Plany studiów dla osób rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020:

 

Politologia

  • I stopnia, stacjonarne

  • I stopnia, niestacjonarne

  • II stopnia, stacjonarne

  • II stopnia, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • I stopnia, stacjonarne

  • I stopnia, niestacjonarne

 

Sylwetka absolwentów Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 

Politologia I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne


Dziennikarstwo polityczne

Absolwent specjalności „Dziennikarstwo polityczne” wyjaśnia znaczenie i rolę przekazów medialnych we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do funkcjonowania mediów na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Jest świadomym odbiorcą przekazów medialnych. Charakteryzuje rynek medialny i opisuje reguły, które mają wpływ na funkcjonowanie mediów tradycyjnych i nowych. Analizuje funkcjonowanie różnych typów mediów i ich oddziaływanie na sferę polityki. Potrafi zastosować i wykorzystać szeroką paletę gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych jak i publicystycznych. Dobiera odpowiednie formy dziennikarskie zarówno w odniesieniu do mediów tradycyjnych i nowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach mediów lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Znajduje zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją, prowadzeniem polityki informacyjnej i komunikowaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i organizacjach politycznych.

Zarządzanie w sektorze publicznym

Absolwent specjalności „Zarządzanie w sektorze publicznym” posiada wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania podmiotów publicznych i organizacji społecznych. Zna instytucje publiczne i ich zadania i rolę w życiu społecznym. Ma wiedzę o obszarach działań organizacji społecznych i możliwych polach ich współpracy z instytucjami publicznymi. Definiuje pojęcie polityk publicznych, specyfikę ich planowania i realizacji. Absolwent specjalności posiada podstawowe umiejętności analityczne w zakresie polityk publicznych; opracowuje plany działania w zakresie ich realizacji w skali lokalnej; podejmuje i organizuje współpracę między instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Absolwent specjalności „Zarządzanie w sektorze publicznym” chętnie podejmuje się realizacji zadań realizowanych w ramach poszczególnych polityk publicznych, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego. Dostrzega problemy społeczne najbliższego otoczenia i chce je rozwiązywać. Organizuje działania zbiorowe na rzecz realizacji celów lokalnych i współpracuje z innymi w celu realizacji wspólnego dobra. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, biznesie oraz organizacjach pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z realizacją polityk publicznych, organizowaniem współpracy międzysektorowej, działań zbiorowych, dialogu społecznego i obywatelskiego.

 

 

 

Politologia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Absolwent specjalności „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym” posiada wiedzę na temat szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, rozpoznaje i charakteryzuje instrumenty polityki rozwoju. Zna mechanizmy wyłaniania liderów lokalnych i regionalnych. Ma wiedzę o politykach sektorowych, które mogą służyć pobudzaniu i promowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego oraz formach i modelach zarządzania jednostkami terytorialnymi. Zna instytucjonalne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne, prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania samorządu lokalnego i regionalnego. Posiada wiedzę o zarządzaniu finansami publicznymi, a także umiejętność stosowania instrumentów, wykorzystywanych przez organy administracji samorządowej. Potrafi również wskazać i opisać zakresy, formy i możliwości zaangażowania sektora prywatnego i społecznego w działania służące rozwojowi oraz zna formy współpracy i kooperacji na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, w samorządzie gminnym i powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, a także planowaniem i realizacją polityk sektorowych.

Polityka informacyjna

Absolwent specjalności "Polityka informacyjna" zna podstawowe współczesne teorie dotyczące komunikowania, w tym komunikowania politycznego. Zna modele interakcji polityków, dziennikarzy i obywateli, zna także koncepcje dotyczące wpływu przekazów medialnych na odbiorców. Rozumie różnice kulturowe wpływające na formułowanie i odczytywanie przekazów medialnych oraz zna cechy współczesnych systemów medialnych. Orientuje się w procesach mediatyzacji, tabloidyzacji oraz cyfryzacji komunikowania politycznego. Zna cechy przekazów dziennikarskich, PR, reklamowych, literackich, edukacyjnych i poradnikowych. Zna podstawy prawa prasowego, prawa autorskiego, ustawy o mediach publicznych oraz ustawy o reklamie. Absolwent jest świadomym odbiorcą przekazów medialnych formułowanych w różnych krajach i różnych kulturach. Potrafi sporządzać proste przekazy dla zróżnicowanych grup odbiorców, odróżnia gatunki dziennikarskie oraz potrafi zastosować je w praktyce. Potrafi ocenić jakość przekazów medialnych oraz sporządzić ilościowe i jakościowe analizy treści tych przekazów. Potrafi kierować pracą zespołu redagującego gazetkę firmową, newsletter lub blog firmowy.  Potrafi doradzać kierownictwu organizacji lub instytucji w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej. Jest wstępnie przygotowany do podjęcia odpowiedzialności za politykę informacyjną w sytuacjach kryzysowych. Absolwent może pracować na wszelkich stanowiskach wymagających sprawnego wykorzystywania oraz formułowania przekazów medialnych, w tym zwłaszcza w działach PR oraz działach rzecznika prasowego. Jest wstępnie przygotowany do pracy w redakcjach mediów tradycyjnych oraz mediów internetowych. Jest także wstępnie przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w sferze komunikowania.

Polityka bezpieczeństwa

Absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa” posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, związaną z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu polityki bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybór specjalności „Polityka bezpieczeństwa” umożliwia również absolwentowi zapoznanie się z wieloaspektowymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie (politycznymi, militarnymi, gospodarczymi i ekologicznymi) oraz sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwent potrafi ocenić, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz wykorzystać wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa w analizie polityki państw i innych podmiotów politycznych. Posiada również umiejętność analizowania krajowych problemów bezpieczeństwa w perspektywie międzynarodowej oraz potrafi przetransformować wiedzę teoretyczną na praktyczne scenariusze i projekty rozwiązań problemów bezpieczeństwa. Sektor bezpieczeństwa jest dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku pracy. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa” nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, mediach i korporacjach międzynarodowych, a także jako analityk sytuacji międzynarodowej.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzanie kryzysowe

Absolwent specjalności „Zarządzanie kryzysowe” zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, współpracy cywilno-wojskowej, zarządzania ryzykiem, metodologii zarządzania kryzysowego, systemu ratownictwa, ochrony dóbr kultury, mediów w zarządzaniu kryzysowym oraz warsztatów pomocy kryzysowej. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, docenia znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w  instytucjach, organizacjach oraz urzędach zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego w gminach i powiatach, komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, centrach zarządzania kryzysowego, w grupach tworzonych w sytuacjach kryzysowych, inspekcjach, służbach i jednostkach realizujących zadania zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach.

Bezpieczeństwo publiczne

Absolwent specjalności „Bezpieczeństwo publiczne” zna istotę kierowania i dowodzenia, potrafi porównać i ocenić kierowanie i dowodzenie. Posiada podstawy wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji. Identyfikuje struktury i procedury dowodzenia. Zna zastosowania przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, identyfikuje, klasyfikuje i analizuje  zagrożenia występujące podczas sytuacji kryzysowych. Ponadto posiada specjalistyczną wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Potrafi scharakteryzować istniejący obieg informacji oraz umie kreować kontakty z mediami. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, docenia znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Nabywa umiejętności do kierowania małymi zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w służbach mundurowych.