Aktualności Instytutu

2019-09-16

Dziennikarze z Ukrainy szkolą się na Uniwersytecie Rzeszowskim

15 dziennikarzy bierze udział w trzeciej edycji polsko-niemieckiej szkoły letniej dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy. Zajęcia dla nich są prowadzone przez medioznawców z Polski i Niemiec. Organizatorami szkoły są Instytut Nauk o Polityce UR i Towarzystwo Studiów Dziennikarskich w Rzeszowie. » więcej

2019-07-18

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Rzeszowski otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. » więcej

2019-07-11

Udział dr A. Kołomycew w Local Democracy Academy organizowanej przez Swedish International Centre for Local Democracy oraz University of Umeå.

Dr Anna Kołomycew uczestniczyła w Local Democracy Academy organizowanej przez Swedish International Centre for Local Democracy oraz University of Umeå. Tematem przewodnim wydarzenia, które odbyło się w dniach 10-14 czerwca 2019 r. był wpływ zachodzących współcześnie zmian o charakterze społecznym i gospodarczym na funkcjonowanie lokalnych jednostek terytorialnych (Global Challenges and Local Governments: Toward Transformative Policy and Practice). » więcej

Komunikaty dla studentów

2019-09-19

Dyżur dra G. Pawlikowskiego w dniu 20 września 2019 r. » więcej

2019-09-19

Godziny otwarcia sekretariatu w miesiącu wrześniu 2019 r. » więcej

2019-09-16

Zmiana terminu dyżuru dra Roberta Zaparta » więcej

2019-09-16

Zmiana terminu dyżuru dra hab. P. Maja, prof. UR » więcej

2019-09-13

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne praktyka zawodowa ważne! » więcej

2019-09-04

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszych roczników politologii i Bezpieczeństwo wewnętrzne (stacjonarne i niestacjonarne) » więcej

2019-09-02

I Politologia studia I i II stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne - zapisy na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym! » więcej

2019-08-29

Dyżury pracowników Instytutu w miesiącu wrześniu 2019 r. » więcej

2019-08-29

II Politologia studia I stopnia - zaliczenie praktyki zawodowej » więcej

2019-07-01

Studentki i Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne: » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ