Polityka i Społeczeństwo, nr 1/2004

Polityka i Społeczeństwo, nr 1/2004Notka o autorach

 

Dr Radosław Bania, Katedra Studiów Bliskowschodnich, Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Jerzy Centkowski, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Aneta Dawidowicz, doktorantka na Wydziale Politologii UMCS

Prof. zw. dr hab. Adolf Dobieszewski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Dr Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Iwona Hofman, Instytut Historii Politycznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Dr hab. Krzysztof Łabędź, kierownik Zakładu Teorii Polityki, Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski, Katedra Politologii, Wydział Nauk Społeczno-Filologicznych WSP TWP

Dr Artur Łuszczyński, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Beata Nitecka-Jagiełło, Katedra Bezpieczeństwa, Szkoła Główna Handlowa

Prof. zw. dr hab. Edward Olszewski, kierownik Zakładu Ruchów Politycznych, Wydział Politologii UMCS

Dr Jan Olszewski, Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego, Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ewa Pacholarz, absolwentka politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Waldemar Paruch, Wydział Politologii UMCS

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, kierownik Zakładu Idei i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Mgr Agata Puka, absolwentka Wydziału Politologii UMCS

Dorota Semków, absolwentka politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Alicja Wójcik, Wydział Politologii UMCSSpis treści

 

Contents ..................................................................................................................................................................................................................................................................................   4

Od redaktora ...........................................................................................................................................................................................................................................................................   7
 

Artykuły, studia i rozprawy


Waldemar Paruch

Między wyobrażeniami a działaniami. Wybrane aspekty przedmiotowe badań politologicznych nad myślą polityczną …………………...................…………..............   9

Edward Olszewski, Agata Puka

Studia politologiczne w Polsce ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 39

Alicja Wójcik

Stan badań nad polską myślą polityczną w latach 1864–1939 ……………………………………………………………………………………………………....………..... 81

Jerzy Centkowski

Wybrane kierunki edukacji historyczno-politycznej w Republice Federalnej Niemiec …………………………………………………………………………………….... 105

Henryk Cimek

Wpływ Międzynarodówki Chłopskiej na rozwój rewolucyjnego ruchu chłopskiego ………………………………………………………………………………………..... 118

Aneta Dawidowicz

Problematyka narodowa w myśli politycznej Zygmunta Balickiego ………………………………………………………………………………………………………….... 132

Adolf Dobieszewski

Przyczyny i przejawy patologii społecznej …………………………………………………………………………………………………………………………………….….... 153

Iwona Hofman

Litewskie wątki w życiu i programie politycznym Jerzego Giedroycia …………………………………………..……………………………………………………………... 167

Krzysztof Łabędź

Problem stosunków własności w koncepcjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981–1989 ……………………………………………………………………... 184

Kazimierz Łastawski

Historyczne i współczesne cechy tożsamości europejskiej ……………………………………………………………………………………………………………………. 206
 

Polemiki


Bronisław Pasierb

Los polskiej ludności Podola w latach 1944–1946 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 238
 

Recenzje i omówienia


Radosław Bania

Hugh Brogan: John Fitzgerald Kennedy, tłum. Irena Scharoch, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, 296 ss. ... ………………………………………. 266

Jerzy Centkowski

Henryk Cimek: Międzynarodówka Chłopska, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, 271 ss. ……………………………………………………………. 270

Jerzy Centkowski

Józef Fiszer: Unia Europejska a Polska – dziś i jutro, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, 408 ss. ……………………………………………………………………… 273

Iwona Hofman

Marceli Kosman: Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów. O kulturze politycznej w Polsce przełomu tysiącleci, Wyd. Forum Naukowe,
Poznań 2003, 235 ss.
….............................................................................................................................................................................................................................................. 275

Beata Nitecka-Jagiełło

Kazimierz Łastawski: Od idei do integracji europejskiej, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
Warszawa 2003, 421 ss.
…......................................................................................................................................................................................................................................... 278

Jan Olszewski

Kazimierz Łastawski: Od idei do integracji europejskiej, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
Warszawa 2003, 421 ss.
…......................................................................................................................................................................................................................................... 282

Alicja Wójcik

Ewa Maj: Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, 503 ss. .... 284

Wojciech Furman

Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj: Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
Rzeszów 2003, 233 ss.
………................................................................................................................................................................................................................................... 288

Artur Łuszczyński

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej pod red. Haliny Lisickiej, Wyd. Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2001, 283 ss. ………………………....... 291

Krzysztof Łabędź

Krystyna Trembicka: Okrągły stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, 438 ss. ……….. 295

Henryk Cimek

Eugeniusz Walczak: Chłopskie Stronnictwo Radykalne 1919–1928, Wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo
Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2001, 142 ss.
…………………………………………………………………………………………………................................................. 302

Jerzy Centkowski

Witold Wojdyło: Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003, 497 ss. …………………………………………………. 307
 

Informacje


Wojciech Furman

Konferencja naukowa nt. Media krajów Grupy Wyszehradzkiej w nowej Europie ………………………………………………………………………………………….... 309

Ewa Pacholarz, Dorota Semków

Sprawozdanie z działalności Naukowego Koła Politologów …………………………………………………………………………………………………………………… 311