Komunikaty

Ramowy program konferencji:

I dzień – 18 czerwca 2015 – I Podkarpacki Kongres Kobiet

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, aula główna, budynek A0, ul. Prof. St. Pigonia 1

8.00–10.30      Rejestracja uczestników w holu budynku A0

10.30–11.00    Powiadanie gości

11.00–12.00    Przemówienia otwierające

12.00–13.00    Debata

13.00–13.45    Przerwa

13.45–15.15    Referaty

15.15–15.45    Przerwa

15.45–16.15    Referaty

16.15–17.30    Dyskusja

 

II dzień – 19 czerwca 2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obszary aktywności kobiet”

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, aula główna, sale wykładowe, budynek A0, ul. Prof. St. Pigonia 1

7.30–8.30        Śniadanie w restauracji hotelowej

9.00–9.15        Rozpoczęcie obrad

9.15–10.15      Referaty

10.15–11.00    Dyskusja

11.00–11.30    Przerwa

11.30–13.30    Panele tematyczne:

     1. Sfera zawodowa

     2. Sfera polityczna

     3. Sfera społeczna

     4. Sfera kultury i mediów

13.45–14.00    Plenarne podsumowanie obrad oraz zamknięcie konferencji

14.30                Obiad w hotelu

Szczegółowy program konferencji zostanie podany w terminie późniejszym.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

FORMY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

1)         uczestnik - pełne uczestnictwo w konferencji (dwa dni: 18–19 czerwca) z referatem – koszt: 420 zł.

Opłata pokrywa koszty: przerw kawowych oraz bankietu w pierwszym dniu konferencji, tj. 18 czerwca, noclegu w hotelu[1] z 18/19 czerwca, śniadania, przerw kawowych i obiadu w drugim dniu konferencji, tj. 19 czerwca.

2)         gość – uczestnictwo w obradach i panelach – bez opłaty konferencyjnej (organizatorzy nie zapewniają publikacji, wyżywienia oraz noclegu)

 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie

nr 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 z dopiskiem: aktywność kobiet

 

WAŻNE TERMINY:

Elektroniczna rejestracja uczestników: do 30 kwietnia 2015 r. (zakładka: Formularz rejestracyjny)

Akceptacja tematu wystąpienia/artykułu: do 4 maja 2015 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 420 zł: do 15 maja 2015 r.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie

nr 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 z dopiskiem: aktywność kobiet

 

Publikacja:

Artykuły, które uczestnicy przygotują na podstawie swoich wystąpień konferencyjnych, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Termin przesłania artykułu do publikacji: do 30 czerwca 2014 r.

 

Wymogi redakcyjne:

 • artykuły o objętości maksymalnie do 32 000 znaków (łącznie ze streszczeniem, tekstem właściwym, tabelami, wykresami, przypisami oraz wykazem bibliograficznym);
 • streszczenie artykułu prosimy przygotować – w j. polskim i j. angielskim – max. do 1000 znaków każde; prosimy o wskazanie w nim takich elementów jak: cele, metody analizy, główne wnioski;
 • czcionka 12 pkt (preferowany  rodzaj Times New Roman);
 • interlinia 1,5;
 • marginesy standardowe – 2,5 cm;
 • prosimy nie formatować tekstu (dopuszczalne jest stosowanie wyróżnień poprzez pogrubienie);
 • tabele i wykresy prosimy dostarczyć w formie edytowalnej;
 • w artykule należy wyodrębnić części i oznaczyć je nienumerowanymi śródtytułami;
 • przypisy bibliograficzne tzw. oxfordzkie, zamieszczane w nawiasach okrągłych bezpośrednio w tekście, zawierające:

- w przypadku wydawnictw zwartych i artykułów − nazwisko(a) autora(ów), rok wydania cytowanej pracy i ewentualnie po dwukropku stronę(y) przywoływanego fragmentu;

- w przypadku aktów normatywnych i dokumentów –  nazwę / tytuł / oznaczenie (lub ich początek) i ewentualnie po przecinku przywoływany artykuł lub nr strony; np. (Ustawa o samorządzie gminnym..., art. 1); (Protokół nr XX/12..., s. 10); (Sprawozdanie stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu III kadencji..., s. 10);

- w przypadku źródeł internetowych – autora oraz po przecinku wskazać, że jest to źródło internetowe: „http”; w przypadku, gdy nie ma podanego autora: początek tytułu umożliwiający identyfikację źródła w wykazie bibliograficznym i po przecinku „http”); pełny adres źródła internetowego przytoczyć w bibliografii z datą dostępu;

 • wykaz bibliograficzny wg poniższych zasad (jak dla czasopisma „Polityka i Społeczeństwo”):

 

 • wydawnictwa zwarte, np.: Weber M. 1993, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin.
 • artykuł w pracy zbiorowej, np.: Grzelak J.Ł. 2004, Dylematy społeczne [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańsk.
 • artykuł w czasopiśmie, np.: Szlendak T. 1994, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • akt normatywny, np.: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Dz. U 1990, nr 16, poz. 95.
 • dokument, np. Protokół nr XX/12 sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej 10 października 2012 r.
 • strona internetowa – prosimy o podawanie: nazwy portalu (strony, instytucji), gdy nieznany jest autor i/lub tytuł tekstu/informacji; linków do tekstów/informacji, a nie tylko do portalu; daty dostępu, np.: System zarządzania rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/strony/system_zarzadzania_rozwojem.aspx (3.11.2012).


[1] zakwaterowanie w hotelu w Rzeszowie – szczegóły dotyczące warunków zakwaterowania zostaną przekazane osobom, które będą uczestniczyły w obydwu dniach konferencji i korzystały z noclegu