Aktualności Instytutu

2019-10-10

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Informujemy, że decyzją Centralnej Komsji ds. Stopni i Tytułów Uniwersytet Rzeszowski otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscypolinie nauki o polityce i administracji. » więcej

Komunikaty dla studentów

2019-11-06

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne mgr Dominik Boratyn » więcej

2019-10-29

Zajęcia wypadające w inne dni tygodnia na studiach stacjonarnych » więcej

2019-10-25

II Politologia studia I stopnia - ćwiczenia z przedmiotu Geografia polityczna » więcej

2019-10-25

III Bezpieczeństwo studia I stopnia - zajęcia mgra K. Piękosia w dniu 29.10.2019 » więcej

2019-10-25

W dniach 28-31 października 2019 r. Sekretariat będzie czynny w godzinach 10:00-12:00.

2019-10-24

II Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Sektor publiczny w Polsce » więcej

2019-10-23

Godziny rektorskie! » więcej

2019-10-22

I Politologia studia I i II stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - szkolenie BHP! » więcej

2019-10-22

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia w dniu 17.11.2019 » więcej

2019-10-22

III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia z dnia 26.10.2019 » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce (wcześniej Katedra Politologii) funkcjonuje w ramach Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do końca września 2019 r. Instytut funkcjonował na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. Od 1 września 2012 r. Instytutem kieruje prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.

W Instytucie zatrudnionych jest 26 nauczycieli akademickich: 1 profesor tytularny, 9 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 12 doktorów oraz 3 magistrów.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ