................................................................................................................... 222

Katarzyna M. Cwynar

Lena Kolarska-Bobińska (red.): Obraz Polski i Polaków w Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, 344 ss. ................................................................ 226

Anna Gąsior-Niemiec

Yves Meny, Yves Surel (red.): Democracies and the Populist Challenge, Palgrave 2002, 260 ss. ............................................................................................................. 232

Anna Gąsior-Niemiec

Kazimierz Ożóg: Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, 276 ss. ....................... 235

Łastawski Kazimierz

Jerzy Stańczyk: Kres „zimnej wojny”. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił, Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2004, 508 ss.
................................................................................................................................................................................................................................................... 238
 

Kronika naukowa / Academic Chronacle


Wojciech Furman

Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium studenckie: „Polska, Niemcy i Ukraina w procesie integracji europejskiej”, Rzeszów,
12–18 września 2004 roku
....................................................................................................................................................................................................................................... 242

Polish-German-Ukrainian student seminar: „Poland, Germany and Ukraine in the process of European integration”, Rzeszów,
12–18 September 2004
............................................................................................................................................................................................................................................ 244


Indeks nazwisk .................................................................................................................................................................................................................................................................... 246

Notes about Authors ........................................................................................................................................................................................................................................................... 252