Decyzje o stypendiach dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje

o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (w/w informacja dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019)

 

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie lub w sobotę  27.10.2018 r.(pokój nr 31) oraz 3.11.2018 r.,10.11.2017 r. (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

 

UWAGA POMOC  MATERIALNA  – rok akademicki  2018/2019
Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

W dniu 17.10.2018 r. Pan Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z przedstawicielami Samorządu Studentów i Doktorantów ustalił szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość stypendiów socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych  w roku akademickim  2018/19.

 

  Stypendium socjalne

Dochód na 1 członka
rodziny
Stypendium socjalne Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości
0,00  -  1.000,00 600,00 750,00

 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawność Kwota stypendium
Lekki 450,00
Umiarkowany
Znaczny