Koło Naukowe Politologów

https://www.facebook.com/Kolo.Naukowe.Politologow.UR/

 

 

Zarząd Koła Naukowego Politologów UR – rok akademicki 2018/2019:

 

Prezes Koła Naukowego Politologów UR: Krystian Pasternak

Wiceprezes: Damian Janusz

Sekretarz: Katarzyna Cyrkun

Skarbnik: Mateusz Rzemiński

Członek: Jakub Wróbel

 

Opiekunami Koła Naukowego Politologów UR są: mgr Dominik Boratyn i mgr Damian Wicherek

 

Sekcje Koła Naukowego Politologów:

               - Nauk Politycznych

               - Dziennikarska

 

Kontakt e-mail: knp.ur@ur.edu.pl

 

W ramach Koła Naukowego Politologów:

Nauk politycznych, jest to połączenie zagadnień dotyczących kwestii politycznych (nauk politycznych, społecznych) oraz z zakresu administracji państwowej i samorządowej. Sekcja ta zajmuje się organizowaniem spotkań ze znanymi osobami świata polityki, a także wizyt w placówkach instytucji państwowych i pozapaństwowych.

Dziennikarska, sekcja ta zajmuje się szeroko zakrojoną tematyką, która mieści się w zagadnieniach mass media. Jej członkowie poznają funkcjonowanie mediów w Polsce „od kuchni” – poprzez spotkania z dziennikarzami, a także wizyty w Polskim Radiu Rzeszów, w redakcjach Gazety Codziennej „Nowiny” oraz TVP S.A. Oddział w Rzeszowie.

 

Angażowanie się studentów w działalność Koła Naukowego Politologów ma pokazać, że studiowanie to nie tylko wykłady i ćwiczenia. Mają one za zadanie uświadomić przyszłym politologom, że teoria to nie wszystko, jest ważna ale bez praktyki ciężko ją zrozumieć. Poszczególne sekcje mają to umożliwić, a także dać szanse studentom do rozwijania swoich pasji, umiejętności i zainteresować. Nie są to grupy zamknięte, gdyż wszelkie przedsięwzięcia przeważnie wykraczają poza umowne ramy sekcji, co sprawia, że działają one wspólnie.

 

Regulamin

Koła Naukowego Politologów

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Preambuła

            Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało utworzone dla rozwijania oraz poszerzania wiedzy studentów zainteresowanych naukami o polityce.

          Koło ma charakter apolityczny i nie utożsamia się z żadną partią polityczną.
Jego członkowie zachęcani są jednak do wyrażania swoich poglądów i swobodnego formułowania myśli w ramach działalności Koła.

 

Rozdział I

Nazwa i siedziba Koła Naukowego

§ 1

 1. Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu UR oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą Koła jest Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. mjr.
  W. Kopisto 2a w Rzeszowie.

 

Rozdział II

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2

 1. Celem Koła jest:
 1. poszerzanie wiedzy członków Koła;
 2. rozwijanie własnych zainteresowań;
 3. prowadzenie studenckich badań naukowych;
 4. nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami zainteresowanymi problematyką nauk
  o polityce z innych uczelni;
 5. udział w wydarzeniach organizowanych przez inne uczelnie;   
 6. działanie na rzecz środowiska studenckiego UR;    
 7. integracja studentów INoP.

 

§ 3

 1. Koło realizuje swoje cele poprzez:
 1. uczestnictwo w wydarzeniach naukowych;
 2. organizację spotkań z aktorami sceny politycznej;
 3. organizację spotkań z osobami piastującymi urzędy publiczne i ekspertami;
 4. aktywność badawczą i publikacyjną;
 5. organizację wycieczek programowych;
 6. uczestnictwo w studenckim życiu naukowym.

 

Rozdział III

Członkostwo

§ 4

 1. Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 5

 1. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską.
 2. Utrata członkowska następuje na skutek: uchwały Zarządu Koła; oświadczenia woli członka wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; działania na szkodę Koła/Instytutu/ Wydziału/Uniwersytetu; braku czynnej aktywności w Kole przez okres 4 miesięcy; naruszenia ogólnie przyjętych zasad etyki studenckiej; zgonu członka; skreślenia z listy studentów oraz ukończenia studiów.
 3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 6

 1. Członek Koła ma prawo:
 1. do wybierania i bycia wybranym do władz Koła;
 2. do uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Koła;
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

 

 

 

§ 7

 1. Do obowiązków członka należy:
 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła;
 2. stosowanie się w swojej działalności do Regulaminu Koła i decyzji jego władz.

Rozdział IV

Władze Koła

§ 8

 1. Władzami Koła są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd Koła;
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 9

1. Wybory władz Koła:

 1. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Koła odbywa się w ramach jednego głosowania. Kandydaturę na stanowisko Prezesa może zgłosić każdy z członków Koła. Kandydaturę na stanowisko Wiceprezesa zgłasza kandydat na stanowisko Prezesa.
 2. Kandydatem na Prezesa i Wiceprezesa może być każdy student (członek Koła), posiadający
       pisemną rekomendację przynajmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych INoP;
 3. Kandydatem na Sekretarza, Skarbnika, członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej może być
       każdy członek Koła.
 4. Prawo zgłaszania kandydatów do organów Koła przysługuje każdemu członkowi Koła.
 5. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków podczas Walnego Zgromadzenia Członków, z tym że w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa i Wiceprezesa, a następnie pozostałych członków Zarządu.
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej następuje po dokonaniu wyboru Zarządu. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym jej posiedzeniu. Pierwsze zebranie Komisji odbywa się po Walnym Zebraniu Członków.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej czuwa wyłoniona na Walnym Zgromadzeniu Członków trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, której członkowie nie mogą być kandydatami do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 10

 1. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

 

§ 11

 1. Wybory nowego Zarządu przeprowadza się w październiku.

 

§ 12

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków:
 1. stanowi najwyższy organ władzy Koła;
 2. zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Koła z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej przynajmniej raz w roku akademickim. W sytuacjach szczególnych, na wniosek Zarządu lub połowy członków Koła, może być zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków;
 3. podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.
 4. Termin Walnego Zgromadzenia Członków lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków zostaje podany do publicznej wiadomości członków Koła co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

§ 13

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. uchwalenie bieżącego programu i strategii działalności Koła;
 2. uchwalenie i zmiana regulaminu;
 3. wybieranie i odwołanie Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej;
 4. decydowanie o wygaśnięciu członkostwa w Kole;
 5. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej;

 

§ 14

 1. Zarząd Koła:
 1. stanowi organ wykonawczy Koła;
 2. prowadzi rejestr członków Koła;
 3. zarządza majątkiem Koła.

 

§ 15

 1. W skład Zarządu Koła wchodzą:
 1. Prezes;
 2. Wiceprezes;
 3. Sekretarz;
 4. Skarbnik;
 5. Członek Zarządu.

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. podejmowanie decyzji dotyczących Koła;
 2. rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków Koła;
 3. uchwalanie wewnętrznych regulaminów;
 4. zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 5. opracowanie i przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania z
  działalności Koła.

 

§ 17

1.  Do zadań Prezesa Koła należy:

a) kierowanie pracami Zarządu oraz bieżącą działalnością Koła;

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

c) rozstrzyganie w sprawach spornych przy równej liczbie głosów podczas głosowania na posiedzeniach Zarządu;

d) prowadzenie korespondencji Koła; 

e) przedstawienie Dyrektorowi Instytutu Nauk o Polityce, Dziekanowi Wydziału
Socjologiczno-Historycznego oraz Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego właściwemu do spraw kół naukowych sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Koła za rok poprzedni w terminie do dnia 15 lipca każdego roku;

f) przedłożenie Dyrektorowi Instytutu Nauk o Polityce, Dziekanowi Wydziału Socjologiczno-Historycznego oraz Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego właściwemu do spraw kół naukowych informacji o zmianach w Regulaminie Koła, zmianach we władzach Koła i wraz z  aktualnym wykazem członków Koła w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

§ 18

 1. Do obowiązków Wiceprezesa Koła należy:

a) współdziałanie z Prezesem w realizacji jego zadań

b) zastępowanie Prezesa w razie jego nieobecności.

c) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa.

 

 

§19

 1. Do obowiązków Sekretarza należy:

a) prowadzenie dokumentacji Koła;

b) informowanie członków o terminach zebrań Koła i posiedzeń Zarządu;

c) prowadzenie ewidencji członków;

d) sporządzanie protokołów w trakcie zebrań Koła i posiedzeń Zarządu.

c) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa.

 

§20

 1. Do obowiązków Skarbnika należy:

a) prowadzenie rachunkowości Koła;

b) sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;

c) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa.

 

§21

 1. Do obowiązków Członka Zarządu należy:

a) wspieranie Zarządu Koła w jego bieżącej działalności;

b) realizacja zadań wyznaczonych przez Zarząd

c) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa.

 

§22

 1. Zarząd podlega kontroli Walnego Zgromadzenia Członków oraz Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
 1. Przewodniczący;
 2. Sekretarz;
 3. Członek.

 

§ 24

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Zarządu pod kątem zgodności z postanowieniami regulaminu;

b) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła Walnemu Zgromadzeniu Członków;

c) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków na swój wniosek.

 

 

 

Rozdział V

Logo Koła

 

§ 25

 1. Logo Koła Naukowego Politologów, zwane dalej „Logo” stanowi znak graficzny wykorzystywany w celu odróżnienia Koła od innych organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 2. Logo może być używane wyłącznie przez członków Zarządu Koła w celach promocyjnych.
 3. Logo stanowi własność Koła i podlega ochronie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 26

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie Członków i po zatwierdzeniu przez władze uczelni.
 2. Rozwiązanie Koła może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. O wszelkich innych sprawach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

 

Akceptuję Regulamin jako zgodny

 z obowiązującymi przepisami prawa

oraz Statutem Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

………………………………                                                          ………………………………..

podpis Radcy Prawnego UR                                                                          podpis Prezesa

                      Koła Naukowego Politologów UR